Decyzje Prezesa UODO

wybranych decyzji - 499
DKN.5131.58.2022
30 kwietnia 2024 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną za niezgłoszenie do organu nadzorczego naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia.
Minimalizacja danych, Podstawy prawne, Sektor publiczny, Zgłaszanie naruszeń,
DKN.5131.29.2023
29 kwietnia 2024 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną za niezastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku przetwarzania danych przy użyciu zewnętrznych nośników danych oraz w celu zapewnienia regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania oraz nakazująca administratorowi dostosowanie operacji przetwarzania do przepisów rozporządzenia 2016/679 poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania
Administrator, Analiza ryzyka, Środki techniczne i organizacyjne, Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Ryzyko, Sektor prywatny, Wysokie ryzyko, Zabezpieczenie danych,
DKN.5131.32.2022
24 kwietnia 2024 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku przetwarzania danych zbieranych na wykazie obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy stanowiącej przedmiot inicjatywy ustawodawczej, w celu ochrony tych danych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz ochrony przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz ujawnieniem osobom nieuprawnionym oraz niewdrożeniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania, za niezgłoszenie organowi nadzorczemu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki oraz za niezawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki osób, których dane dotyczą.
Środki techniczne i organizacyjne, Bezpieczeństwo przetwarzania, Negatywne skutki naruszenia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Sektor prywatny, Wysokie ryzyko, Zabezpieczenie danych, Zawiadomienie osób, Zgłaszanie naruszeń,
DOKE.561.19.2023
23 kwietnia 2024 r.
Decyzja Prezesa udzielająca upomnienia osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za naruszenie polegające na niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań w postępowaniu.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DOKE.561.13.2023
18 kwietnia 2024 r.
Decyzja Prezesa UODO udzielająca osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań w postępowaniu.
Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,
DKN.5131.28.2023
12 marca 2024 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną za niezgłoszenie organowi nadzorczemu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia.
Analiza ryzyka, Środki techniczne i organizacyjne, Bankowość, Bezpieczeństwo przetwarzania, Rejestr czynności przetwarzania, Ryzyko, Sektor prywatny, Zgłaszanie naruszeń,
DKN.5131.59.2022
12 marca 2024 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną za niezgłoszenie do organu nadzorczego naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzenie naruszenia i za niezawiadomienie o naruszeniu ochrony danych, bez zbędnej zwłoki osób, których dane dotyczą.
Analiza ryzyka, Bankowość, Charakter naruszenia, Negatywne skutki naruszenia, Ryzyko, Sektor prywatny, Wysokie ryzyko, Zawiadomienie osób, Zgłaszanie naruszeń,
DOKE.561.17.2023
29 lutego 2024 r.
Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia Spółce za naruszenie polegające na niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań w postępowaniu.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKN.5131.53.2021
18 stycznia 2024 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną za niezgłoszenie organowi nadzorczemu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki oraz za niezawiadomienie o naruszaniu ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki osób, których dane dotyczą.
Analiza ryzyka, Charakter naruszenia, Ryzyko, Sektor prywatny, Wysokie ryzyko, Zawiadomienie osób, Zgłaszanie naruszeń,
ZSPR.421.2.2019 ZSPR.405.67.2019
17 stycznia 2024 r.
Decyzja nakładająca karę za naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych.
Środki techniczne i organizacyjne, Sektor prywatny,
DKN.5110.3.2022
10 stycznia 2024 r.
Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia Ministrowi Nauki (poprzednio: Minister Edukacji i Nauki) oraz Ministrowi Zdrowia
Sektor publiczny, Zawiadomienie osób,
DKE.561.5.2023
22 grudnia 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia osobie fizycznej za naruszenie polegające na niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DOKE.561.14.2023
21 grudnia 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca karę pieniężną na Spółkę za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz na niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,
DKN.5131.32.2023
20 grudnia 2023 r.
decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakładająca administracyjną karę pieniężną za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, w tym danych szczególnej kategorii bez podstawy prawnej, niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku przetwarzania danych oraz nieprzedstawienie osobie, której dane naruszono w sposób informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 lit. c) i d) rozporządzenia 2016/679.
Charakter naruszenia, Dane dotyczące zdrowia, Negatywne skutki naruszenia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Ryzyko, Sektor publiczny, Wysokie ryzyko, Zawiadomienie osób, Zdrowie, Zgodność z prawem,
DKN.5131.34.2022
20 grudnia 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną za niezastosowanie przez administratora odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku przetwarzania danych, w szczególności w zakresie wdrożenia zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania oraz zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
Administrator, Środki techniczne i organizacyjne, Integralność i poufność, Ryzyko, Sektor publiczny, Wysokie ryzyko,
DKN.5131.42.2022
19 grudnia 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną za naruszenie przepisów art. 33 ust. 1 i 3 oraz art. 34 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679.
Administrator, Analiza ryzyka, Charakter naruszenia, Ryzyko, Sądy, Wysokie ryzyko, Zawiadomienie osób, Zgłaszanie naruszeń,
DOKE.561.18.2023
13 grudnia 2023 r.
Decyzja nakładająca karę pieniężną z powodu stwierdzenia niewykonania przez spółkę dwóch decyzji administracyjnych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kara pieniężna za niewykonanie decyzji, Sektor prywatny,
DOKE.561.5.2023
07 grudnia 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca karę pieniężną na Spółkę za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz na niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,
DKN.5131.13.2022
30 listopada 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku przetwarzania danych, w tym zapewniających zdolność do ciągłego zapewnienia dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania oraz zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego, przy uwzględnieniu ryzyka wiążącego się z przetwarzaniem wynikającego z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia lub utraty danych osobowych przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych w systemie informatycznymi przechowywanych na serwerach, który uległ zniszczeniu.
Analiza ryzyka, Środki techniczne i organizacyjne, Bezpieczeństwo przetwarzania, Negatywne skutki naruszenia, Sektor prywatny, Wysokie ryzyko, Zabezpieczenie danych,
DKN.5131.6.2023
30 listopada 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną na administratora za niezgłoszenie organowi nadzorczemu naruszenia ochrony danych osobowych oraz niezawiadomienie o naruszeniu osoby, której dane dotyczą.
Sektor prywatny, Zgłaszanie naruszeń,
DKN.5131.26.2023
30 listopada 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w aplikacji oraz odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w aplikacji
Administrator, Analiza ryzyka, Środki techniczne i organizacyjne, Bezpieczeństwo przetwarzania, Integralność i poufność, Ryzyko, Szkolnictwo, Zabezpieczenie danych,
DOKE.561.7.2023
16 listopada 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną na Spółkę za naruszenie polegające na niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,
DOKE.561.15.2023
19 października 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia spółce za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań w postępowaniu.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKN.5131.55.2022
18 października 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną za niezgłoszenie organowi nadzorczemu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki.
Administrator, Analiza ryzyka, Charakter naruszenia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Sektor prywatny, Ubezpieczyciele, Zgłaszanie naruszeń,
DOKE.561.10.2023
06 października 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO - upomnienie osoby fizycznej za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań w postępowaniach.
Marketing, Upomnienie,
DOKE.561.8.2023
30 sierpnia 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną na Spółkę za naruszenie, polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,
DOKE.561.9.2023
10 sierpnia 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO - udzielenie upomnienia za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań w postępowaniu.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKN.5131.47.2022
18 lipca 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną za niezastosowanie przez administratora odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku przetwarzania danych w przypadku wykonywania pracy przez pracowników z wykorzystaniem przenośnych komputerów służbowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz za brak regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności w związku z wykorzystaniem przenośnych komputerów służbowych, które to naruszenia skutkują naruszeniem zasady „integralności i poufności” i rozliczalności
Administrator, Środki techniczne i organizacyjne, Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Pracodawca, Ryzyko, Sektor publiczny, Wysokie ryzyko, Zabezpieczenie danych,
DKN.5131.43.2022
12 lipca 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną za niezgłoszenie do organu nadzorczego naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia oraz za niezawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki osób, których dane dotyczą,
Analiza ryzyka, Charakter naruszenia, Sektor prywatny, Wysokie ryzyko, Zawiadomienie osób, Zgłaszanie naruszeń,
DOKE.561.1.2023
21 czerwca 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca karę pieniężną na spółkę za naruszenie polegające na niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,
DKE.561.4.2023
21 czerwca 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO - upomnienie dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji tych zadań.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKE.561.38.2022
02 czerwca 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca karę pieniężną na spółkę za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego swoich zadań oraz na niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,
DKN.5131.8.2021
31 maja 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych w systemach informatycznych oraz w celu zapewnienia regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w systemach informatycznych i niezgłoszenie do organu nadzorczego naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki oraz niezawiadomienie bez zbędnej zwłoki osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych powodującym wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
Środki techniczne i organizacyjne, Bezpieczeństwo przetwarzania, Negatywne skutki naruszenia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Ryzyko, Sektor prywatny, Wysokie ryzyko, Zawiadomienie osób, Zgłaszanie naruszeń,
DKE.561.37.2022
31 maja 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca karę administracyjną na spółkę za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego swoich zadań oraz na niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do informacji niezbędnych do realizacji swoich zadań.
Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,
DKE.561.33.2022
26 maja 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO - udzielenie upomnienia za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań w postępowaniu.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DOKE.561.3.2023
22 maja 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO - upomnienie dla Przedsiębiorcy za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego zadań oraz niezapewnieniu Prezesowi UODO dostępu do do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań w postępowaniu.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKN.5131.56.2022
16 maja 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną oraz nakazująca Burmistrzowi Miasta dostosowanie operacji przetwarzania do przepisów rozporządzenia 2016/679 poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania
Analiza ryzyka, Środki techniczne i organizacyjne, Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Rejestr czynności przetwarzania, Sektor publiczny, Wysokie ryzyko,
DKN.5131.44.2022
09 maja 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną za niezastosowanie odpowiednich środków organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku przetwarzania danych, co skutkowało nieuprawnionym wykonaniem kopii danych osobowych z komputera służbowego na przenośny nośnik pamięci przez pracownika.
Administrator, Analiza ryzyka, Charakter naruszenia, Negatywne skutki naruszenia, Sektor publiczny, Wysokie ryzyko, Zabezpieczenie danych,
DKN.5131.31.2022
20 kwietnia 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania oraz zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku przetwarzania danych przy użyciu zewnętrznych nośników danych oraz nakazująca dostosowanie operacji przetwarzania do przepisów rozporządzenia 2016/679
Administrator, Analiza ryzyka, Środki techniczne i organizacyjne, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Sektor publiczny, Szyfrowanie, Zabezpieczenie danych,
DKE.561.3.2023
18 kwietnia 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu dostępu do informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań w postępowaniu.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKE.523.34.2021
23 marca 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO - umarzająca postępowanie w sprawie, ponieważ Spółka nie przetwarza już danych osobowych skarżącej.
Bankowość, Umorzenie,
DKE.561.32.2022
23 marca 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia osobie fizycznej za naruszenie polegające na niezapewnieniu Prezesowi UODO dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKE.561.32.2022
23 marca 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO - upomnienie dla Przedsiębiorcy za naruszenie polegające na niezapewnieniu Prezesowi UODO dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKN.5131.45.2022
14 marca 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną na Prokuraturę Rejonową w G. za niezgłoszenie do organu nadzorczego naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki oraz za niezawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki osób, których dane dotyczą.
Negatywne skutki naruszenia, Policja/prokuratura, Ryzyko, Wysokie ryzyko, Zawiadomienie osób, Zgłaszanie naruszeń,
DKE.561.2.2023
07 marca 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia Spółce za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań w postępowaniu.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKE.523.24.2021
01 marca 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO uchylająca w całości decyzję Generalnego Inspektora Danych Osobowych z 9 czerwca 2016 r., sygn. DOLiS/DEC-479/16/51796,51805 oraz umarzająca w całości postępowanie w sprawie jako bezprzedmiotowe
Sektor prywatny, Udostępnienie danych,
DKN.5131.49.2021
01 marca 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną na administratora za niezgłoszenie organowi nadzorczemu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki oraz niezawiadomienie o naruszeniu osoby, której dane dotyczą.
Analiza ryzyka, Budownictwo, Negatywne skutki naruszenia, Prawa osoby, której dane dotyczą, Ryzyko, Wysokie ryzyko, Zgłaszanie naruszeń,
DKN.5131.50.2021
08 lutego 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjne kary pieniężne na administratora za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych, skutkującym naruszeniem ich poufności i rozliczalności, oraz na brak weryfikacji podmiotu przetwarzającego, czy zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia 2016/679 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą oraz podmiot przetwarzający za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych, w tym zapewnienie ich poufności.
Administrator, Analiza ryzyka, Środki techniczne i organizacyjne, Charakter naruszenia, Negatywne skutki naruszenia, Podmiot przetwarzający, Powierzenie przetwarzania, Sektor prywatny,
DKN.5131.31.2021
07 lutego 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną na Wspólnotę Mieszkaniową za powierzenie podmiotowi zewnętrznemu przetwarzania danych osobowych członków Wspólnoty bez zawartej na piśmie umowy powierzenia oraz bez przeprowadzenia weryfikacji, czy podmiot zewnętrzny zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz za brak zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki, osób, których dane dotyczą.
Administrator, Analiza ryzyka, Środki techniczne i organizacyjne, Mieszkalnictwo, Podmiot przetwarzający, Wysokie ryzyko, Zawiadomienie osób,
DKE.561.24.2022
25 stycznia 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca karę pieniężną na Spółkę z powodu niewykonanie przez nią nakazu z decyzji Prezesa UODO.
Kara pieniężna za niewykonanie decyzji, Sektor prywatny,
DKE.561.35.2022
25 stycznia 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną na spółkę za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego swoich zadań oraz na niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do informacji niezbędnych do realizacji swoich zadań.
Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,
DKE.561.31.2022
20 stycznia 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO - udzielenie upomnienia za naruszenie polegające na niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań w postępowaniu.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKN.5131.12.2020
19 stycznia 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną za niewdrożenie przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku przetwarzania danych przy użyciu przenośnych pamięci.
Analiza ryzyka, Środki techniczne i organizacyjne, Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Ryzyko, Sądy, Zabezpieczenie danych,
DKE.523.13.2021
18 stycznia 2023 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie przetwarzania danych osobowych skarżącego przez Spółkę.
Podmiot przetwarzający, Sektor prywatny,
ZSPR.440.963.2019
30 grudnia 2022 r.
Decyzja UODO nakazująca usunięcia danych osobowych w zakresie numeru telefonu
Prawa osoby, której dane dotyczą, Sektor prywatny,
DKE.561.10.2022
30 grudnia 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO upomnienie dla Wspólnoty Mieszkaniowej za naruszenie polegające na niezapewnieniu dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań.
Mieszkalnictwo, Upomnienie,
DKE.561.18.2022
30 grudnia 2022 r.
Decyzja Prezesa - upomnienie dla Spółki za naruszenie polegająca na na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu dostępu do informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKE.561.20.2022
30 grudnia 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracją karę pieniężną na spółkę za naruszenie polegające na niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,
DKE.561.30.2022
29 grudnia 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną na spółkę za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz na niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,
DKE.561.26.2022
19 grudnia 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO - udzielenie upomnienia za nieprzestrzeganie nakazu orzeczonego przez organ nadzorczy.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKE.561.29.2022
16 grudnia 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO - udzielenie upomnienia za naruszenie polegające na niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań w postępowaniu.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKE.561.20.2021
16 grudnia 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za naruszenie polegające na niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKE.523.41.2021
15 grudnia 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO - umorzenie postępowania w sprawie zgłoszenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych.
Sektor prywatny, Umorzenie,
DS.523.3215.2022
14 grudnia 2022 r.
Decyzja UODO dotycząca upomnienia za naruszenie zasady minimalizacji danych i przetwarzaniu danych osobowych przypisanych do imiennej skrzynki e-mail bez podstawy prawnej po ustaniu zlecenia
Minimalizacja danych, Podstawy prawne, Sektor prywatny, Upomnienie, Zgodność z prawem,
DKE.523.21.2021
13 grudnia 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO - umarza postępowanie w sprawie przetwarzania danych osobowych w zakresie numeru telefonu do celów marketingowych.
Sektor prywatny, Umorzenie,
DKE.561.25.2022
13 grudnia 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia na Spółkę za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu Prezesowi UODO dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKE.561.26.2021
02 grudnia 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO - umorzenie po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na Spółkę.
Sektor prywatny, Umorzenie,
DKE.561.27.2022
02 grudnia 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO - upomnienie dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz na niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKN.5112.5.2021
30 listopada 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną za naruszenie polegające na przetwarzaniu danych osobowych swoich klientów oraz swoich potencjalnych klientów bez podstawy prawnej
Podstawy prawne, Sektor prywatny,
DS.523.2704.2022
25 listopada 2022 r.
Decyzja UODO dotycząca upomnienia za przetwarzanie danych osobowych w zakresie prywatnego numeru telefonu oraz za udostępnienie danych dotyczących zdrowia osobom nieuprawnionym
Dane dotyczące zdrowia, Podstawy prawne, Sektor prywatny, Udostępnienie danych, Upomnienie, Zgodność z prawem,
DS.523.1436.2022
23 listopada 2022 r.
Decyzja UODO dotycząca upomnienia za uzyskaniu dostępu do danych osobowych bez podstawy prawnej
Dane dotyczące zdrowia, Podstawy prawne, Upomnienie, Zdrowie,
DKE.561.28.2022
07 listopada 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO - umorzenie postępowania w procesie nieprawidłowości przetwarzania danych osobowych skarżącego.
Sektor prywatny, Umorzenie,
DKN.5131.18.2022
03 listopada 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną na P4 Sp. z o.o. za niezawiadomienie organu nadzorczego o naruszeniu danych osobowych w terminie 24 godzin od wykrycia naruszenia danych osobowych oraz braku niezwłocznego powiadomienia o naruszeniu danych osobowych abonenta.
Charakter naruszenia, Negatywne skutki naruszenia, Sektor prywatny, Wysokie ryzyko,
DKN.5131.8.2022
02 listopada 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną na Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże za przetwarzanie danych osobowych w sposób niezapewniający odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych.
Administrator, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Sektor publiczny, Wysokie ryzyko, Zabezpieczenie danych,
DKE.561.21.2022
28 października 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz na niezapewnieniu dostępu do danych osobowych i informacji w postępowaniu.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DS.523.4826.2020
19 października 2022 r.
Decyzja UODO nakazująca dostarczenia kopii danych osobowych utrwalonych w nagraniach rozmów telefonicznych, uwzględniającej głos Skarżącej
Prawo dostępu do danych, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,
DKE.561.15.2021
05 października 2022 r.
Decyzja nakładająca karę pieniężną z powodu stwierdzenie nie wykonania przez spółkę nakazu decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Kara pieniężna za niewykonanie decyzji, Sektor prywatny,
DKE.561.22.2022
27 września 2022 r.
Decyzja Prezes UODO- udzielenie upomnienia za naruszenie przepisów RODO polegające na braku współpracy organem nadzorczym w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz na niezapewnieniu dostępu do danych osobowych i informacji.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKE.561.23.2022
22 września 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia polegającego na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Upomnienie,
DKE.561.17.2022
19 września 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO - upomnienie dla Przedsiębiorcy za naruszenie polegające na niezapewnieniu Prezesowi UODO dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKE.561.17.2022
19 września 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO - upomnienie dla Przedsiębiorcy za naruszenie polegające na niezapewnieniu Prezesowi UODO dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKE.523.36.2021
16 września 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie dotyczącej nakazania Spółce zaprzestania publikacji danych osobowych Skarżącego w wynikach wyszukiwarki internetowej portalu, których treść obejmuje wyrok sądowy i dane dotyczące aresztowania Skarżącego w USA.
Prawa osoby, której dane dotyczą, Sektor prywatny,
DKE.561.5.2022
31 sierpnia 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną na osobę fizyczną przetwarzającą wizerunek Skarżącej za pomocą monitoringu wizyjnego, za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz nieudzielenie informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań.
Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,
DKE.561.19.2022
31 sierpnia 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO w sprawie upomnienia polegająca na braku współpracy z Prezesem UODO
Sektor prywatny,
DKE.561.25.2021
30 sierpnia 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną na Spółkę za naruszenie polegające na niezapewnieniu Prezesowi UODO dostępu do informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,
DKE.561.25.2021
30 sierpnia 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną za naruszenie polegające na niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do informacji niezbędnych do realizacji jego zadań
Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,
DKE.561.23.2021
18 sierpnia 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną na osobę fizyczną za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz na niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,
DKN.5131.29.2022
16 sierpnia 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną na Sułkowicki Ośrodek Kultury za powierzenie przetwarzania danych bez zawartej na piśmie umowy powierzenia oraz bez przeprowadzenia weryfikacji, czy podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia 2016/679 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Środki techniczne i organizacyjne, Podmiot przetwarzający, Powierzenie przetwarzania, Sektor publiczny,
DKE.561.16.2022
29 lipca 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia Komornikowi Sądowemu za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu dostępu do informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań w postępowaniu.
Sądy, Upomnienie,
DKE.561.12.2022
26 lipca 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO - udzielnie upomnienia dla Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu dostępu do informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DS.523.2941.2022
22 lipca 2022 r.
Decyzja UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na bezprawne przetwarzanie adresu e-mail pomimo wypowiedzenia umowy o pracę
Podstawy prawne, Pracodawca, Pracownik, Sektor prywatny, Zgodność z prawem,
DKE.561.1.2022
22 lipca 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO - udzielnie upomnienia dla Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu dostępu do informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKN.5131.2.2022
21 lipca 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO upominająca administratora za nieprzekazanie bez zbędnej zwłoki osobie, której dane dotyczą, zawiadomienia o naruszeniu ochrony jej danych osobowych.
Analiza ryzyka, Środki techniczne i organizacyjne, Bezpieczeństwo przetwarzania, Ryzyko, Sektor publiczny, Upomnienie,
DKE.561.8.2022
18 lipca 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO - upomnienie dla Spółki, za naruszenie polegające na niezapewnieniu Prezesowi UODO dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DS.523.7988.2021
13 lipca 2022 r.
Decyzja UODO dotycząca upomnienia za przetwarzanie danych osobowych w zakresie m. in. zdrowia bez podstawy prawnej
Dane dotyczące zdrowia, Podstawy prawne, Pracodawca, Pracownik, Szkolnictwo, Upomnienie, Zgodność z prawem,
DKN.5131.27.2022
07 lipca 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca na Głównego Geodetę Kraju administracyjną karę pieniężną za niezgłoszenie organowi nadzorczemu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki oraz niezawiadomieniu o naruszeniu osób, których dane dotyczą.
Analiza ryzyka, Negatywne skutki naruszenia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Ryzyko, Sektor publiczny, Wysokie ryzyko, Zawiadomienie osób, Zgłaszanie naruszeń,
DKN.5131.34.2021
06 lipca 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną na Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za niezgłoszenie Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki oraz niezawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki osoby, której dane dotyczą.
Środki techniczne i organizacyjne, Wysokie ryzyko, Zawiadomienie osób, Zdrowie, Zgłaszanie naruszeń,
DKE.561.15.2022
06 lipca 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO - upomnienie dla Spółki, za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu dostępu do danych osobowych niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań.
Fundacje/stowarzyszenia, Upomnienie,
ZSPR.440.1055.2019
05 lipca 2022 r.
Decyzja UODO dotycząca upomnienia za nieudzielenie odpowiedzi na żądanie usunięcia danych
Prawo do bycia zapomnianym, Rzetelność i przejrzystość, Sektor prywatny, Upomnienie,
DKE.561.27.2020
05 lipca 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO - upomnienie dla Spółki, za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu dostępu do danych osobowych niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKN.5131.11.2022
23 czerwca 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO - upomnienie dla Spółki za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnienie informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Ryzyko, Sektor publiczny, Upomnienie,
DS.523.6339.2021
14 czerwca 2022 r.
Decyzja UODO nakazująca zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu oceny zdolności kredytowej
Bankowość, Zgodność z prawem,
DKN.5131.56.2021
14 czerwca 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO upominająca administratora za nieprzekazanie bez zbędnej zwłoki osobom, których dane dotyczą, zawiadomień o naruszeniu ochrony ich danych osobowych.
Analiza ryzyka, Środki techniczne i organizacyjne, Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Ryzyko, Zdrowie,
DKN.5110.12.2021
06 czerwca 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną za niezgłoszenie do UODO naruszenia ochrony danych osobowych polegającego na utracie świadectwa pracy pracownika.
Sektor prywatny, Zgłaszanie naruszeń,
DKE.561.14.2022
03 czerwca 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną za niezgłoszenie do UODO naruszenia ochrony danych osobowych polegającego na utracie świadectwa pracy pracownika.
Bankowość, Upomnienie,
DKN.5131.23.2022
02 czerwca 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO - upomnienie dla Spółki, za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu dostępu do danych osobowych niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań.
Umorzenie, Wysokie ryzyko, Zawiadomienie osób, Zdrowie,
DKN.5131.2.2022
01 czerwca 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO upominająca administratora za nieprzekazanie bez zbędnej zwłoki osobie, której dane dotyczą, zawiadomienia o naruszeniu ochrony jej danych osobowych.
Analiza ryzyka, Środki techniczne i organizacyjne, Bezpieczeństwo przetwarzania, Ryzyko, Sektor publiczny, Upomnienie,
DKN.5131.51.2021
31 maja 2022 r.
Decyzja nakładająca administracyjną karę pieniężną na Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych za naruszenie polegające na nagrywaniu i utrwalaniu dźwięku w zainstalowanym w systemie monitoringu.
Administrator, Podstawy prawne, Sektor publiczny, Zgodność z prawem,
DS.523.399.2021
30 maja 2022 r.
Decyzja UODO nakazująca zaprzestania przetwarzania danych osobowych pochodzących z nagrań z monitoringu wizyjnego wykraczającego poza granice nieruchomości oraz upomnienie za niespełnienie obowiązku informacyjnego
Obowiązek informacyjny, Podstawy prawne, Sektor prywatny,
DKN.5131.14.2021
25 maja 2022 r.
Decyzja nakładająca administracyjną karę pieniężną na Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych za naruszenie polegające na nagrywaniu i utrwalaniu dźwięku w zainstalowanym w systemie monitoringu.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKE.561.6.2022
25 maja 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia administratorowi i nakazująca mu dostosowanie operacji przetwarzania do przepisów rozporządzenia 2016/679.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKE.561.9.2022
23 maja 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO - upomnienie dla Przedsiębiorcy, za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu dostępu do danych osobowych niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań.
Fundacje/stowarzyszenia, Upomnienie,
DKE.523.16.2021
20 maja 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO - umorzenie postępowania w zakresie przetwarzania przez spółkę danych osobowych skarżącego.
Sektor prywatny, Umorzenie,
DKE.561.13.2022
13 maja 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO - upomnienie za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu Prezesowi UODO dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Sektor publiczny, Upomnienie,
DS.523.7376.2021
27 kwietnia 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO dotycząca informacji o stanie zdrowia zawartych na skierowaniu na badania profilaktyczne
Dane dotyczące zdrowia, Pracodawca, Sektor prywatny, Udostępnienie danych, Upomnienie, Zdrowie,
DKE.523.37.2021
22 kwietnia 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie nakazania właścicielowi wyszukiwarki internetowej usunięcia danych osobowych Skarżącego.
Sektor prywatny, Udostępnienie danych,
DKE.561.4.2022
25 marca 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO - upomnienie dla Wojewody za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu Prezesowi UODO dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKE.561.7.2022
25 marca 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO - upomnienie dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu dostępu do danych osobowych niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji tych zadań.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKE.561.18.2021
23 marca 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO - administracyjna kara pieniężna na pełnomocnika inicjatorów referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy przed upływem kadencji, za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz na niezapewnieniu dostępu do danych osobowych i innych informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKE.561.3.2022
23 marca 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO – upomnienie dla Spółki za naruszenie polegające na niezapewnieniu Prezesowi UODO dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Sektor prywatny, Umorzenie,
DKE.561.18.2021
23 marca 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca kare pieniężną na osobę fizyczną ze względu na niedostarczenie wszelkich informacji i niezapewnienie dostępu do wszelkich informacji i danych osobowych niezbędnych organowi nadzorczemu do realizacji swoich zadań oraz brak współpraca z organem nadzorczym.
Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,
DKE.523.2.2021
18 marca 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO uchylająca zaskarżoną decyzję GIODO i umarzająca postępowanie pierwszej instancji w całości.
Sektor prywatny, Umorzenie,
DKE.561.11.2021
04 lutego 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia Spółce za naruszenie polegające na na niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKE.561.4.2021
26 stycznia 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO - upomnienie dla Spółki za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnienie dostępu do informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań w postępowaniu.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DS.523.2332.2021
24 stycznia 2022 r.
Decyzja UODO nakazująca zaprzestania przetwarzania danych osobowych w zakresie głosu w związku z prowadzonym monitoringiem oraz nakaz wypełnienie obowiązku informacyjnego
Minimalizacja danych, Obowiązek informacyjny, Podstawy prawne, Sektor prywatny,
DKN.5130.2215.2020
22 stycznia 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną na administratora za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych, skutkującym naruszeniem ich poufności, oraz na braku weryfikacji podmiotu przetwarzającego oraz na podmiot przetwarzający za za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych.
Analiza ryzyka, Bezpieczeństwo przetwarzania, Sektor prywatny, Współadministrator, Zabezpieczenie danych,
DKE.561.24.2021
20 stycznia 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO - upomnienie dla Spółki za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz na niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKN.5131.33.2021
19 stycznia 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną za niezawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki osób, których dane dotyczą.
Publiczny komunikat, Sektor prywatny, Zawiadomienie osób, Zgłaszanie naruszeń,
DKE.561.14.2021
19 stycznia 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia spółce za naruszenie polegające na niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKE.561.10.2021
13 stycznia 2022 r.
Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia za naruszenie polegające na niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DS.523.3629.2020
10 stycznia 2022 r.
Decyzja UODO nakazująca usunięcia danych osobowych w zakresie wizerunku opublikowanych na stronie internetowej
Podstawy prawne, Sektor prywatny, Udostępnienie danych, Zgodność z prawem,
DKE.561.1.2021
31 grudnia 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną na spółkę związku z niezapewnieniu dostępu do danych osobowych i innych informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań.
Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,
DKE.561.19.2021
23 grudnia 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą za naruszenie polegające na niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,
DKE.561.13.2021
22 grudnia 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca karę pieniężną dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, za naruszenie polegającej na niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,
DKE.523.19.2021_
10 grudnia 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżone decyzję, w której Skarżący zgłosił nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych przez Bank.
Bankowość, Udostępnienie danych,
DKE.523.25.2021
03 grudnia 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzje, w której Skarżący zgłosił nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych przez spółkę.
Dane dotyczące zdrowia, Sektor prywatny,
DKE.561.16.2021
01 grudnia 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną na Spółkę P.
Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,
DKE.523.32.2021
26 listopada 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu marketingowym
Prawo do sprzeciwu,
DKN.5131.16.2021
14 października 2021 r.
Decyzja nakładająca administracyjną karę pieniężną za niezgłoszenie organowi nadzorczemu naruszenia ochrony danych osobowych oraz niezawiadomieniu o incydencie osób, których dane dotyczą.
Analiza ryzyka, Bankowość, Bezpieczeństwo przetwarzania, Charakter naruszenia, Ryzyko, Sektor prywatny, Wysokie ryzyko, Zabezpieczenie danych, Zgłaszanie naruszeń,
DKE.561.9.2021
07 października 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia Stowarzyszeniu za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniem dostępu do danych osobowych i informacji w postępowaniu niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań.
Fundacje/stowarzyszenia, Upomnienie,
DKE.523.4.2021
04 października 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO - umorzenie postępowania w sprawie nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych skarżącej przez spółkę.
Sektor prywatny, Umorzenie,
DKE.523.26.2021
24 września 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO - umorzenie postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych w zakresie numer telefonu do celów marketingowych
Marketing, Umorzenie,
DKE.523.33.2021
17 września 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO - odmowa uwzględnienia wniosku w sprawie bezprawnego przetwarzania danych osobowych Skarżącego do celów marketingowych
Marketing, Podstawy prawne,
DKE.523.38.2021
15 września 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO - odmowa uwzględnienia wniosku w sprawie przetwarzania danych osobowych Skarżącego do celów marketingowych.
Marketing, Udostępnienie danych,
DKE.523.23.2021
13 września 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO - odmowa uwzględnienia wniosku w sprawie udostępnienia przez Fundusz danych osoby Skarżącego na stronach internetowych.
Sektor prywatny, Udostępnienie danych,
DKE.523.22.2021
10 września 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO - umorzenie postępowania w sprawie przetwarzania bez podstawy prawnej danych osobowych znajdujących się na kopii dowodu osobistego.
Analiza ryzyka, Ubezpieczyciele,
DKE.561.12.2021
07 września 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO - udzielenie upomnienia za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania jego zadań oraz nieudzieleniu w postępowaniu informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań
Upomnienie, Zdrowie,
DKE.561.22.2021
06 września 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO- udzielenie upomnienia za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania jego zadań oraz nieudzieleniu w postępowaniu informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKE.523.20.2021
03 września 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na bezprawne przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę.
Sektor prywatny, Zabezpieczenie danych,
DKE.561.21.2021
02 września 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia Szpitalowi Wojewódzkiemu za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego swoich zadań oraz niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Upomnienie, Zdrowie,
DKE.561.28.2020
01 września 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO - udzielenie upomnienia za nieprzestrzeganie nakazu orzeczonego przez organ nadzorczy na podstawie art. 58 ust. 1 lit. g)
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKE.561.17.2021
31 sierpnia 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia Ośrodkowi Edukacyjnemu za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego swoich zadań oraz niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Sektor publiczny, Upomnienie,
DKE.523.18.2021
24 sierpnia 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca Spółce dopełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby Skarżącej poprzez podanie jej na piśmie informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych, w zakresie: celu przetwarzania, planowanego okresu przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu, informacji o źródle pozyskania imienia, nazwiska i numeru telefonu. W pozostałym zakresie odmawiająca uwzględnienia wniosku.
Obowiązek informacyjny, Sektor prywatny,
DKE.523.39.2021
26 lipca 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO - umarza postępowanie w sprawie o możliwości wystąpienia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.
Sektor prywatny, Umorzenie,
DKE.523.30.2021
23 lipca 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych Skarżącej do celów marketingowych.
Marketing, Umorzenie,
DKN.5131.22.2021
13 lipca 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca karę pieniężną za niewdrożenie przez Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku przetwarzania danych przy użyciu przenośnych pamięci zewnętrznych.
Analiza ryzyka, Bezpieczeństwo przetwarzania, Charakter naruszenia, Negatywne skutki naruszenia, Sądy, Sektor publiczny, Szyfrowanie, Wysokie ryzyko, Zabezpieczenie danych,
DKE.523.29.2021
01 lipca 2021 r.
Decyzja nakazująca udostępnienie danych osobowych autora artykułu zamieszczonego na stronie internetowej w zakresie daty powstania artykułu oraz adresu IP komputera z którego artykuł został utworzony.
Sektor prywatny, Udostępnienie danych,
DKE.561.8.2021
01 lipca 2021 r.
Decyzja umarzająca postępowanie o nałożenie kary pieniężnej za niewykonanie nakazu decyzji Prezesa UODO.
Sektor prywatny, Umorzenie postępowania o nałożenie kary za niewykonanie nakazu decyzji,
DKN.5131.11.2020
30 czerwca 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca na Fundację Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra administracyjną karę pieniężną za niezgłoszenie organowi nadzorczemu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki oraz niezawiadomieniu o incydencie osób, których dane dotyczą.
Środki techniczne i organizacyjne, Charakter naruszenia, Fundacje/stowarzyszenia, Wysokie ryzyko, Zabezpieczenie danych,
DKN.5131.3.2021
21 czerwca 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO stwierdzająca naruszenie przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. przepisów polegających na niezgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych naruszenia ochrony danych osobowych przez co nadał administracyjną karę pieniężną w wysokości 159.176 PLN.
Charakter naruszenia, Ubezpieczyciele,
ZKE.440.71.2019
16 czerwca 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w zakresie wniosku złożonego przez jednego ze Skarżących z uwagi na jego śmierć w toku postępowania oraz umarzająca postępowanie w pozostałym zakresie.
Sektor prywatny, Umorzenie,
DKN.5131.10.2020
08 czerwca 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca karę pieniężną za naruszenie, polegające na niezawiadamianiu Prezesa Urzędu Ochrony Danych o naruszeniach danych osobowych w terminie.
Charakter naruszenia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Ryzyko, Sektor prywatny, Telekomunikacja, Wysokie ryzyko, Zabezpieczenie danych, Zawiadomienie osób, Zgłaszanie naruszeń,
DKE.523.5.2021
28 maja 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego w celach związanych z realizacją umowy oraz w celach marketingowych.
Prawa osoby, której dane dotyczą, Telekomunikacja,
DKE.523.11.2021
21 maja 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnia wniosku w sprawie rzekomo nieuprawnionego pozyskania danych osobowych Skarżącej przez agenta Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Podstawy prawne, Ubezpieczyciele,
DKE.523.27.2019
21 maja 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do celów windykacji należności.
Powierzenie przetwarzania, Sektor prywatny,
DKE.561.23.2020
27 kwietnia 2021 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakładająca administracyjną karę pieniężną na PNP Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie związku z brakiem współpracy z organem nadzorczym w ramach wykonywania przez niego swoich zadań oraz w związku z niezapewnieniem przez Spółkę dostępu do informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań, to jest do rozstrzygnięcia sprawy
Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,
DKN.5130.3114.2020
22 kwietnia 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych we współpracy z podmiotem świadczącym usługi kurierskie.
Administrator, Bezpieczeństwo przetwarzania, Charakter naruszenia, Podmiot przetwarzający, Sektor prywatny, Telekomunikacja, Zabezpieczenie danych,
DKE.440.28.2021
21 kwietnia 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie bezprawnego udostępnienia danych osobowych Skarżącego w Internecie.
Telekomunikacja, Zabezpieczenie danych,
DKE.561.3.2021
15 kwietnia 2021 r.
Decyzja - udzielenie upomnienia za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania jego zadań oraz nieudzieleniu w postępowaniu informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKE.523.10.2021
15 kwietnia 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie przetwarzania przez Bank danych osobowych Skarżącego w tym ich udostępniania instytucji utworzonej na podstawie art. 105 ust. 4 prawa bankowego, ponieważ jest ono niezbędne dla zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z przepisu prawa
Bankowość, Udostępnienie danych,
DKE.523.1.2021
14 kwietnia 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie zagubienia kserokopii dowodu osobistego Skarżącej, którą przekazała kurierowi w związku z zawarciem umowy.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Sektor prywatny,
DKE.523.9.2021
14 kwietnia 2021 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych umarzająca postępowanie w sprawie usunięcia danych osobowych Skarżącej przetwarzanych przez Fundację i Spółkę
Fundacje/stowarzyszenia, Prawa osoby, której dane dotyczą,
DKE.523.7.2021
09 kwietnia 2021 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie przetwarzania przez Bank danych osobowych Skarżącego w tym ich udostępniania instytucji utworzonej na podstawie art. 105 ust. 4 prawa bankowego, ponieważ przetwarzanie danych niezbędne dla zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z przepisu prawa
Bankowość, Udostępnienie danych,
DKE.523.8.2021
09 kwietnia 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie usunięcia danych osobowych Skarżących przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego
Prawa osoby, której dane dotyczą, Sektor prywatny,
DKE.561.2.2021
26 marca 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia za nieprzestrzeganie oraz uchylanie się od wykonania decyzji Prezesa UODO nakazującej usunięcie danych osobowych ze strony internetowej.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKE.561.25.2020
19 marca 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca na Funedę Spółkę z o.o. z siedzibą w Łodzi administracyjną karę pieniężną w związku z brakiem współpracy z organem nadzorczym w ramach wykonywania przez niego swoich zadań oraz w związku z niezapewnieniem przez Spółkę dostępu do informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań, to jest do rozpatrzenia skargi.
Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,
DKE.561.22.2020
19 marca 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO dotycząca upomnienia za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego swoich zadań oraz niezapewnieniu Prezesowi UODO dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKE.523.3.2021
05 marca 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie przetwarzania danych osobowych Skarżącego do celów windykacji wierzytelności.
Powierzenie przetwarzania, Sektor prywatny,
DKE.523.6.2021
05 marca 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO - umorzenie postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych Skarżącego wykorzystywane do celów marketingowych.
Sektor prywatny, Umorzenie,
DKE.561.8.2020
01 marca 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO dotycząca upomnienia za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego swoich zadań oraz niezapewnieniu Prezesowi UODO dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKN.5130.2024.2020
11 lutego 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO dot. nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.
Środki techniczne i organizacyjne, Podmiot przetwarzający, Powierzenie przetwarzania, Sektor publiczny, Szkolnictwo, Wysokie ryzyko, Zgodność z prawem,
DKN.5130.2815.2020
11 stycznia 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO stwierdzająca naruszenie polegające na doborze nieskutecznych zabezpieczeń systemu informatycznego oraz braku odpowiedniego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w systemach informatycznych
Środki techniczne i organizacyjne, Integralność i poufność, Sektor prywatny, Zabezpieczenie danych, Zdrowie,
DKN.5131.7.2020
11 stycznia 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną za niezgłoszenie do organu nadzorczego naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki
Administrator, Analiza ryzyka, Prawidłowość, Sektor prywatny,
DKN.5131.6.2020
05 stycznia 2021 r.
Decyzja w sprawie nałożenia kary w związku z brakiem zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz brakiem zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych osób, których dotyczyło naruszenie, przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Analiza ryzyka, Środki techniczne i organizacyjne, Charakter naruszenia, Szkolnictwo, Wysokie ryzyko, Zawiadomienie osób, Zgłaszanie naruszeń,
DKE.561.11.2020
05 stycznia 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO stwierdzająca niewykonanie - przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą - nakazu decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kara pieniężna za niewykonanie decyzji, Sektor prywatny,
DKE.561.16.2020
05 stycznia 2021 r.
Decyzja administracyjna Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakładająca administracyjną karę pieniężną za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niedostarczeniu wszelkich informacji potrzebnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań, to jest do rozpatrzenia skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych.
Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,
ZKE.440.18.2019
04 stycznia 2021 r.
Decyzja Prezesa UODO - umarzenie postępowania w sprawie zgłoszenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych.
Sektor prywatny, Umorzenie,
DKE.561.10.2020
29 grudnia 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz nieudzieleniem informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Administrator, Fundacje/stowarzyszenia,
DKE.561.17.2020
18 grudnia 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia za brak współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz nieudzielenie informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań.
Administrator, Sektor prywatny,
DKN.5130.1354.2020
17 grudnia 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO w sprawie nałożenia kary pieniężnej w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
Administrator, Środki techniczne i organizacyjne, Podmiot przetwarzający, Sektor prywatny, Zabezpieczenie danych, Zgłaszanie naruszeń,
DKE.561.24.2020
16 grudnia 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem w ramach wykonywania przez ten organ jego zadań oraz nieudzielenia informacji Prezesowi w postępowaniu, niezbędnych do realizacji jego zadań
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKN.5131.5.2020
09 grudnia 2020 r.
Decyzja w sprawie nałożenia kary pieniężnej w związku z brakiem zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych Prezesowi UODO oraz brakiem zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych osób, których dotyczyło naruszenie.
Analiza ryzyka, Środki techniczne i organizacyjne, Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko, Zawiadomienie osób, Zgłaszanie naruszeń,
DKE.561.13.2020
09 grudnia 2020 r.
Decyzja w sprawie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnienie dostępu do danych osobowych i innych informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań.
Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,
DKE.561.9.2020
04 grudnia 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO - udzielenie upomnienia za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania jego zadań oraz nieudzieleniu w postępowaniu informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKE.561.12.2020
04 grudnia 2020 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych udzielająca upomnienia za naruszenie polegające na nieudzieleniu w postępowaniu informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań.
Administrator, Sektor prywatny, Upomnienie,
DKE.561.14.2020
04 grudnia 2020 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych udzielająca upomnienia za naruszenie polegające na nieudzieleniu w postępowaniu informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań.
Administrator, Sektor prywatny,
DKE.561.15.2020
04 grudnia 2020 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych udzielająca upomnienia za naruszenie polegające na nieudzieleniu w postępowaniu informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań.
Administrator, Sektor prywatny, Upomnienie,
DKN.5112.1.2020
03 grudnia 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO dotycząca naruszenia przez administratora przepisów rozporządzenia 2016/679 polegające na niewdrożeniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku przetwarzania danych za pomocą systemów informatycznych służących do rejestracji danych osobowych abonentów.
Środki techniczne i organizacyjne, Telekomunikacja,
DKE.561.20.2020
26 listopada 2020 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych udzielająca upomnienia za naruszenie polegające na nieudzieleniu informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań.
Sektor prywatny, Upomnienie,
DKE.561.21.2020
19 listopada 2020 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych udzielająca upomnienia za brak współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz nieudzielenie informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań.
Administrator, Sektor prywatny, Upomnienie,
DKN.5101.25.2020
12 listopada 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO dotycząca kara upomnienia za ujawnienie listy osób, które są na kwarantannie.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Sektor publiczny, Wysokie ryzyko, Zabezpieczenie danych, Zawiadomienie osób, Zdrowie,
ZKE.440.32.2019
30 września 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku
Marketing, Prawo do sprzeciwu,
ZKE.440.61.2019
25 września 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie przetwarzania danych osobowych Skarżącego w zakresie podstawy wpisu do Rejestru w kontekście wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 105a ust. 3 Prawa bankowego.
Bankowość, Podstawy prawne,
DKE.561.4.2020
23 września 2020 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych umarzająca postępowanie w sprawie.
Sektor publiczny, Zgłaszanie naruszeń,
ZKE.440.25.2019
23 września 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie bezprawnego upublicznienia - w miejscu zamieszkania i zameldowania Skarżącej - jej danych osobowych wraz z informacją o konieczności pilnej spłaty pożyczki
Sektor prywatny, Udostępnienie danych,
ZWAD.405.31.331.2019
22 września 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO w sprawie nadawania upoważnień w zakresie przetwarzania danych osobowych
Środki techniczne i organizacyjne, Bezpieczeństwo przetwarzania, Sektor publiczny, Zabezpieczenie danych,
DKE.561.6.2020
09 września 2020 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych udzielająca upomnienia za brak współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz nieudzielenie informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań.
Administrator, Sektor prywatny, Upomnienie,
DKE.561.5.2020
09 września 2020 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych umarzająca postępowanie w sprawie Straży Miejskiej i obowiązku pozostawiania w kwarantannie związanej z pandemią SARS-CoV-2.
Administrator, Sektor publiczny,
DKN.5112.13.2020
24 sierpnia 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO dotycząca kary pieniężnej za naruszenie zasady zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych oraz udostępnianie w sposób umyślny bez podstawy prawnej na portalu GEOPORTAL2 danych osobowych w postaci numerów ksiąg wieczystych pozyskanych z ewidencji gruntów i budynków.
Sektor publiczny, Zgodność z prawem,
ZSOŚS.421.25.2019
21 sierpnia 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO dotycząca kary pieniężnej za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych nałożona na SGGW.
Środki techniczne i organizacyjne, Charakter naruszenia, Negatywne skutki naruszenia, Szkolnictwo, Wysokie ryzyko, Zabezpieczenie danych, Zgłaszanie naruszeń,
ZKE.440.42.2019
07 sierpnia 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO dotycząca odmowy uwzględnienia wniosku w sprawie przetwarzania danych osobowych Skarżącej w celu dochodzenia należności pieniężnych.
Prawa osoby, której dane dotyczą, Sektor prywatny,
ZKE.440.83.2019
23 lipca 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie przetwarzania danych osobowych Skarżącej w tym ich udostępnienia do instytucji upoważnionej m.in. do zbierania informacji o wierzytelnościach, gdyż przetwarzanie tych danych jest niezbędne dla zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z przepisu prawa
Bankowość, Udostępnienie danych,
ZKE.440.81.2019
17 lipca 2020 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję, w której Skarżący sprzeciwił się na umieszczenie kamer na sąsiedniej działce.
Administrator, Sektor prywatny,
ZKE.440.58.2019
03 lipca 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca operatorowi telefonii komórkowej spełnienie wobec Skarżącego obowiązku informacyjnego
Obowiązek informacyjny, Telekomunikacja,
DKE.561.3.2020
02 lipca 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO dotycząca kary pieniężnej za niezapewnienie w trakcie kontroli dostępu do pomieszczeń, sprzętów i środków służących do przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych i informacji.
Prawo dostępu do danych, Sektor publiczny,
DKN.5112.7.2020
30 czerwca 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO w sprawie upomnienia Dyrektora szkoły za przetwarzanie danych uczniów w ankiecie szkolnej
Rzetelność i przejrzystość, Szkolnictwo,
ZKE.440.35.2019
17 czerwca 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku ponieważ dane osobowe Skarżącego zostały udostępnione przez Bank w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, tj. w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą w celu windykacji wierzytelności.
Bankowość, Powierzenie przetwarzania,
ZKE.440.80.2019
08 czerwca 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO dotycząca umorzenia postępowania w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego w celach marketingowych oraz niespełnienie żądania usunięcia jego danych.
Marketing, Umorzenie,
ZKE.440.38.2019
05 czerwca 2020 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakazująca udostępnienie danych osobowych i odmawiająca uwzględnienia wniosku w pozostałym zakresie
Bankowość, Udostępnienie danych,
ZKE.440.52.2019
05 czerwca 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego pozyskiwania przez Bank informacji o kraju rezydencji podatkowej Skarżącego oraz jego statusu rezydenta podatkowego w innych krajach, gdyż Bank - jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, naliczanego od uzyskiwanych przez Skarżącego dochodów z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na jego rachunku bankowym - jest zobowiązany do pozyskiwania tych danych celem wypełnienia ciążącego na nim obowiązku płatniczego oraz sprawozdawczego.
Bankowość, Podstawy prawne,
DKE.561.2.2020
03 czerwca 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO dotycząca kary pieniężnej za nieudzielenie informacji.
Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,
DKE.561.1.2020
29 maja 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO dotycząca kary pieniężnej za nieudzielenie informacji.
Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,
ZKE.440.8.2019
27 maja 2020 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję w sprawie udostępniania danych osobowych w zakresie imion, nazwisk oraz numerów IP komputerów użytkowników komentujących artykuły opublikowane na stronach internetowych.
Sektor prywatny, Udostępnienie danych,
ZKE.440.74.2019
27 maja 2020 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącej dotyczące przetwarzania jej danych osobowych przez Towarzystwo Ubezpieczeń
Powierzenie przetwarzania, Ubezpieczyciele,
ZKE.440.6.2019
27 maja 2020 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącej, która dotyczyła przetwarzania jej danych osobowych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe
Powierzenie przetwarzania, Ubezpieczyciele,
ZKE.440.66.2019
27 maja 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględniania wniosku w sprawie udostępnienia w Internecie danych osobowych Skarżącej w zakresie jej imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz informacji o wysokości obciążającego ją zadłużenia, gdyż udostępnienie to było niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu administratora danych jakim jest podejmowanie działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności.
Powierzenie przetwarzania, Ubezpieczyciele,
ZKE.440.53.2019
19 maja 2020 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku, ponieważ Bank przetwarzał dane osobowe skarżącego zgodnie z przepisami prawa
Bankowość, Udostępnienie danych,
ZKE.440.87.2019
14 maja 2020 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych umarzająca postępowanie w sprawie, ponieważ dane Skarżącej zostały usunięte z bazy Fundacji
Marketing, Prawa osoby, której dane dotyczą,
ZKE.440.11.2019
13 maja 2020 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku, ponieważ Bank przetwarzał dane osobowe skarżącego zgodnie z przepisami prawa
Bankowość, Udostępnienie danych,
ZKE.440.31.2019
08 maja 2020 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku, ponieważ Bank przetwarzał dane skarżącej zgodnie w przepisami prawa
Bankowość, Prawa osoby, której dane dotyczą,
ZKE.440.19.2019
08 maja 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż Bank przetwarza dane skarżącego na podstawie przepisów prawa
Bankowość, Udostępnienie danych,
ZKE.440.30.2019
08 maja 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję z dnia 20 kwietnia 2016 r. (sygn. DOLiS/DEC-295/16/32477,32453) w przedmiocie skargi na udostępnienie danych osobowych Skarżącego zawartych we wniosku o zapomogę oraz informacji o wypłaconej zapomodze związkowej
Sektor prywatny, Udostępnienie danych,
ZKE.440.10.2019
05 maja 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie z uwagi na śmierć Skarżącego, a w pozostałym zakresie odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącej z uwagi na brak bezprawnego udostępnienia bądź ujawnienia jej danych osobowych przez Zarządcę Wspólnoty Mieszkaniowej.
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,
ZKE.440.13.2019
30 kwietnia 2020 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakazująca przywrócenie stanu zgodnego z prawem przez usunięcie z serwisu internetowego danych osobowych Skarżącego w zakresie jego imienia i nazwiska, sprawowanej przez niego funkcji, miejscowości zamieszkania oraz podpisu.
Sektor prywatny, Zgodność z prawem,
ZKE.440.63.2019
30 kwietnia 2020 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż Bank przetwarzał dane skarżącego zgodnie z przepisami prawa
Bankowość, Prawa osoby, której dane dotyczą,
ZKE.440.5.2019
30 kwietnia 2020 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż Bank przetwarzał dane skarżącego zgodnie z przepisami prawa.
Bankowość, Udostępnienie danych,
ZKE.440.65.2019
23 kwietnia 2020 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż Bank przetwarzał dane osobowe skarżącego zgodnie z przepisami prawa
Bankowość, Udostępnienie danych,
ZKE.440.22.2019
23 kwietnia 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku z uwagi na fakt, że dane osobowe nie są aktualnie przetwarzane przez Spółkę, ani podmioty z nią współpracujące w celu marketingu usług i produktów własnych, a jedynie w celu wykonania ciążących na niej obowiązków prawnych, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie wymaga jej zgody.
Telekomunikacja, Udostępnienie danych,
ZKE.440.79.2019
23 kwietnia 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie zrealizowania przez Bank w stosunku do Skarżącej obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 32 ust. 1 ustawy z 1997 r. o ochronie danych, ponieważ Bank nie przetwarza obecnie danych osobowych Skarżącej do celów marketingowych.
Bankowość, Obowiązek informacyjny,
ZKE.440.47.2019
09 kwietnia 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję z 12 maja 2017 r. (sygn. DOLiS/DEC-570/17) umarzającą postępowanie w przedmiocie skargi na przetwarzanie w celach marketingowych danych osobowych Skarżącego w zakresie jego numeru telefonu.
Marketing, Prawa osoby, której dane dotyczą,
ZKE.440.95.2019
13 marca 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na nieudostępnienie danych osobowych użytkownika IP, który w ocenie Skarżącego naruszył jego dobra osobiste publikując obraźliwy wpis na jego temat na stronie internetowej.
Telekomunikacja, Udostępnienie danych,
ZSPR.421.19.2019
09 marca 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO stwierdzająca naruszenie przepisów poprzez niezapewnienie dostępu do danych osobowych i innych informacji oraz pomieszczeń, skutkujące uniemożliwieniem Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych przeprowadzenia czynności kontrolnych niezbędnych do realizacji jego zadań.
Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Rejestr czynności przetwarzania, Sektor prywatny, Zgodność z prawem,
ZKE.440.67.2019
20 lutego 2020 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż Bank usunął „firma nie istnieje” na „podmiot wpisany do bazy w celu dalszego monitorowania”
Bankowość, Udostępnienie danych,
ZKE.440.89.2019
20 lutego 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca Spółce spełnienie wobec Skarżącego obowiązku informacyjnego poprzez podanie mu na piśmie informacji, o których mowa w art. 15 Rozporządzenia 2016/679 oraz odmawiająca uwzględniania wniosku w pozostałym zakresie (zawiadomienia Prokuratury), gdyż strona postępowania administracyjnego może domagać się od Prezesa UODO wyłącznie wydania decyzji administracyjnej, a nie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, o konieczności złożenia którego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych decyduje z urzędu.
Obowiązek informacyjny, Telekomunikacja,
ZSZZS.440.768.2018
18 lutego 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO stwierdzająca naruszenie przepisów poprzez przetwarzanie danych biometrycznych dzieci podczas korzystania przez nie z usług stołówki szkolnej.
Dane biometryczne, Minimalizacja danych, Sektor publiczny, Szkolnictwo,
ZKE.440.36.2019
10 lutego 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca spełnienie obowiązku informacyjnego oraz usunięcie danych pozyskanych w związku z założeniem konta w serwisie.
Obowiązek informacyjny, Sektor prywatny,
ZKE.440.24.2019
30 stycznia 2020 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż Spółka przetwarzała dane osobowe skarżącej zgodnie z prawem
Powierzenie przetwarzania, Sektor prywatny,
ZKE.440.23.2019
23 stycznia 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w przedmiocie niedochowania przez Bank oraz Spółkę staranności w przechowywaniu danych osobowych oraz ich udostępnieniu przez Spółkę osobom nieupoważnionym.
Bankowość, Udostępnienie danych,
ZKE.440.45.2019
22 stycznia 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie, z uwagi, iż dane osobowe Skarżącej nigdy nie były oraz nie są obecnie przetwarzane w celach marketingowych przez administratora portalu internetowego.
Marketing, Obowiązek informacyjny,
ZKE.440.41.2019
09 stycznia 2020 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż Fundusz przetwarzał dane osobowe skarżącego zgodnie z prawem
Bankowość, Prawa osoby, której dane dotyczą,
ZKE.440.84.2019
09 stycznia 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż Bank przetwarzał dane Skarżącego zgodnie z przepisami prawa
Bankowość, Udostępnienie danych,
ZKE.440.64.2019
07 stycznia 2020 r.
Decyzja Prezesa UODO dotycząca odmowy uwzględnienia wniosku w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Bank w tym na ich udostępnienie
Bankowość, Udostępnienie danych,
ZKE.440.94.2019
30 grudnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie ograniczenia strefy zasięgu monitoringu domowego oraz usunięcia danych osobowych w postaci nagrań video pochodzących z monitoringu, na którym uwieńczono wizerunek Skarżącej
Prawa osoby, której dane dotyczą, Sektor prywatny,
ZKE.440.15.2019
30 grudnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie sprostowania danych małoletniej w zakresie jej daty urodzenia
Prawo do sprostowania danych, Sektor prywatny,
ZKE.440.26.2019
30 grudnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO - odmowa uwzględnienia wniosku w sprawie zaprzestania przetwarzania danych osobowych skarżącego przez Bank wykorzystywanych do celów oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.
Bankowość, Udostępnienie danych,
ZKE.440.57.2019
24 grudnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku, ponieważ na dzień wydania decyzji dane osobowe Skarżącego przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, m.in. w związku z postępowaniem prowadzonym przed Prezesem UODO.
Powierzenie przetwarzania, Sektor prywatny,
ZKE.440.73.2019
23 grudnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku, ponieważ Kancelaria przetwarzała dane Skarżących zgodnie z przepisami prawa
Prawa osoby, której dane dotyczą, Sektor prywatny,
ZKE.440.4.2019
23 grudnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie, w której Spółka pobierała datę urodzenia od rodziców w celu wyrobienia karty dziecka
Prawa osoby, której dane dotyczą, Sektor prywatny,
ZKE.440.75.2019
23 grudnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie, w której Skarżąca zarzuciła Spółce, że przesyła jej nakazy zapłaty wierzytelności, a miała to samo nazwisko osoby, co do której Spółka prowadziła wierzytelność, dlatego Spółka nie przesyła Skarżącej tych nakazów
Prawa osoby, której dane dotyczą, Telekomunikacja,
ZKE.440.86.2019
23 grudnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w zakresie przetwarzania danych przez P. S.A. i umarzająca postępowanie w zakresie przetwarzania danych przez I. Sp. z o.o.
Prawa osoby, której dane dotyczą, Ubezpieczyciele,
ZKE.440.88.2019
23 grudnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż bank w sposób niezamierzony, udostępnił Skarżącemu reklamę pożyczkową. Obecnie bank nie przetwarza danych osobowych Skarżącego w celach marketingowych
Bankowość, Prawa osoby, której dane dotyczą,
ZKE.440.17.2019
23 grudnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż dane osobowe Skarżącej nie są już obecnie przetwarzane do celów oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, a jedynie do celów stosowania metod statystycznych, co zgodne jest z obowiązującymi przepisami prawa i nie wymaga jej zgody.
Bankowość, Udostępnienie danych,
ZKE.440.34.2019
23 grudnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie, ponieważ dane osobowe zostały trwale usunięte z baz danych Spółki oraz podmiotu ją reprezentującego.
Marketing, Prawa osoby, której dane dotyczą,
ZKE.440.70.2019
23 grudnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku, ponieważ przetwarzanie przez Spółkę (w tym udostępnianie w serwisie internetowym) publicznie dostępnych danych osobowych Skarżącej związanych z jej dobrowolnym uczestnictwem w podmiocie podlegającym wpisowi do KRS, nie naruszało i nie narusza przepisów o ochronie danych osobowych
Sektor prywatny, Udostępnienie danych,
ZKE.440.37.2019
23 grudnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie, ponieważ dane osobowe Skarżącego w zakresie wzrostu i koloru oczu pozyskane przez towarzystwo ubezpieczeń w trakcie likwidacji szkody zostały trwale usunięte z fotografii dowodu osobistego.
Prawa osoby, której dane dotyczą, Ubezpieczyciele,
ZKE.440.46.2019
23 grudnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego usunięcia danych osobowych Skarżącego, ponieważ są one niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce jakim jest obowiązek przechowywania danych zawartych na fakturze sprzedaży, gdyż stanowią one dokument księgowy, a Spółka jako podatnik jest zobowiązana do przechowywania ksiąg i związanych z ich prowadzeniem dokumentów do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego tj. z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
Prawa osoby, której dane dotyczą, Sektor prywatny,
ZKE.440.56.2019
23 grudnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględniania wniosku, ponieważ stan naruszenia polegający na wysłaniu do Skarżącej smsa dotyczącego usług telekomunikacyjnych co do których Skarżąca nie zawierała umowy, był wynikiem omyłki, miał charakter jednorazowy i w obecnej chwili już nie istnieje.
Prawa osoby, której dane dotyczą, Telekomunikacja,
DKE.440.72.2019
23 grudnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie przetwarzania danych osobowych Skarżącego za pomocą systemu monitoringu, ponieważ przetwarzanie danych osobowych Skarżącego za pomocą monitoringu odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa Skarżonym, obejmuje teren ich prywatnej posesji, a nie przestrzeni publicznej, w związku z tym należy go oceniać, jako mieszczący się w ramach czynności o charakterze czysto osobistym i domowym, a ponadto dane osobowe Skarżącego przetwarzane są przez Skarżonych będących osobami fizycznymi, które nie posiadają statusu administratora danych osobowych, ponieważ przetwarzają jego dane osobowe w celach nie związanych z prowadzoną przez siebie działalnością zarobkową czy zawodową.
Obowiązek informacyjny, Sektor prywatny,
ZKE.440.9.2019
23 grudnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie udostępniania Biuru Maklerskiemu danych osobowych Skarżącego do celów marketingowych.
Marketing, Udostępnienie danych,
ZKE.440.59.2019
23 grudnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi dotyczącej bezprawnego przetwarzania przez Bank danych osobowych Skarżącego w tym ich udostępniania instytucji utworzonej na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego.
Bankowość, Udostępnienie danych,
ZKE.440.40.2019
23 grudnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie przetwarzania bez podstawy prawnej i bez dopełnienia obowiązku informacyjnego danych osobowych Skarżącej w związku z dochodzeniem roszczeń cywilnoprawnych z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej bezprawnym rozpowszechnianiem utworu
Podstawy prawne, Sektor prywatny,
ZKE.440.7.2019
23 grudnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie („nielegalne obracanie, przechowywanie, udostępnianie i sprzedawanie”) bez podstawy prawnej danych osobowych Skarżącej pozyskanych z jawnych i publicznie dostępnych rejestrów CEIDG i REGON oraz na niedopełnienie obowiązku informacyjnego
Sektor prywatny, Udostępnienie danych,
ZKE.440.49.2019
05 grudnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż bank i spółka przetwarzali dane osobowe zgodnie z prawem
Bankowość, Prawo do sprzeciwu,
ZKE.440.69.2019
29 listopada 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie udostępnienia na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń zaległości na terenie ogrodu działkowego
Fundacje/stowarzyszenia, Udostępnienie danych,
ZKE.440.29.2019
29 listopada 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku, ponieważ organ nie dysponuje instrumentami prawnymi, które umożliwiałyby zniwelowanie skutków dokonanego już, nieuprawnionego udostępnienia danych osobowych Skarżących związanych z prowadzonymi przeciw nim czynnościami windykacyjnymi.
Sektor prywatny, Udostępnienie danych,
ZKE.440.14.2019
29 listopada 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględniania wniosku w sprawie przetwarzania przez Bank danych osobowych Skarżącego w celach marketingu produktów i usług własnych oraz w celach marketingu produktów i usług podmiotów należących do grupy kapitałowej.
Bankowość, Prawo do sprzeciwu,
ZKE.440.33.2019
27 listopada 2019 r.
Decyzja Prezesa UUODO utrzymująca w mocy decyzję z dnia 7 lutego 2017 r. (sygn. DOLiS/DEC-130/17) umarzającą postępowanie w sprawie, ponieważ Skarżąca nie przedstawiła żadnych nowy okoliczności faktycznych, które wskazywałyby na przetwarzanie jej danych osobowych przez Spółkę w celach marketingowych.
Marketing, Udostępnienie danych,
ZKE.440.20.2019
25 listopada 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku z uwagi na fakt, że dane osobowe nie są już obecnie przetwarzane do celów oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, a jedynie do celów stosowania metod statystycznych, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie wymaga zgody Skarżącego.
Bankowość, Udostępnienie danych,
ZKE.440.54.2019
20 listopada 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca usunięcie ze strony internetowej danych osobowych Skarżącego pozyskanych bezpośrednio z Monitora Sądowego i Gospodarczego i udostępnionych w serwisie internetowym jako dane osoby fizycznej w upadłości likwidacyjnej.
Prawa osoby, której dane dotyczą, Sektor prywatny,
ZKE.440.44.2019
06 listopada 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie zaprzestania przetwarzania przez Bank danych osobowych Skarżącego w zakresie numeru umowy kredytowej oraz ich usunięcia przez instytucję upoważnioną m.in. do zbierania i udostępniania informacji o wierzytelnościach, gdyż przetwarzanie przez Bank danych osobowych Skarżącego jest niezbędne dla zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z przepisu prawa.
Bankowość, Udostępnienie danych,
ZKE.440.93.2019
29 października 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku, ponieważ Bank obecnie nie przetwarza danych osobowych Skarżącej do celów marketingu bezpośredniego z uwagi na wycofaną przez Skarżącą zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych do tychże celów.
Bankowość, Zgoda,
ZKE.440.68.2019
21 października 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie usunięcia danych osobowych Skarżącego przez Bank ponieważ dane te są niezbędne Bankowi do wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest konieczność udokumentowania korespondencji ze Skarżącym w sprawie złożonej przez niego skargi
Bankowość, Prawa osoby, której dane dotyczą,
ZSPU.421.3.2019
18 października 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO stwierdzająca naruszenie m.in. zasady przetwarzania zgodnie z prawem i zasady poufności oraz nakazująca dostosowanie operacji przetwarzania do przepisów o ochronie danych osobowych.
Integralność i poufność, Rozliczalność, Sektor publiczny, Zgodność z prawem,
ZKE.440.48.2019
17 października 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowania w sprawie. Portal, który udostępniał na swojej stronie kartę długu obejmującą następujący zakres danych: imię i nazwisko, numer NIP oraz informację o wysokości długu już tych danych nie umieszcza
Prawa osoby, której dane dotyczą, Sektor prywatny,
ZKE.440.43.2019
17 października 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie usunięcia przez Bank danych osobowych Skarżącego, ponieważ dalsze przetwarzanie danych osobowych Skarżącego jest niezbędne: do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank, tj. zabezpieczenia ewentualnych roszczeń w związku z prowadzoną działalnością Banku, oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, tj. obowiązku przechowywania danych osobowych klientów związanych z posiadanymi przez nich produktami bankowymi
Bankowość, Prawa osoby, której dane dotyczą,
ZKE.440.76.2019
16 października 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca spełnienie obowiązku informacyjnego poprzez podanie na piśmie informacji o treści danych osobowych, celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania, źródle z którego pochodzą i sposobie ich udostępniania, w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane są udostępniane
Marketing, Obowiązek informacyjny,
ZSPR.421.7.2019
16 października 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO stwierdzająca naruszenie przepisów poprzez niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz poprzez przetwarzanie bez podstawy prawnej danych osób i nakładająca karę.
Środki techniczne i organizacyjne, Sektor prywatny,
ZSPU.440.296.2019
08 października 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO w sprawie nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych Skarżącego przez komornika sądowego, jako danych dłużnika.
Sektor publiczny, Zgodność z prawem,
ZKE.440.21.2019
03 października 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie, ponieważ administrator danych nie funkcjonuje w obrocie gospodarczym na terenie RP.
Marketing, Prawo do sprzeciwu,
ZSOŚS.440.46.2019
30 września 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącej przez Sąd Rejonowy.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,
ZKE.440.28.2019
27 września 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie przetwarzania przez Bank danych osobowych Skarżącego w tym ich udostępniania instytucji utworzonej na podstawie art. 105 ust. 4 prawa bankowego.
Bankowość, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.149.2018
27 września 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na udostępnienie danych osobowych Skarżącego przez Prezesa Sądu Okręgowego.
Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych,
ZKE.440.51.2019
26 września 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca udostępnienie danych osobowych obejmujących numer IP komputera użytkownika forum internetowego, który umieścił wpis naruszający dobra osobiste Skarżącego.
Sektor prywatny, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.102.2019
25 września 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych Skarżącej przez Prokuraturę Rejonową.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.82.2019
23 września 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na udostępnienie osobie nieuprawnionej danych osobowych Skarżącego przez Prokuraturę Okręgową.
Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,
ZSZZS.440.801.2018
19 września 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca PIP usunięcie danych osobowych zawartych w PIT
Administrator, Pracodawca, Pracownik, Sektor publiczny, Udostępnienie danych, Zabezpieczenie danych,
ZSOŚS.440.20.2019
19 września 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK).
Bezpieczeństwo przetwarzania, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo do bycia zapomnianym, Rejestr czynności przetwarzania,
ZKE.440.55.2019
13 września 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż wspólnik wysyłając korespondencję o pogarszającej się sytuacją finansową spółki na adres domowy innego wspólnika przetwarzał te dane w celach osobistych, domowych
Prawa osoby, której dane dotyczą, Sektor prywatny,
ZSOŚS.440.102.2018
13 września 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) przez Komendanta Głównego Policji oraz przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Miejskiego Policji.
Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo do bycia zapomnianym, Rejestr czynności przetwarzania, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.74.2019
13 września 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na odmowę udostępnienia danych osobowych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Sektor prywatny, Straż gminna (miejska), Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.76.2019
11 września 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji w Warszawie w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) oraz w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK).
Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo do bycia zapomnianym, Rejestr czynności przetwarzania,
ZSPR.421.2.2019
10 września 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO stwierdzająca naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych osobowych i nakładająca karę.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Sektor prywatny,
ZSOŚS.440.140.2019
10 września 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego w celach marketingowych.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sektor prywatny, Zgoda,
ZKE.440.27.2019
09 września 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na odmowę udostępnienia danych osobowych przez Bank.
Bankowość, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.37.2018
06 września 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych przez Komendanta Głównego Policji w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK).
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo do bycia zapomnianym, Rejestr czynności przetwarzania,
ZSOŚS.440.40.2019
05 września 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji w Warszawie w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK).
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo do bycia zapomnianym, Rejestr czynności przetwarzania,
ZSOŚS.440.131.2018
03 września 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych Skarżącego przez Dyrektora Aresztu Śledczego.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Dane dotyczące zdrowia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Służba Więzienna,
ZSOŚS.440.137.2018
03 września 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi dotyczącej nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych Skarżącego przez Sąd Rejonowy.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy,
ZSZZS.440.786.2018
30 sierpnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie danych osobowych Skarżącego, Wydziałowi Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji przez Zakład Karny (Pracodawcę).
Administrator, Dane dotyczące zdrowia, Policja/prokuratura, Pracodawca, Pracownik, Służba Więzienna, Sektor publiczny, Udostępnienie danych, Zdrowie,
ZSOŚS.440.38.2019
29 sierpnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na odmowę udostępnienia danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji w Warszawie przetwarzanych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP).
Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.30.2018
29 sierpnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącej przez Prezesa Sądu Rejonowego.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Dane dotyczące zdrowia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,
ZSOSS.440.13.2018.II
28 sierpnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Naczelny Sąd Administracyjny.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,
ZSOŚS.440.41.2019
22 sierpnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na niezgodne przetwarzanie danych osobowych Skarżącej przez Prokuraturę Regionalną.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą,
ZSPU.440.486.2019
20 sierpnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO dotycząca przetwarzania danych osobowych przez związek wyznaniowy
Administrator, Kościoły/związki wyznaniowe,
ZSOŚS.440.25.2019
09 sierpnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych Skarżącego przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sektor publiczny,
ZSOŚS.440.146.2018
09 sierpnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych Skarżącej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Dane genetyczne, Inne szczególne kategorie danych osobowych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sektor publiczny,
ZSOŚS.440.157.2018
09 sierpnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych Skarżącego przez Prezesa Sądu Okręgowego.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.60.2019
09 sierpnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzanie danych osobowych Skarżącej przez Prokuraturę Rejonową oraz Komendanta Powiatowego Policji w zakresie sposobu doręczenia wezwania na badanie psychiatryczne.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Dane dotyczące zdrowia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.55.2019
29 lipca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na udostępnienie danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Miejskiego Policji.
Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.71.2019
25 lipca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,
ZSOŚS.440.39.2018.I
24 lipca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieuprawnione udostępnienie danych osobowych Skarżącego przez Sąd Okręgowy.
Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.39.2018.II
24 lipca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieuprawnione udostępnienie danych osobowych Skarżącego przez Sąd Rejonowy.
Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.49.2018.II
24 lipca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO utrzymująca zaskarżoną decyzję w mocy w sprawie skargi na przetwarzanie przez Prezesa Sądu Rejonowego danych osobowych Skarżącej.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,
ZSPR.440.1552.2018
24 lipca 2019 r.
Decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję w przedmiocie zawartej umowy kredytu gotówkowego.
Sektor prywatny, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.7.2019
18 lipca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji w Warszawie.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Dane genetyczne, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Zgodność z prawem,
ZSOŚS.440.64.2019
17 lipca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na odmowę udzielenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą,
ZSOŚS.440.2.2019
15 lipca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na udostępnienie danych osobowych z akt postępowania sądowego na rzecz osoby nieuprawnionej przez Prezesa Sądu Rejonowego.
Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych,
ZSPR.440.985.2019
11 lipca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca udostępnienia danych osobowych w zakresie imion, nazwisk oraz adresów użytkowników.
Ryzyko, Sektor prywatny,
ZSZZS.440.790.2018
11 lipca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia Szkole Podstawowej za nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych, polegające na naruszeniu art. 6 ust. 1 RODO poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim pisma, zawierającego dane osobowe Skarżącej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania.
Sektor publiczny, Szkolnictwo, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.88.2018
08 lipca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącej przez Komendanta Głównego Policji.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Schengen,
ZSOŚS.440.56.2019
03 lipca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na niezgodne z przepisami przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji.
Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,
ZSOŚS.440.136.2018
02 lipca 2019 r.
Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na udostępnienie przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji danych osobowych Skarżącego na rzecz osób nieupoważnionych oraz niezgodnego z przepisami o ochronie danych osobowych przetwarzania jego danych osobowych.
Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.50.2019.II
28 czerwca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Zgoda,
ZSOŚS.440.31.2019
28 czerwca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,
ZSZZS.440.793.2018
27 czerwca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na udostępnienie danych osobowych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.
Pracodawca, Sektor prywatny, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,
ZSZZS.440.794.2018
27 czerwca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na udostępnienie przez Przedsiębiorcę danych osobowych ZUS.
Administrator, Pracodawca, Sektor prywatny, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,
ZSPR.440.1026.2018
26 czerwca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca udostępnienie przez Przedsiębiorcę danych osobowych w zakresie numeru IP komputera użytkownika.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Sektor prywatny,
ZSOŚS.440.159.2018
25 czerwca 2019 r.
Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku w zakresie usunięcia danych osobowych Skarżących ze zbioru danych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK) prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji, a w pozostałym zakresie umarzająca postępowanie.
Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,
ZSOŚS.440.11.2019
18 czerwca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na udostępnienie danych osobowych Skarżącego osobie nieuprawnionej przez sędziów lub pracowników Sądu Rejonowego.
Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.81.2018
18 czerwca 2019 r.
Decyzja nakazująca udostępnienie danych osobowych.
Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Służba Więzienna, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,
ZSPU.440.339.2018
18 czerwca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na udostępnienie osobie nieupoważnionej danych osobowych osoby sygnalizującej nieprawidłowości.
Prawa osoby, której dane dotyczą, Samorząd, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,
ZSZZS.440.50.2019
17 czerwca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie danych osobowych Skarżących i ich dzieci przez Przychodnię do Państwowego Inspektora Sanitarnego.
Dane dotyczące zdrowia, Udostępnienie danych, Zdrowie,
ZSZZS.440.108.2019
17 czerwca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku na nieudostępnienie przez Prezesa UKE danych osobowych.
Sektor publiczny, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.33.2019
14 czerwca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego zebranych w toku postępowania wyjaśniającego w sprawie o wykroczenie drogowe przez Straż Gminną/Miejską.
Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Straż gminna (miejska),
ZSOŚS.440.57.2019
14 czerwca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na odmowę usunięcia danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji w Warszawie w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP).
Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo do bycia zapomnianym,
ZSOŚS.440.24.2018
14 czerwca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Powiatowego Policji.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,
ZSOŚS.440.100.2018
14 czerwca 2019 r.
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie skargi na udostępnienie danych osobowych Skarżącego przez Prokuraturę Rejonową.
Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,
ZSZZS.440.592.2018
11 czerwca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca usunięcie danych osobowych Skarżącej w zakresie imienia i nazwiska z zarządzenia Kuratora Oświaty, a w pozostałym zakresie odmawiająca uwzględnienia wniosku
Anonimizacja, Sektor publiczny, Szkolnictwo, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.9.2019
10 czerwca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP).
Bezpieczeństwo przetwarzania, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,
ZSOŚS.440.29.2018
31 maja 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącej przez Komendanta Komisariatu Policji.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,
ZSOŚS.440.104.2018
30 maja 2019 r.
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie skargi na udostępnienie danych osobowych na stronach internetowych przez NSA, Sp. z.o.o. oraz S.A.
Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.26.2019
29 maja 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na odmowę udostępnienia danych osobowych abonenta.
Podstawy prawne, Prawo dostępu do danych, Sektor prywatny, Straż gminna (miejska), Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.29.2019
29 maja 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sektor publiczny,
ZSOŚS.440.114.2018
29 maja 2019 r.
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie skargi na nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez funkcjonariusza Zakładu Karnego.
Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Służba Więzienna, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.49.2018
28 maja 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącej przez Prezesa Sądu Rejonowego.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy,
ZSOŚS.440.154.2018
28 maja 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi Skarżącego na ujawnienie jego danych danych osobowych osobom nieupoważnionym przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego.
Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Służba Więzienna, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.50.2019
23 maja 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym.
Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,
ZSOŚS.440.112.2018
23 maja 2019 r.
Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi Skarżącego w przedmiocie odmowy udzielenia informacji przez Komendanta Głównego Policji o przetwarzaniu danych osobowych w bazach Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,
ZSOŚS.440.73.2018
21 maja 2019 r.
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie skargi dotyczącej niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Skarżącego przez Zakład Karny.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Służba Więzienna,
ZSOŚS.440.153.2018
20 maja 2019 r.
Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącej przez Prezesa Sądu Okręgowego.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Dane dotyczące zdrowia, Inne szczególne kategorie danych osobowych, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,
ZSPU.440.705.2018
17 maja 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego przetwarzania danych osobowych (w tym ich publikacji) pozyskanych ze źródeł ogólnodostępnych.
Fundacje/stowarzyszenia, Udostępnienie danych,
ZSPU.440.156.2019
17 maja 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez wspólnotę mieszkaniową i jej zarządcę.
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.72.2018
16 maja 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na udostępnienie danych osobowych Skarżącego przez Sąd Okręgowy.
Podstawy prawne, Sądy,
ZSOŚS.440.11.2018
15 maja 2019 r.
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych Skarżącej przez Prezesa Sądu Rejonowego.
Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,
ZSPU.440.423.2018
15 maja 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO w sprawie wykorzystania danych osobowych przez Prezydenta Miasta pozyskanych w związku z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego w postępowaniu karnym.
Sektor publiczny, Udostępnienie danych,
ZSPR.440.301.2018
07 maja 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na bezprawne przetwarzanie danych osobowych w związku z dochodzeniem roszczeń
Ubezpieczyciele, Udostępnienie danych,
ZSPU.440.469.2018
25 kwietnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie przez zarządcę nieruchomości danych osobowych skarżącego jednostce budżetowej miasta na potrzeby windykacji należności z tytułu bezumownego korzystania z gruntu
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.5.2019
25 kwietnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego żądania usunięcia przez Komendanta Głównego Policji danych osobowych skarżącego z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) oraz z bazy Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK).
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,
ZSOŚS.440.13.2019
25 kwietnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku o usunięcie przez Komendanta Głównego Policji danych osobowych Skarżącego z KSIP.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,
ZSPR.440.43.2019
25 kwietnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO stwierdzająca naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych osobowych i nakładająca karę.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Fundacje/stowarzyszenia, Integralność i poufność, Sektor prywatny, Zabezpieczenie danych,
ZSOŚS.440.129.2018
23 kwietnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych przez służbę więzienną w związku z realizacją wniosku o uzyskanie widzenia z osobą pozbawioną wolności.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Rejestr czynności przetwarzania, Służba Więzienna,
ZSPU.440.153.2019
18 kwietnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie publikacji danych osobowych na klatce schodowej
Administrator, Integralność i poufność, Mieszkalnictwo, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,
ZSPU.440.435.2018
18 kwietnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych danych osobowych skarżącego w treści decyzji administracyjnej.
Sektor publiczny, Udostępnienie danych,
ZSPU.440.799.2018
18 kwietnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w przedmiocie udostępnienia danych osobowych przez Spółdzielnię.
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,
ZSPU.440.803.2018
18 kwietnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiającą uwzględnienia wniosku na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię.
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,
ZSPU.440.99.2018
18 kwietnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO wydana na skutek rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, utrzymująca w mocy decyzję nakazującą związkowi wyznaniowemu spełnienie obowiązku informacyjnego
Kościoły/związki wyznaniowe, Prawa osoby, której dane dotyczą,
ZSOŚS.440.47.2019
17 kwietnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie przez urząd gminy danych osobowych skarżącej straży gminnej w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym w sprawie o wykroczenie drogowe
Podstawy prawne, Sektor publiczny, Straż gminna (miejska), Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.19.2018
17 kwietnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję dotyczącą nieprawidłowości przetwarzania danych osobowych skarżących przez Prezesa Sądu Rejonowego.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Dane dotyczące zdrowia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Sądy, Zgodność z prawem,
ZSPU.440.121.2018
17 kwietnia 2019 r.
Przetwarzanie danych osobowych przez spółdzielnię mieszkaniową
Mieszkalnictwo, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,
ZSPU.440.636.2018
16 kwietnia 2019 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku.
Samorząd, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,
ZSPU.440.131.2019
16 kwietnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na niewłaściwe zabezpieczenie danych osobowych przez zarządcę wspólnoty mieszkaniowej.
Mieszkalnictwo, Powierzenie przetwarzania,
ZSPU.440.71.2019 (II)
16 kwietnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję, która dotyczyła udostępnienia danych osobowych przez zarządcę wspólnoty mieszkaniowej na rzecz banku w związku z utworzeniem rachunków wirtualnych do obsługi płatności wspólnoty.
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,
ZSPU.440.200.2019
15 kwietnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie wydana po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie dotyczącej ewentualnych nieprawidłowości w zakresie umożliwienia dostępu do zbyt szerokiego zakresu danych pracownikom urzędu miasta
Prawo dostępu do danych, Samorząd,
ZSPU.440.146.2019
15 kwietnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na upublicznienie przez spółdzielnię mieszkaniową kserokopii obwieszczenia o licytacji komorniczej mieszkania
Mieszkalnictwo, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,
ZSPU.440.512.2018
12 kwietnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego usunięcia przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej prywatnych danych osobowych Skarżącego, wobec zaistnienia pomyłki pracownika – dane zostały już usunięte.
Podstawy prawne, Sektor publiczny,
ZSZZS.440.659.2018
12 kwietnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienia danych osobowych na rzecz osoby trzeciej.
Dane dotyczące zdrowia, Zdrowie,
ZSZZS.440.672.2018
12 kwietnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez NFZ.
Dane dotyczące zdrowia, Sektor publiczny, Udostępnienie danych, Zdrowie,
ZSPU.440.840.2018
11 kwietnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieuprawnione udostępnienie danych osobowych skarżących przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Mieszkalnictwo, Prawa osoby, której dane dotyczą,
ZWAD.405.1981.2018
10 kwietnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie niezgodnego z art. 34 RODO poinformowania osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony ich danych
Sektor publiczny, Szkolnictwo, Wysokie ryzyko, Zawiadomienie osób,
ZSPU.440.489.2018
10 kwietnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez spółdzielnię mieszkaniową, tj. na bezprawne ich udostępnienie na liście lokatorów oraz przy domofonach, a także na odmowę wglądu do dokumentacji spółdzielni.
Mieszkalnictwo, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.23.2019
10 kwietnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku o usunięcie przez Komendanta Głównego Policji danych osobowych Skarżącego z KCIK.
Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,
ZSPU.421.2.2018
06 kwietnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca prezydentowi miasta skorygowanie dopełnienia obowiązku informacyjnego poprzez uzupełnienie zakresu informacji przekazywanych osobom realizującym obowiązek meldunkowy, a także nakazująca uzupełnienie rejestru czynności przetwarzania związanych z prowadzeniem rejestru mieszkańców, i w pozostałym zakresie umarzająca postępowanie.
Obowiązek informacyjny, Rejestr czynności przetwarzania, Samorząd, Sektor publiczny,
ZSOŚS.440.156.2018
05 kwietnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie z uwagi, iż prywatne dane osobowe Skarżącego zostały usunięte z listy osób posiadających licencję syndyka.
Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,
ZSPU.421.8.2018
03 kwietnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca burmistrzowi uzupełnienie klauzuli informacyjnej dla osób realizujących obowiązek meldunkowy, a także dostosowanie okresu przechowywania dokumentów do obowiązujących przepisów prawa i w pozostałym zakresie umarzająca postępowanie.
Obowiązek informacyjny, Ograniczenie przechowywania, Samorząd, Sektor publiczny,
ZSOŚS.440.125.2018
03 kwietnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi Skarżącej na udostepnienie przez podmiot telekomunikacyjny danych osobowych prokuraturze w związku z toczącym się postepowaniem.
Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.28.2018
01 kwietnia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych skarżącego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego bez podstawy prawnej
Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Rejestr czynności przetwarzania, Sektor publiczny, Zgodność z prawem,
ZWAD.405.1274.2018
28 marca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie, w której informacje o przyznaniu świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia zostały udostępnione osobie nieuprawnionej.
Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko, Zawiadomienie osób,
ZSZZS.440.60.2018
27 marca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca usunięcie przez powiatowy inspektorat sanitarny numeru telefonu osoby, która wnioskowała do inspektoratu o usunięcie wszelkich danych, które dotyczą jej oraz jej małoletnich dzieci, pozyskanych od podmiotu leczniczego i w pozostałym zakresie odmawiająca uwzględnienia wniosku
Udostępnienie danych, Zdrowie,
ZWAD.405.1383.2018
27 marca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych w celu przekazania jej wszystkich informacji wymaganych zgodnie z art. 34 ust. 2 RODO
Sektor prywatny, Wysokie ryzyko,
ZSOŚS.440.3.2019
25 marca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie dotyczące przetwarzania danych przez sąd rejonowy z powodu niestwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych
Charakter naruszenia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Sądy,
ZSZZS.440.660.2018
22 marca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na byłego pracodawcę dotyczącej nieprawidłowości w realizacji prawa dostępu do danych i udostępnienia ich kopii.
Prawo dostępu do danych, Sektor publiczny,
ZSPR.440.195.2019
21 marca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca udostępnienie Skarżącej numeru IP i adresów e-mail.
Sektor prywatny, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.96.2018
21 marca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na komendanta miejskiego policji w sprawie udostępnienia danych osobowych skarżącego osobom nieuprawnionym
Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,
ZSZZS.440.727.2018
20 marca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie przez pracodawcę danych osobowych osobom nieuprawnionym
Powierzenie przetwarzania, Sektor prywatny,
ZSPR.440.493.2019
20 marca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego usunięcia danych osobowych Skarżącej z Banku oraz z Biura Informacji Kredytowej.
Bankowość, Podstawy prawne, Prawo do bycia zapomnianym, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.24.2019
19 marca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie dotyczące skargi Komendanta Straży Miejskiej na odmowę udostępnienia danych osobowych przez operatora telekomunikacyjnego
Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Sektor prywatny, Straż gminna (miejska), Telekomunikacja, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.61.2018
19 marca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia żądania usunięcia danych osobowych z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP)
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,
ZSZZS.440.842.2018
18 marca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca pracodawcy przekazanie skarżącej kopii jej danych osobowych znajdujących się w jej aktach osobowych.
Prawo dostępu do danych, Sektor prywatny,
ZSPR.421.3.2018
15 marca 2019 r.
Decyzja nakazująca dopełnienie obowiązku informacyjnego oraz nakładająca karę.
Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Obowiązek informacyjny, Sektor prywatny,
ZSOŚS.440.84.2018
14 marca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Prezesa Sądu Rejonowego, w tym na udostępnienie ich Ministrowi Sprawiedliwości.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,
ZSZZS.440.632.2018
14 marca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję (dot. przetwarzania danych osobowych Skarżących i danych osobowych ich małoletniego syna przez NZOZ, PPIS oraz Wojewodę).
Dane dotyczące zdrowia, Sektor prywatny, Sektor publiczny, Udostępnienie danych, Zdrowie,
ZSZZS.440.257.2018
13 marca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję odmawiającą uwzględnienia wniosku na przetwarzanie danych osobowych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Udostępnienie danych, Zdrowie,
ZWAD.405.85.2018
11 marca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie dotyczące niepoinformowania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych
Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,
ZSOŚS.440.52.2018
11 marca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku skarżącego dotyczącego udostępnienia przez Policję danych osobowych Polskiemu Związkowi Łowieckiemu.
Inne szczególne kategorie danych osobowych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,
ZSPR.440.1052.2018
11 marca 2019 r.
Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku.
Sektor prywatny, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.147.2018
06 marca 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie z powodu usunięcia przez administratora strony internetowej danych osobowych skarżących przetwarzanych w związku z postępowaniem upadłościowym na skutek ich żądania
Bankowość, Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Rekrutacja, Sądy,
ZSOŚS.440.8.2018
05 marca 2019 r.
Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku.
Obowiązek informacyjny, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Schengen,
ZSOŚS.440.94.2018
21 lutego 2019 r.
Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku.
Obowiązek informacyjny, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Schengen,
ZSOŚS.440.93.2018
20 lutego 2019 r.
Decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję.
Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,
ZSZZS.440.658.2018
19 lutego 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w zakresie przetwarzania adresu mailowego i w pozostałym zakresie umarzająca postępowanie.
Pracodawca, Sektor prywatny,
ZSOŚS.440.68.2018
15 lutego 2019 r.
Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku.
Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Służba Więzienna, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.155.2018
15 lutego 2019 r.
Decyzja umarzająca postępowanie.
Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych, Zdrowie,
ZSOŚS.440.90.2018
12 lutego 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie skarżącej w sprawie udostępnienia danych osobowych przez Sąd.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Charakter naruszenia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,
ZSZZS.440.748.2018
06 lutego 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca PPIS usunięcie danych osobowych w zakresie numeru telefonu.
Dane dotyczące zdrowia, Minimalizacja danych, Udostępnienie danych, Zdrowie,
ZSOŚS.440.95.2018
05 lutego 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie udostępnienia danych osobowych Skarzącej przez Sąd wobec innych uczestników postępowania
Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.133.2018
01 lutego 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego na udostępnienie danych osobowych prokuratora.
Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Szyfrowanie, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.109.2018
31 stycznia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie wizerunku Skarżącego w aktach sprawy.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,
ZSZZS.440.370.2018
30 stycznia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca urzędowi celno-skarbowemu usunięcie danych osobowych skarżącego umieszczonych na stronie internetowej urzędu w związku z przeprowadzoną rekrutacją
Prawa osoby, której dane dotyczą, Rekrutacja, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.42.2018
30 stycznia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie przekazania Skarżącej danych osobowych policjantów.
Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.138.2018
30 stycznia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie dotyczące przekazania przez Prokuraturę danych osobowych Skarżącego dziennikarzowi.
Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,
ZSPU.440.574.2018
30 stycznia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie przez fundację danych osobowych skarżącego pochodzących z rejestrów publicznie dostępnych dla potrzeb serwisu internetowego w którym dane te są udostępniane
Fundacje/stowarzyszenia, Obowiązek informacyjny, Prawa osoby, której dane dotyczą,
ZSZZS.440.310.2018
30 stycznia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca usunięcie przez PPIS numeru telefonu Skarżącej, a w pozostałym zakresie odmawiająca uwzględnienia wniosku.
Dane dotyczące zdrowia, Zdrowie,
ZSPU.421.1.2018
25 stycznia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie przetwarzania przez burmistrza danych osobowych w rejestrze mieszkańców.
Obowiązek informacyjny, Rejestr czynności przetwarzania, Samorząd, Sektor publiczny,
ZWAD.405.158.2018
23 stycznia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych i wskazanie jej możliwych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia.
Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,
ZSOŚS.440.13.2018.II
23 stycznia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Naczelny Sąd Administracyjny.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,
ZSOŚS.440.144.2018
21 stycznia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego przetwarzania danych osobowych skarżącego przez KSIP
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Policja/prokuratura, Rejestr czynności przetwarzania,
ZSZZS.440.104.2018
19 stycznia 2019 r.
Udostępnienie danych dotyczących stanu zdrowia przez pracodawcę.
Sektor publiczny, Udostępnienie danych,
ZSPR.440.998.2018
18 stycznia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku o nakazanie ubezpieczycielowi zaprzestania przetwarzania danych skarżącego
Sektor prywatny, Ubezpieczyciele, Zgodność z prawem,
ZSOŚS.440.43.2018
14 stycznia 2019 r.
Decyzja umarzająca postępowanie.
Sądy, Straż Graniczna, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.120.2018
14 stycznia 2019 r.
Decyzja umarzająca postępowanie.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.22.2018
07 stycznia 2019 r.
Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku.
Sądy, Udostępnienie danych,
ZSPR.440.631.2018
04 stycznia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie na internetowej giełdzie długów danych osobowych dłużnika w zakresie imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości i ulicy.
Administrator, Minimalizacja danych, Prawo do bycia zapomnianym, Sektor prywatny,
ZSOŚS.440.26.2018.II
04 stycznia 2019 r.
Decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję.
Dane dotyczące zdrowia, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych, Zgodność z prawem,
ZSOŚS.440.107.2018.II
04 stycznia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję dotyczącą udostępnienia danych osobowych Skarżącej przez Komendanta Głównego Straży Granicznej na rzecz Dyrektora Domu Pomocy Społecznej.
Administrator, Straż Graniczna, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.106.2018
04 stycznia 2019 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie przez komendanta stołecznego policji sądowi rejonowemu danych osobowych policjanta ze względu na nieodwracalność sytuacji
Charakter naruszenia, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych,
ZSZZS.440.684.2018
27 grudnia 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO uchylająca decyzję GIODO w części dotyczącej przetwarzania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego danych osobowych w zakresie numeru telefonu.
Dane dotyczące zdrowia, Minimalizacja danych, Udostępnienie danych, Zdrowie,
ZSPR.440.854.2018
21 grudnia 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca zaprzestania przetwarzania danych osobowych i w pozostałym zakresie odmawiająca uwzględnienia wniosku.
Bankowość, Obowiązek informacyjny, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,
ZWAD.405.153.2018
21 grudnia 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych i wskazanie jej możliwych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia.
Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,
ZWAD.405.154.2018
21 grudnia 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych i wskazanie jej możliwych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia.
Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,
ZSPR.440.370.2018
20 grudnia 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę w celu dochodzenia spłaty zadłużenia od następców prawnych spadkodawcy
Sektor prywatny, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.148.2018
20 grudnia 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia żądania nakazania usunięcia danych osobowych z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP)
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Rejestr czynności przetwarzania, Zgodność z prawem,
ZWAD.405.88.2018
20 grudnia 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych i wskazanie jej możliwych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia.
Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,
ZSOŚS.440.69.2018
18 grudnia 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP)
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,
ZSOŚS.440.124.2018
18 grudnia 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie przez prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz radcę prawnego będącego pełnomocnikiem prezesa danych osobowych skarżącego jako niezbędnych do dochodzenia prawa przed sądem
Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy, Udostępnienie danych, Zgodność z prawem,
ZSOŚS.440.23.2018
17 grudnia 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia żądania usunięcia danych osobowych z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP).
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Rejestr czynności przetwarzania,
ZSOŚS.440.51.2018
17 grudnia 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie dotyczące przetwarzania danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) ze względu na ich usunięcie
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Zgodność z prawem,
ZSPR.440.913.2018
14 grudnia 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca spełnienie obowiązku informacyjnego poprzez podanie Skarżącemu treści jego danych osobowych
Obowiązek informacyjny, Sektor prywatny,
ZSOŚS.440.126.2018
13 grudnia 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na Komendanta Głównego Policji w związku z odmową udostępnienia informacji o przetwarzaniu danych osobowych skarżącego w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP)
Obowiązek informacyjny, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawo dostępu do danych, Udostępnienie danych,
ZSPR.440.195.2018
12 grudnia 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca Bankowi zaprzestania przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 105a ust. 3 ustawy Prawo bankowe.
Bankowość, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.92.2018
11 grudnia 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) w sytuacji, gdy nastąpiło zatarcie skazania oraz na odmowę udzielenia informacji odnośnie do danych osobowych skarżącego zgromadzonych i przetwarzanych w KSIP
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Rejestr czynności przetwarzania,
ZSPR.440.783.2018
10 grudnia 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na odmowę spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na pozyskiwanie dodatkowych danych osobowych na potrzeby weryfikacji tożsamości wnioskodawcy.
Bankowość, Obowiązek informacyjny,
ZSZZS.440.780.2018
07 grudnia 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi byłego pracownika na niewłaściwe zabezpieczenie i przechowywanie jego danych osobowych przez przedszkole
Pracownik, Szkolnictwo,
ZSOŚS.440.135.2018
26 listopada 2018 r.
Decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy, Zgodność z prawem,
ZSZZS.440.736.2018
23 listopada 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję (dot. skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Uczelnię).
Podstawy prawne, Szkolnictwo,
ZSOŚS.440.140.2018
22 listopada 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) w sytuacji, gdy nastąpiło zatarcie skazania.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,
ZSOŚS.440.115.2018
22 listopada 2018 r.
Decyzja umarzająca postępowanie.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Schengen, Zgodność z prawem,
ZSOŚS.440.19.2018
22 listopada 2018 r.
Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Dane dotyczące zdrowia, Inne szczególne kategorie danych osobowych, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy, Zgodność z prawem,
ZSOŚS.440.53.2018
22 listopada 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie przez Komendanta Powiatowego Policji jako pracodawcę sprawozdania z postępowania dyscyplinarnego osobom nieuprawnionym.
Dane dotyczące zdrowia, Inne szczególne kategorie danych osobowych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.75.2018
21 listopada 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) w sytuacji, gdy nastąpiło zatarcie skazania.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Rejestr czynności przetwarzania, Zgodność z prawem,
ZSOŚS.440.121.2018
21 listopada 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) w sytuacji, gdy nastąpiło zatarcie skazania.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,
ZWAD.405.9.2018
20 listopada 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych w celu przekazania jej wszystkich informacji wymaganych zgodnie z art. 34 ust. 2 RODO
Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,
ZWAD.405.29.2018
20 listopada 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia
Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,
ZWAD.405.28.2018
20 listopada 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia
Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,
ZWAD.405.27.2018
20 listopada 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia
Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,
ZWAD.405.26.2018
20 listopada 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia
Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,
ZWAD.405.25.2018
20 listopada 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia
Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,
ZWAD.405.23.2018
20 listopada 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia
Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,
ZWAD.405.22.2018
20 listopada 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia
Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,
ZWAD.405.11.2018
20 listopada 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia
Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,
ZWAD.405.10.2018
20 listopada 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia
Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,
ZSOŚS.440.58.2018
15 listopada 2018 r.
Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Rejestr czynności przetwarzania,
ZSOŚS.440.40.2018
15 listopada 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) w sytuacji, gdy nastąpiło zatarcie skazania.
Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,
ZSOŚS.440.5.2018
15 listopada 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) w sytuacji, gdy nastąpiło zatarcie skazania
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,
ZSZZS.440.717.2018
29 października 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie opublikowania na jej stronie internetowej skanu podpisu, znajdującego się we wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i autoreferacie.
Sektor publiczny, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.62.2018
26 października 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) z powodu usunięcia tych danych przez sąd .
Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Schengen,
ZSOŚS.440.76.2018
23 października 2018 r.
Decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję.
Obowiązek informacyjny, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Zgodność z prawem,
ZSPU.440.379.2018(2)
22 października 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO w sprawie skargi na udostępnienie danych osobowych w zakresie numeru PESEL przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Sektor publiczny, Udostępnienie danych,
ZSPU.440.379.2018
22 października 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na udostępnienie nr PESEL przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Samorząd, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.57.2018
18 października 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na ujawnienie świadkowi przez sąd rejonowy informacji o nieprawomocnym skazaniu skarżącego.
Dane dotyczące zdrowia, Dane genetyczne, Inne szczególne kategorie danych osobowych, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.113.2018
18 października 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie z powodu wycofania skargi dotyczącej przetwarzania przez prezesa sądu rejonowego wizerunku skarżącego
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy,
ZSOŚS.440.60.2018
11 października 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na odmowę usunięcia danych osobowych skarżącego z baz danych Straży Granicznej, ze względu na niezbędność przetwarzania danych dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Rejestr czynności przetwarzania, Straż Graniczna, Straż miejska/policja, Zgodność z prawem,
ZSOŚS.440.17.2018
28 września 2018 r.
Decyzja umarzająca postępowanie.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Dane genetyczne, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Zgodność z prawem,
ZSOŚS.440.77.2018.II
25 września 2018 r.
Decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję w sprawie skargi na przetwarzanie przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji danych osobowych Skarżącego w Automatycznym Systemie Identyfikacji Daktyloskopijnej oraz w Centralnej Registraturze Daktyloskopijnej.
Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Rejestr czynności przetwarzania, Zgodność z prawem,
ZSOŚS.440.80.2018
24 września 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na nieudostępnienie danych osobowych właściciela psa przez Komendanta Rejonowego Policji.
Charakter naruszenia, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.54.2018
18 września 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na odmowę udostępnienia przez komendanta miejskiego policji danych osobowych osób, które bezprawnie przebywały na terenie prowadzonego przez skarżącego pola namiotowego.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych, Zgodność z prawem,
ZSOŚS.440.45.2018
14 września 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie dotyczące przetwarzania danych osobowych skarżącego przez areszt śledczy z powodu stwierdzenia bezprzedmiotowości postępowania
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Prawa osoby, której dane dotyczą, Służba Więzienna,
ZSOŚS.440.26.2018.I
04 września 2018 r.
Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku.
Charakter naruszenia, Dane dotyczące zdrowia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy,
ZSOŚS.440.9.2018
24 sierpnia 2018 r.
Decyzja Prezesa UODO nakazująca ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych w celu przekazania jej wszystkich informacji wymaganych zgodnie z art. 34 ust. 2 RODO
Inne szczególne kategorie danych osobowych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,
ZSOŚS.440.13.2018
13 lipca 2018 r.
Dotyczy przetwarzania danych osobowych przez NSA w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych. Decyzja umarzająca postępowanie.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy,