PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 29 maja 2019 r.

Decyzja

ZSOŚS.440.26.2019

Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 100 ustawy z dnia  6 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych  przetwarzanych w związku z zapobieganiem  i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019 r. poz. 125), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Komendanta Straży Miejskiej w R., na odmowę udostępnienia danych osobowych  w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania abonenta numeru telefonu [...] przez O. Spółka Akcyjna, z siedzibą w W.,  

umarzam postępowanie

 Uzasadnienie

Do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) wpłynęła skarga Komendanta Straży Miejskiej w R., zwanego dalej „Komendantem”, na odmowę udostępnienia danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania abonenta numeru telefonu [...] przez O. SA, z siedzibą w W., zwanej dalej „Spółką”.

W treści ww. skargi Komendant wskazał, iż w dniu [...] września 2015 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w R.w trakcie prowadzenia czynności służbowych ujawnili wykroczenie polegające na naklejaniu ogłoszeń reklamowych o treści [...] tel. [...] na barierach ochronnych w R. bez zgody zarządzającego tym miejscem, wobec czego doszło do popełnienia wykroczenia z art. 63a § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2018 poz. 618). Komendant wyjaśnił nadto, iż [...] października 2015 r. Straż Miejska w R. zwróciła się do operatora telefonu O. SA z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej danych osobowych, tj. imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, abonenta ww. telefonu. W odpowiedzi z [...] lutego 2016 r. Spółka odmówiła udzielenia ww. informacji, powołując się na art. 159 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2018 poz. 1954), który wyłącza możliwość udostępnienia danych osobowych objętych tajemnicą telekomunikacyjną dla celów postępowania innego, niż karne.

Mając powyższe na uwadze Komendant wniósł skargę do Generalnego Inspektora na nieudostępnienie danych osobowych abonenta numeru telefonu [...] przez Spółkę, które są niezbędne do przeprowadzenia czynności wyjaśniających i ustalenia sprawcy wykroczenia.

W toku postępowania zainicjowanego ww. skargą Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uzyskał wyjaśnienia odnośnie okoliczności sprawy, zapoznał się z materiałem dowodowym i dokonał następujących ustaleń.

Pismem z [...] grudnia 2016 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych poinformował Komendanta o wszczęciu postępowania w sprawie oraz zwrócił się do Prezesa Zarządu O. SA (dalej: „Prezes Zarządu”) o złożenie pisemnych wyjaśnień. W dniu [...] grudnia 2016 r. do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpłynęło pismo pana Z. S., Administratora Bezpieczeństwa Informacji (numer pisma: [...]), który działając jako pełnomocnik wyjaśnił, iż Spółka przetwarza dane osobowe abonenta numeru telefonu [...] na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004. Prawo telekomunikacyjne oraz art. 23 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, realizacji ustawowych obowiązków, które wymagają przechowywania przez Spółkę dokumentów księgowych i ksiąg podatkowych, dochodzenia roszczeń oraz realizacji ustawowego obowiązku przechowywania i udostępniania uprawnionym podmiotom informacji o abonentach. W nadesłanych wyjaśnieniach wskazano również, iż Spółka przetwarza dane osobowe użytkownika numeru telefonu [...] w Zbiorze abonentów usług telekomunikacyjnych O. S.A. Jednocześnie Administrator Bezpieczeństwa Informacji wyjaśnił, iż w dniu [...] lutego 2016 r. Spółka otrzymała od Komendanta wniosek dotyczący udostępnienia danych użytkownika ww. numeru telefonu, jednak nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2018 poz. 1954) poprzez zmianę art. 159 ust. 4  wyłączyła możliwość udostępniania danych i komunikatów objętych tajemnicą telekomunikacyjną dla celów postępowania innego niż karne.

Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 ze zm.) 25 maja 2018 r. Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych stało się Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Ponadto 6 lutego 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), która w art. 100 określa, iż postępowania prowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone są na podstawie przepisów dotychczasowych, tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”. Wszelkie czynności podejmowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pozostają skuteczne.

Wobec treści art. 45 kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok, natomiast jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu, pismem z [...] października 2018 r. (znak: [...]), Prezes Urzędu zwrócił się  z zapytaniem, czy Komendant Straży Miejskiej podtrzymuje wyrażone w skardze żądanie nakazania O. S.A. udostępnienia ww. danych osobowych abonenta numeru telefonu [...], a jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach sprawy). Wobec braku odpowiedzi Komendanta Straży Miejskiej w R. we wskazanym terminie, należy uznać, iż strona nie podtrzymuje wyrażonego wcześniej żądania.

Wobec powyższego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje.

W związku z ustaleniami poczynionymi w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, w szczególności fakt, że w toku postępowania zainicjowanego skargą na Spółkę, Komendant Straży Miejskiej w R. odstąpił od wyrażonego w skardze żądania nakazania Spółce udostępnienia danych osobowych abonenta numeru telefonu [...], postępowanie należało umorzyć jako bezprzedmiotowe, stosownie do treści art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

W doktrynie wskazuje się, że: „bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego”, o której stanowi art. 105 § 1 Kpa, oznacza brak któregoś z elementów stosunku materialnoprawnego skutkującego tym, że nie można załatwić sprawy przez rozstrzygnięcie jej co do istoty. Umorzenie postępowania administracyjnego stanowi orzeczenie formalne, kończące postępowanie, bez jej merytorycznego rozstrzygnięcia (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 września 2010 r., II OSK 1393/09). Ustalenie przez organ publiczny zaistnienia przesłanki, o której mowa w art. 105 § 1 Kpa, zobowiązuje go, jak podkreśla się w doktrynie i orzecznictwie, do umorzenia postępowania, bo nie ma wówczas podstaw do rozstrzygnięcia sprawy co do istoty, a dalsze prowadzenie w takiej sytuacji postępowania stanowiłoby o jego wadliwości, mającej istotny wpływ na wynik sprawy.

W tym stanie faktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, jak w sentencji.

Decyzja jest ostateczna. Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych  przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019 r. poz. 125), w związku z art. 15 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wpis od skargi wynosi 200 zł. Strona ma prawo ubiegać się o prawo pomocy, w tym zwolnienie od kosztów sądowych.

Podmiot udostępniający: Zespół ds. Sektora Organów Ścigania i Sądów
Wytworzył informację:
user dr Edyta Bielak–Jomaa
date 2019-05-29
Wprowadził informację:
user Mirosława Mocarska
date 2019-05-29 11:09:31
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2019-07-16 10:03:36