PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 30 stycznia 2019 r.

Decyzja

ZSOŚS.440.138.2018

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 12 pkt 2, art. 22 i art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.),  art. 160 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Pana J. S., zam. w R., na udostępnienie jego danych osobowych dziennikarzowi [...] przez Prokuraturę Okręgową w R.,  

umarzam postępowanie

UZASADNIENIE

W dniu […] września 2013 r. do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (obecnie: Urząd Ochrony Danych Osobowych) wpłynęła skarga Pana J. S. (dalej: „Skarżący”), na udostępnienie jego danych osobowych dziennikarzowi [...] przez Prokuraturę Okręgową w R., (dalej: „Prokuratura”).

W skardze Skarżący wskazał, iż zostały udostępnione jego dane osobowe w zakresie imienia, inicjału nazwiska oraz informacje o prowadzeniu śledztwa wobec „I.” Sp.  z o. o., której jest prezesem. Ponadto Skarżący podniósł, iż publikowanie jego danych osobowych pozwalających na pełną identyfikację w powiązaniu z kwalifikacją prawną zarzucanych przedwcześnie czynów, w środkach masowego przekazu, narusza ustawę o ochronie danych osobowych. 

W toku postępowania administracyjnego zainicjowanego skargą, dokonano następujących ustaleń.

1) pismami z […] maja 2014 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych poinformował Skarżącego i Prokuraturę o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie oraz zwrócił się do Prokuratury o złożenie pisemnych wyjaśnień w zakresie przedstawionych w skardze zarzutów;

2) w dniu […] czerwca 2014 r. wpłynęło pismo pełnomocnika Prokuratury Okręgowej  w R., w którym wyjaśnił, iż w okresie od […] do […] Prokuratura prowadziła śledztwo przeciwko Skarżącemu w sprawie o sygn. […] w przedmiocie nadużycia przez członków zarządu I. Sp. z o.o. i W. Sp. komandytowa udzielonych im uprawnień  i wyrządzenie szkody majątkowej w imieniu ww. spółki w związku z zakupem nieruchomości, tj. o czyn z art. 296 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.). Ponadto pełnomocnik wskazał, że […] grudnia 2010 r. na zapytanie dziennikarza [...], prokurator nadzorujący śledztwo, jako osoba upoważniona, przekazał oficjalne stanowisko dla prasy o podjęciu działań w zakresie zbadania wątku ewentualnych nieprawidłowości związanych z kredytowaniem przez Bank […] w W. zakupu przez Spółkę I. Sp. z o.o. i W. Sp. komandytowa nieruchomości posadowionej w P. oraz o prowadzeniu w tej sprawie śledztwa. Do pisma pełnomocnika Prokuratury załączona została notatka urzędowa – informacja dla prasy z dnia […] grudnia 2010 r. Prokuratora Prokuratury Okręgowej w R.,  w której wyjaśnił, iż zawiadomienie o przestępstwie zostało złożone przez Urząd Kontroli Skarbowej w R. i wszczęte przez Prokuraturę Rejonową dla miasta R. w dniu […] lutego 2010 r., a następnie przejęte przez Prokuraturę Okręgową w R. w dniu […] czerwca 2010 r.  W ramach prowadzonego przez Prokuraturę postępowania analizie poddawany był m.in. wątek związany z ewentualnymi nieprawidłowościami związanymi z kredytowaniem przez Bank […]  w W. zakupu przez I. Sp. z o.o. i W. Sp. komandytowa nieruchomości posadowionej  w P. Jak wskazał pełnomocnik Prokuratury w swoim piśmie z […] czerwca 2014 r. cyt. „Prokuratura Okręgowa w R. nie udostępniła danych osobowych ani wizerunku pana J. S. osobom trzecim i nie może odpowiadać za treść artykułu składającego się z informacji, które dziennikarz [...] pozyskał w ramach śledztwa dziennikarskiego od swoich informatorów”.  Prokurator udzielił dziennikarzowi [...] wyłącznie ogólnych informacji, kilkakrotnie zastrzegając, że Prokuratura nie postawiła jeszcze żadnych zarzutów w prowadzonym śledztwie. Jak wynika z załączonego do przedmiotowego pisma komunikatu prasowego z dnia […] lipca 2011 r. ([…]), Prokuratura Okręgowa w R. poinformowała,  iż w dniu […] czerwca 2011 r. umorzone zostało śledztwo w sprawie nadużycia uprawnień przez członków zarządu I. Sp. z o.o. i W. Sp. komandytowa i wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w mieniu ww. spółki. Jak wskazał w komunikacie prasowym Prokurator, przyczyną umorzenia było stwierdzenie, iż czyny których dotyczyło śledztwo nie zawierały znamion czynu zabronionego. Do pisma pełnomocnika Prokuratury załączono również pismo Zastępcy Prokuratora Okręgowego z […] maja 2014 r., w którym poinformował, że z uwagi na treść artykułu zamieszczonego w prasie, w dniu […] lipca 2011 r. na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w R. zamieścił komunikat prasowy, w którym wyjaśnił okoliczności sprawy;

3) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych pismami z […] września 2016 r. poinformował Skarżącego oraz pełnomocnika Prokuratury Okręgowej w R.  o przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w wyniku którego został zgromadzony materiał dowodowy wystarczający do wydania decyzji administracyjnej oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań zgodnie  z treścią art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. pism.

W tym miejscu należy wskazać, iż z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. 25 maja 2018 r. Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych stało się Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z art. 160 tej ustawy postępowania prowadzone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wszczęte i niezakończone przed dniem 25 maja 2018 r. prowadzone są przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zgodnie  z zasadami określonymi w k.p.a. Wszelkie czynności podejmowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przed dniem 25 maja 2018 r. pozostają skuteczne.

W takim stanie faktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje:  

Prokuratura Okręgowa w R. przetwarzała dane osobowe Skarżącego na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w związku z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 ze zm.), zgodnie z którym celem postępowania przygotowawczego jest: 1) ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo, 2) wykrycie  i w razie potrzeby ujęcie sprawcy, 3) zebranie danych stosownie do art. 213 i 214, 4) wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody, 5) zebranie, zabezpieczenie  i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu.

Z materiału dowodowego zebranego w przedmiotowej sprawie nie wynika również, aby dane Skarżącego pozyskane w toku postępowania karnego zostały udostępnione osobom trzecim,  tj. dziennikarzowi [...] przez Prokuraturę Okręgową w R.

 Tym samym stosownie do postanowień art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), (dalej: „kpa”), gdy postępowanie  z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.  W doktrynie wskazuje się, że „bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego, o której stanowi art. 105 § 1 kpa, oznacza, że brak jest któregoś z elementów materialnego stosunku prawnego,  a wobec tego nie można wydać decyzji załatwiającej sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do istoty. Przesłanka umorzenia postępowania może istnieć jeszcze przed wszczęciem postępowania,  co zostanie ujawnione dopiero w toczącym się postępowaniu, a może ona powstać także w czasie trwania postępowania, a więc w sprawie już zawisłej przed organem administracyjnym” (B. Adamiak, J. Borkowski, „Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz”, 14 wydanie, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 491). Wskazać należy nadto na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 września 2010 r., II OSK 1393/09, w którym wyrażone zostało stanowisko, iż bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego oznacza brak któregoś  z elementów stosunku materialnoprawnego skutkującego tym, iż nie można załatwić sprawy przez rozstrzygnięcie jej co do istoty. Umorzenie postępowania administracyjnego stanowi orzeczenie formalne, kończące postępowanie, bez jego merytorycznego rozstrzygnięcia.

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 1 ww. ustawy, odpowiedzialność cywilna za naruszenie prawa spowodowanego opublikowaniem materiału prasowego ponoszą autor, redaktor lub inna osoba, którzy spowodowali opublikowanie tego materiału; nie wyłącza to odpowiedzialności wydawcy. W zakresie odpowiedzialności majątkowej odpowiedzialność tych osób jest solidarna. Jeżeli zatem w ocenie Skarżącego wskutek opublikowania jego danych osobowych w materiale prasowym doszło do naruszenia w szczególności jego dóbr osobistych, którymi zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) są  w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza  i racjonalizatorska, to może dochodzić swoich roszczeń z tego tytułu w drodze powództwa cywilnego – zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.), z uwzględnieniem art. 38 ust. 1 Prawa prasowego.  

W tym stanie faktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, jak w sentencji.

Na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) od niniejszej decyzji stronie przysługuje stronie prawo do wniesienia wniosku  o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ma prawo do wniesienia skargi na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Wpis od skargi wynosi 200 złotych. Strona ma prawo ubiegania się o prawo pomocy, w tym zwolnienie od kosztów sądowych. 

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user dr Edyta Bielak–Jomaa
date 2019-01-30
Wprowadził informację:
user Mirosława Mocarska
date 2019-04-16 12:14:27
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2020-04-16 12:42:05