PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 29 lipca 2019 r.

Decyzja

ZSOŚS.440.55.2019

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Pana J. G. (zam. [...], na udostępnienie jego danych osobowych przez Komendanta Miejskiego Policji w O. (ul. [...]) Marszałkowi Województwa [...] (ul. [...])

odmawiam uwzględnienia wniosku

Uzasadnienie

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej „UODO”) wpłynęła [...] lutego 2019 r. skarga Pana J. G., zam. w D. (dalej „Skarżący”), dotycząca udostępnienia jego danych osobowych przez Komendanta Miejskiego Policji w O.(dalej „Komendant”) Marszałkowi Województwa [...]

W odpowiedzi na skargę. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej „Prezes UODO”) wezwał Skarżącego pismem z [...] marca 2019 r. do usunięcia jej braków formalnych poprzez sprecyzowanie żądania skargi.

Skarżący, w piśmie z [...] marca 2019 r. przesłanym do Prezesa UODO tytułem usunięcia braków formalnych skargi wskazał, że domaga się wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia przez Komendanta przepisów o ochronie danych osobowych. Skarżący zarzucił Komendantowi „naruszenie zasad ochrony danych osobowych przez podległych funkcjonariuszy (pracowników) Policji poprzez nieuprawnione przekazanie osobom nieuprawnionym informacji dotyczących wykroczenia drogowego z dnia [...] czerwca 2018 r. Skarżący podniósł również, że przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 ze zm.) „nie regulują kwestii przekazywania przez Policję informacji o wykroczeniach drogowych popełnianych przez egzaminatorów kandydatów na kierowców zarówno do Marszałka Województwa prowadzącego ewidencję egzaminatorów, jak i dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego zatrudniającego egzaminatorów.".

W toku postępowania wszczętego w wyniku skargi. Prezes UODO uzyskał wyjaśnienia odnośnie okoliczności sprawy, zapoznał się z materiałem dowodowym i dokonał następujących ustaleń.

Pismem z [...] kwietnia 2019 r., w rezultacie wszczęcia postępowania ze skargi. Prezes UODO zwrócił się do Komendanta o złożenie pisemnych wyjaśnień w sprawie, a w szczególności o wskazanie czy, a jeżeli lak, to na jakiej podstawie prawnej, w jakim celu oraz w jakim zakresie Komendant przetwarza dane osobowe Skarżącego, a także czy, a jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej, w jakim celu oraz zakresie Komendant udostępnił dane osobowe Skarżącego Marszałkowi Województwa [...]

W odpowiedzi na pismo Prezesa UODO, Komendant udzielił odpowiedzi pismem z [...] maja 2019 r. (znak: [...]), w którym wyjaśnił, że dane osobowe Skarżącego są gromadzone i przetwarzane na podstawie art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz aktu wykonawczego do ustawy, tj. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego, w zakresie wskazanym w wyżej wymienionym rozporządzeniu". Ponadto Komendant wskazał, że „na podstawie art. 67 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, Marszałek Województwa [...] w dniu [...] .07.2018 r. złożył wniosek o przekazanie informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez p. J. G. W odpowiedzi na wniosek, Komenda Miejska Policji w O., po uzyskaniu informacji z ewidencji prowadzonej przez Komendę Wojewódzką Policji w O., na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego Policja udzieliła informacji o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego dot. Skarżącego J. G. ”

Do ww. pisma Komendanta z [...] maja 2019 r., dołączone zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:

1) pisma Marszałka Województwa [...] z [...] lipca 2018 r.;
2) pisma skierowanego przez Komendanta do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w O. z [...] sierpnia 2018 r.;
3) pisma Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w O. do Komendanta z [...] sierpnia 2018 r.;
4) informacji o wpisie dotyczącym Skarżącego w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego;
5) pisma Komendanta do Marszałka Województwa [...] z [...] sierpnia 2018 r.

Należy wskazać, że z załączonych wyżej dokumentów wynika, iż [...] czerwca 2018 r. Skarżący popełnił wykroczenie drogowe, przez co jego dane osobowe zostały wpisane do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

W takim stanie faktycznym i prawnym Prezes UODO zważył, co następuje:

Powołana wyżej ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwana dalej „uodo”, stwarza prawne podstawy stosowania ochrony państwowej w sytuacjach nielegalnego przetwarzania danych osobowych obywateli przez podmioty prawa publicznego, w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

W celu realizacji ww. ochrony, organ nadzorczy, tj. Prezes UODO, został wyposażony w kompetencje władcze, umożliwiające sankcjonowanie stwierdzanych nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, iż Prezes UODO, oceniając stan sprawy i dokonując subsumpcji, stwierdza, czy kwestionowane przetwarzanie danych osobowych znajduje oparcie choćby w jednej z przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych, wskazanej w art. 13 uodo i w zależności od występujących w sprawie ustaleń - albo wydaje nakaz lub zakaz, albo odmawia uwzględnienia wniosku, ewentualnie umarza postępowanie. Wydanie nakazu usunięcia uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych następuje wówczas, gdy organ ochrony danych osobowych stwierdza naruszenie norm prawnych w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z treścią art. 13 uodo, właściwe organy przetwarzają dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Mając zatem na uwadze powyższe, stosując przepisy uodo, należy za każdym razem wyważać dobra, które legły u jej podstaw. Prezes UODO uznajc za prawidłowe i słuszne przytoczone przez Komendanta w jego piśmie z [...] maja 2019 r. podstawy prawne przetwarzania i udostępnienia Marszałkowi Województwa [...] danych osobowych Skarżącego. Należy bowiem zauważyć, że w czasie, w którym zaistniały fakty przytoczone w skardze, podstawę prawną przetwarzania i udostępnienia przez Komendanta danych osobowych Skarżącego stanowiły art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.), art. 67 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 ze zm.) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. 2012 poz. 488).

Zgodnie z brzmieniem art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.), obowiązującym w czasie wykonywania przez Policję czynności przytoczonych w skardze, „Policja prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Określonemu naruszeniu przypisuje się odpowiednią liczbę punktów w skali od 0 do 10 i wpisuje się do tej ewidencji.". Z kolei w myśl art. 67 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 zc zm.), marszałek województwa sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych dotyczących sprawdzania kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, a przy sprawowaniu tego nadzoru współpracują z nim:

1) Policja - w zakresie kontroli przeprowadzania praktycznej części egzaminu oraz
2) administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji w zakresie przekazywania informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnionych przez kierowców, którzy zdali egzamin w danym wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.

Ponadto, stosownie do § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. 2012 poz. 488), informacja o wpisach w ewidencji udzielana jest przez Policję marszałkom województwa — w stosunku do osób ubiegających się lub posiadających uprawnienia egzaminatora. Należy przy tym wskazać, że art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.), pomimo jego formalnego uchylenia ustawą z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 957), w myśl art. 16 ust. 1 tej ustawy „w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzenie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych o naruszeniach, o których mowa w art. 130 ustawy zmienianej w art. 7”. Tak więc, należy stwierdzić, żc w czasie przetwarzania i udostępnienia przez Komendanta danych osobowych Skarżącego Marszałkowi Województwa [...], art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) wraz z przepisami wydanego na jego podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. 2012 poz. 488), nadal obowiązywał.

Zważywszy na brzmienie powyżej przytoczonych przepisów i odnosząc się do zarzutu Skarżącego, jakoby Komendant nie miał podstawy prawnej do przetwarzania i udostępnienia Marszałkowi Województwa [...] danych osobowych Skarżącego, należy stwierdzić, że zarzut ten jest bezzasadny. Z brzmienia przytoczonych przepisów wynika, że Komendant był uprawniony, w ramach wykonywania zadań i obowiązków nałożonych na Policję, do przetwarzania danych osobowych Skarżącego poprzez ich wpisanie do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego oraz udostępnienie Marszałkowi Województwa [...].

Należy przy tym wskazać, że pozostałe okoliczności przytoczone w skardze a dotyczące technicznych kwestii pomiaru prędkości przez Policję podczas kontroli drogowej, postępowania dowodowego dotyczącego popełnienia wykroczenia drogowego oraz postępowania administracyjnego w sprawie skreślenia Skarżącego z ewidencji egzaminatorów, nie należą do przedmiotu postępowania prowadzonego przez Prezesa UODO w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Prezes UODO nie może także traktować w przedmiotowym postępowaniu jako dowodu sugestii Skarżącego dotyczących towarzyskich powiązań określonych osób oraz domysłów odnośnie ich intencji.

Mając powyższe na względzie i uznając słuszność wyjaśnień złożonych przez Komendanta, należy stwierdzić, że organ ten legitymuje się podstawą prawną do przetwarzania i udostępnienia danych osobowych Skarżącego w sposób opisany powyżej.

W tym stanie faktycznym i prawnym Prezes UODO rozstrzygnął, jak w sentencji.

Decyzja jest ostateczna. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), stronic przysługuje prawo do wniesienia skargi na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Wpis od skargi wynosi 200 złotych. Strona ma prawo ubiegania się o prawo pomocy, w tym zwolnienie od kosztów sądowych.

Podmiot udostępniający: Zespół ds. Sektora Organów Ścigania i Sądów
Wytworzył informację:
user Jan Nowak
date 2019-07-29
Wprowadził informację:
user Mirosława Mocarska
date 2019-08-06 15:34:13
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2019-08-13 11:44:29