PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 14 grudnia 2022 r.

Decyzja

DS.523.3215.2022

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 5 ust. 1 lit. c, art. 6 ust. 1 i art. 58 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1,  Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Pani M. W. zamieszkałej we W., na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jej danych osobowych przez K. P.-F."P…." Sp. z o.o. z siedzibą we W., polegające na przetwarzaniu po ustaniu zlecenia jej danych osobowych przypisanych do pracowniczej skrzynki e-mail, tj.: imienia, nazwiska, wizerunku, oraz wykorzystaniu ich w kontaktach z kontrahentami, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

udziela K. P.-F. "P…." Sp. z o.o. z siedzibą we W., upomnienia za naruszenie art. 5 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1,  Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35), polegające na przetwarzaniu po ustaniu zlecenia danych osobowych Pani M. W. zamieszkałej we W., przypisanych do imiennej skrzynki e-mail, oraz wykorzystaniu jej danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i wizerunku w kontaktach z kontrahentami drogą e-mail.

UZASADNIENIE

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga Pani M W. zamieszkałej we W (…), dalej: Skarżąca, na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jej danych osobowych przez K. P.-F. "P…" Sp. z o.o. z siedzibą we W. dalej: Spółka, polegające na przetwarzaniu po ustaniu zlecenia jej danych osobowych przypisanych do pracowniczej skrzynki e-mail, tj.: imienia, nazwiska, wizerunku, oraz wykorzystaniu ich w kontaktach z kontrahentami.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ustalił następujący stan faktyczny.

  1. Skarżąca współpracowała ze Spółką w okresie od (…).03.2021 r. do dn. (…).06.2021 r. na podstawie umowy zlecenia (dowód: pismo Skarżącej z (…).05.2022 r. wraz z załącznikami; pismo Spółki z (…).07.2022 r. wraz z załącznikami).
  2. W trakcie współpracy, Skarżącej została przydzielona indywidualna skrzynka e-mail do kontaktów z kontrahentami Spółki. W stopce szablonu wiadomości e-mail znajdowały się dane osobowe Skarżącej, tj.: imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz zdjęcie z jej wizerunkiem (dowód: pismo Skarżącej z (…).05.2022 r. wraz z załącznikami; pismo Spółki z (…).07.2022 r. wraz z załącznikami).
  3. Skarżąca, po zakończeniu współpracy ze Spółką, pozyskała informacje, iż jej indywidualny adres  e-mail z danymi osobowymi wskazanymi w stopce wiadomości e-mail jest aktywnie wykorzystywany przez Spółkę do kontaktów z kontrahentami, m.in. z K. D. P. A. Ł. świadczącego usługi kadrowo-księgowe oraz z klientem Panem S. P. (dowód: pismo Skarżącej z (…).05.2022 r. wraz z załącznikami; pismo Spółki z (…).07.2022 r. wraz z załącznikami).
  4. Spółka wskazała, iż podstawą przetwarzania danych osobowych Skarżącej po zakończeniu współpracy w kwestionowanym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Spółki. Spółka wyjaśniła, iż z uwagi na nagłą rezygnację Skarżącej ze zlecenia zmuszona była do natychmiastowego zastąpienia zleceniobiorcy. Spółka wykorzystała indywidualną skrzynkę e-mail zawierającą dane osobowe Skarżącej, aby nie tracić możliwości nawiązania kontaktu z kontrahentami i dotychczasowymi klientami oraz zachować płynność komunikacji. Spółka poinformowała, że klient Spółki Pan S. P. kontaktował się bezpośrednio ze Skarżącą w celu uzyskania rozliczenia prowadzonej jednorazowej sprawy przez Spółkę, dlatego też zasadnym było, aby to właśnie  z jej poczty e-mali zostało wysłane żądane rozliczenie. Podobnie K. D. P. A. Ł., zgodnie z polityką bezpieczeństwa Spółki, posiadała informacje o osobach, które wyłącznie mogą kontaktować się z Panem A. Ł. w sprawach finansowych. K. D. P. A. Ł. posiadała w owym czasie informacje, że to Skarżąca odpowiedzialna jest za kontakt w imieniu Spółki. Spółka podkreśliła, że proces przetwarzania był ukierunkowany na konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel, a indywidualna skrzynka e-mail zawierającą dane osobowe Skarżącej nie była wykorzystywana do pozyskiwania nowych klientów (dowód: pismo Spółki z (…).07.2022 r. wraz z załącznikami).
  5. Spółka wyjaśniła, że indywidualna skrzynka e-mail zawierającą dane osobowe Skarżącej była wykorzystywana przez Spółkę przez okres około 2 tygodni po zakończeniu współpracy ze Skarżącą, tj. do czasu wyznaczenia i przekazania niezbędnych informacji osobie przejmującej obowiązki Skarżącej (dowód: pismo Spółki z (…).07.2022 r. wraz z załącznikami).
  6. Spółka oświadczyła, iż indywidualna skrzynka e-mail zawierająca dane osobowe Skarżącej została zdezaktywowana i nie jest już wykorzystywana przez Spółkę. Obecnie Spółka nie przetwarza danych osobowych Skarżącej przypisanych do pracowniczej skrzynki e-mail (dowód: pismo Spółki z (…).07.2022 r. wraz z załącznikami).

Po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1,  Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35), dalej: RODO, określa obowiązki administratora, do których należy przetwarzanie danych osobowych z zachowaniem przesłanek określonych w tym rozporządzeniu. Przepisem uprawniającym administratorów do przetwarzania danych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy spełniona jest jedna z przesłanek wskazanych w tym przepisie. Katalog przesłanek wymienionych w art. 6 ust. 1 RODO jest zamknięty. Każda z przesłanek legalizujących proces przetwarzania danych osobowych ma charakter autonomiczny i niezależny. Oznacza to, że przesłanki te, co do zasady, są równoprawne, a wobec tego spełnienie co najmniej jednej z nich stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych.

Spółka wskazała, iż przetwarzała dane osobowe Skarżącej w kwestionowany przez nią sposób na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODOD, przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w sytuacji, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

W celu legalizacji procesu przetwarzania danych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w pierwszym etapie koniecznym jest kumulatywne spełnienia dwóch przesłanek, tj. istnienia po stronie administratora lub strony trzeciej prawne uzasadnionego interesu oraz niezbędności przetwarzania do realizacji celu wynikającego z powyższego interesu. W drugim etapie trzeba natomiast ocenić, czy nie jest spełniona przesłanka o charakterze negatywnym w postaci występowania w danym stanie faktycznym interesów lub podstawowych praw i wolności podmiotu danych, które mają charakter nadrzędny wobec prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej (D. Lubasz, W. Chomiczewski [w:] RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, red. E. Bielak-Jomaa, Warszawa 2018, art. 6.).

Ustanawiając omawianą przesłankę dopuszczalności przetwarzania danych, prawodawca unijny posłużył się zwrotem niedookreślonym „prawnie uzasadniony interes”, nie definiując tego pojęcia. Jak przyjmuje się w doktrynie, prawnie uzasadniony interes nie powinien być rozumiany wąsko, jedynie jako interes wprost wynikający z przepisu prawa (przyznającego podmiotowi określone uprawnienie), należy interpretować go szerzej, jako różnego rodzaju interes, który znajduje swoje uzasadnienie w przepisach (Fajgielski Paweł, Test ważenia interesów i praw przy stosowaniu klauzuli prawnie uzasadnionych interesów, LEX). Może być to zatem interes faktyczny, gospodarczy lub prawny, ale taki, który jest zgodny z prawem. Prawodawca unijny w motywie 47 i 49, jako przykłady tego typu interesów wskazał: marketing bezpośredni, zapobieganie oszustwom, czy zapewnienie bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych poprzez sieci i systemy.

Następnie, konieczne jest wykazanie przez administratora, iż przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Nie wystarczy zatem samo występowanie tych interesów, lecz dodatkowo ich urzeczywistnienie musi wymagać przetwarzania danych osobowych. Podobnie jak na gruncie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b RODO, również tutaj musi występować bezpośredni związek pomiędzy realizacją prawnie uzasadnionego interesu a potrzebą przetwarzania danych osobowych (D. Lubasz, W. Chomiczewski [w:] RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, red. E. Bielak-Jomaa, Warszawa 2018, art. 6.).

Jednocześnie należy również zwrócić uwagę, że okoliczność istnienia prawnie uzasadnionego interesu nie jest wystarczająca dla możliwości zastosowania tego przepisu, niezbędne jest bowiem również wyważenie dwóch dóbr chronionych prawem, tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej z jednej strony i interesów, podstawowych praw oraz wolności podmiotu danych z drugiej. Należy zatem ocenić czy realizacja celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej może naruszać interesy, podstawowe prawa lub wolności podmiotu danych, które wymagają ochrony danych osobowych. Interesy podmiotu danych są kategorią subiektywną dotyczącą konkretnego człowieka. Natomiast, podstawowych praw i wolności należy poszukiwać w Konstytucji RP, Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Takim prawem będzie w szczególności prawo do dobrego imienia, godności czy reputacji.

W przedmiotowej sprawie Spółka wskazała, iż przetwarzała dane osobowe Skarżącej  w celu zapobiegnięcia utracie możliwości nawiązania kontaktu z kontrahentami Spółki oraz konieczności zachowania płynności kontaktu. O ile Spóła wskazała na istnienie po swojej stronie interesu gospodarczego, to jednak w sposób zupełny zaniechała wykazania niezbędności przetwarzania danych osobowych Skarżącej w celu realizacji tego interesu. Zauważyć należy, że zakończenie współpracy ze Skarżącą jako zleceniobiorcą Spółki, choćby nagłe, w żaden sposób nie wpływa na prawne funkcjonowanie Spółki w zakresie prowadzenia jej spraw i reprezentacji na zewnątrz. Spółka posiada organy, w tym zarząd, którego skład jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym, wobec czego każdy z kontrahentów z łatwością może zweryfikować uprawnienia osoby kontaktującej się w imieniu Spółki. Nie uszło również uwadze organu przy rozpatrywaniu niniejszej sprawy, iż Spółka miała dostęp do listy kontaktów, z którymi korespondencję e-mail prowadziła Skarżąca, a także pełną treść tej korespondencji, co w zupełności było wystarczające do płynnego kontynuowania kontaktów z kontrahentami Spółki.

Wobec powyższego, w ocenie Prezesa UODO, Spółka nie spełniła przesłanek wskazanych  w art. 6 ust. 1 lit. f RODO uprawniających ją do przetwarzania danych Skarżącej w kwestionowanym zakresie. Jednocześnie należy zauważyć, że Spółka nie wykazała, a organ nie stwierdził także zaistnienia innej z przesłanek wymienionych w art. 6 ust. 1 RODO, w oparciu o którą Spółka mogłaby w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami przetwarzać dane osobowe Skarżącego przypisane do jej indywidualnej skrzynki e-mail.

Nadto wskazać trzeba, że wszelkie formy przetwarzania danych osobowych muszą odbywać się zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 ust. 1 RODO. Dane osobowe powinny być przetwarzane m.in. zgodnie z prawem, w jasno określonym celu, adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”). W tym zakresie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych podziela stanowisko, zgodnie z którym nawet wówczas, gdy określone dane odpowiadają celowi, dla którego są zbierane i są dla tego celu adekwatne, to nie wynika z tego, iż mogą być one przetwarzane, w tym też udostępniane innym podmiotom (tak również: J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych, Komentarz, Kraków 2007, wyd. 4, s. 510).

Ocena dokonywana przez Prezesa UODO w każdym przypadku służy zbadaniu zasadności skierowania pod adresem określonego podmiotu nakazu odpowiadającego dyspozycji art. 58  ust. 2 RODO służącego przywróceniu stanu zgodnego z prawem w procesie przetwarzania danych - jest więc ona uzasadniona i potrzebna tylko o tyle, o ile nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych istnieją. W przedmiotowej sprawie udostępnienie danych osobowych Skarżącej nie miało oparcia w przesłankach określonych w art. 6 ust. 1 RODO oraz nie było zgodne z zasadami określonymi w art. 5 ust. 1 lit. c RODO, co stanowi naruszenie tych przepisów o ochronie danych osobowych, wobec czego Prezes UODO udziela upomnienia Spółce.

W tym stanie faktycznym oraz prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych orzekł, jak w sentencji.

 

 

 

POUCZENIE: Decyzja jest ostateczna. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) i w zw. z art. 13 § 2, art. 53 § 1 i art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2022 poz. 329 z późn. zm.), od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Wpis od skargi wynosi 200 złotych. Strona ma prawo ubiegania się o prawo pomocy, w tym zwolnienie od kosztów sądowych.

Podmiot udostępniający: Departament Skarg
Wytworzył informację:
user Jan Nowak
date 2022-12-14
Wprowadził informację:
user Łukasz Kaczmarczyk
date 2023-09-22 10:11:45
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-09-27 13:10:30