PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 20 marca 2019 r.

Decyzja

ZSZZS.440.727.2018

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), art. 6 ust. 1 lit. b) i c), art. 9 ust. 2 lit. b) oraz art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Pani M.J., na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jej danych osobowych przez L. Sp. z o.o. polegające na udostępnieniu jej danych osobowych osobom nieuprawnionym, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

odmawia uwzględnienia wniosku.

Uzasadnienie

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga, Pani M.J., zwanej dalej Skarżącą, na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jej danych osobowych przez L. Sp. z o.o., zwaną dalej również Spółką, polegające na udostępnieniu jej danych osobowych osobom nieuprawnionym.

W treści skargi Skarżąca wskazała, że w dniu […] września 2018 r. Spółka będąc jej pracodawcą postanowiła skontrolować zasadność zwolnienia lekarskiego, na którym przebywała. W tym celu do miejsca zamieszkania Skarżącej przyszło dwóch mężczyzn. Jeden z nich zapytał cyt. „jak się czuję i poinformował, że ponieważ zastał mnie w domu, nie jest zasadne zostawiania mi pisma z prośbą o wyjaśnienie nieobecności”. W związku z powyższym Skarżąca wniosła o zobowiązanie osób, którym przekazano jej dane osobowe do ich nieudostępniania oraz nałożenie na Spółkę kary administracyjnej.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ustalił następujący stan faktyczny.

  1. Skarżąca była zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W dniu […] sierpnia 2018 r. ww. umowa została rozwiązana z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Skarżąca została również zwolniona z obowiązku świadczenia pracy. Z uwagi na istniejący pomiędzy Skarżącą a Spółką stosunek zatrudnienia, Spółka przetwarzała dane osobowe Skarżącej w celu realizacji uprawnień i obowiązków odnoszących się do zatrudnienia pracowników.
  2. W dniu […] sierpnia 2018 r. Skarżąca przedłożyła zwolnienie lekarskie, w związku z czym Spółka w dniu […] września 2018 r. zleciła firmie zewnętrznej tj. G. Sp. z o.o. przeprowadzenie kontroli zasadności wykorzystania tego zwolnienia. Powyższa kontrola została przeprowadzona przez podmiot, z którym Spółka w dniu […] sierpnia 2018 r. zawarła umowę o współpracy na świadczenie usług związanych z kontrolą absencji chorobowej pracowników, a także umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ponadto do przeprowadzenia kontroli zostały imiennie upoważnione dwie osoby tj. Pan S.J. oraz Pan P.P. Spółka udostępniła ww. osobom dane osobowe Skarżącej w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz informacji o przebywaniu na zwolnieniu lekarskim w celu sprawdzenia, czy Skarżąca przebywa w miejscu zamieszkania, a więc czy wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z jego celem. Osoby te poza imiennymi upoważnieniami do przeprowadzenia kontroli nie otrzymały żadnych dokumentów zawierających dane osobowe Skarżącej.
  3. Spółka w piśmie z dnia […] listopada 2018 r. oświadczyła, że zatrudnia ponad 20 pracowników, a więc zgodnie z §1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich, a także zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa mogła przeprowadzić przedmiotową kontrolę.

W tym stanie faktycznym sprawy, Prezes Urzędu zważył co następuje.

Wskazać należy, że Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. określa obowiązki administratora danych, do których należy przetwarzanie danych osobowych z zachowaniem przesłanek określonych w tym Rozporządzeniu. Przepisem uprawniającym administratorów danych do przetwarzania zwykłych danych osób fizycznych, w tym ich udostępniania, jest art. 6 ust. 1 RODO, zgodnie z którym, przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy spełniona jest jedna z przesłanek wskazanych w tym przepisie. Katalog przesłanek wymienionych w art. 6 ust. 1 RODO, jest zamknięty. Każda z przesłanek legalizujących proces przetwarzania danych osobowych ma charakter autonomiczny i niezależny. Oznacza to, że przesłanki te co do zasady są równoprawne, a wobec tego spełnienie co najmniej jednej z nich stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych. W konsekwencji zgoda osoby, której dane dotyczą nie jest jedyną podstawą przetwarzania danych osobowych, bowiem proces przetwarzania danych będzie zgodny z Rozporządzeniem również wówczas, gdy administrator danych wykaże spełnienie innej z wyżej wymienionych przesłanek. Niezależnie od zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne między innymi wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.), a także gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.).

Natomiast przesłanki legalności przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, w tym danych osobowych dotyczących zdrowia, określone zostały w art. 9 ust. 2 RODO. Przesłanki te mają charakter autonomiczny, wobec czego aby uznać proces przetwarzania danych osobowych przez administratora za zgodny z prawem, wystarczy spełnienie przez niego jednej z tych przesłanek. Sformułowany w art. 9 ust. 2 RODO katalog okoliczności legalizujących proces przetwarzania danych wrażliwych obejmuje m.in. zgodę osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) czy sytuację, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust.2 lit. b) RODO).

Wskazania wymaga, że zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.2017.1368 t.j.) płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, są uprawnieni do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem oraz są upoważnieni do formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich. Ponadto na podstawie §1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U.1999.65.743), zwanego dalej Rozporządzeniem, kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad członkiem rodziny dokonują płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby polega na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej lub nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem (§ 5 ust.1 Rozporządzenia). Osobie kontrolującej prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy płatnik składek wystawia imienne upoważnienie, które uprawnia do wykonywania kontroli również w miejscu zamieszkania, miejscu czasowego pobytu lub miejscu zatrudnienia osoby kontrolowanej. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia (§8 Rozporządzenia).

Z wyjaśnień Spółki przysłanych przy piśmie z dnia […] listopada 2018 r. wynika, że zatrudnia ona ponad 20 pracowników. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że Spółka, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, mogła przeprowadzić kontrolę zasadności wykorzystania przez Skarżącą zwolnienia lekarskiego. Kontrola została przeprowadzona przez podmiot, z którym Spółka w dniu […] sierpnia 2018 r. zawarła umowę określającą warunki współpracy w zakresie realizacji usług związanych z kontrolą dotyczącą absencji chorobowych pracowników i doradztwa w tym zakresie oraz umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO przetwarzanie danych osobowych przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego i wiążą podmiot przetwarzający i administratora, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora. Na podstawie § 1 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Spółka, będąc administratorem danych, powierzyła podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe do przetwarzania w celu umożliwienia temu podmiotowi wykonywania obowiązków wynikających z umowy o współpracy z dnia […] sierpnia 2018 r. dot. m.in. realizacji usług związanych z kontrolą absencji chorobowych pracowników Spółki. Zgodnie z § 3 przedmiotowej umowy podmiot przetwarzający został uprawniony do przetwarzania danych osobowych pracowników Spółki wyłącznie w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu, numeru PESEL oraz informacji o przebywaniu na zwolnieniu lekarskim. Ponadto na mocy postanowień umownych podmiot przetwarzający zobowiązał się do dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych, do ich zabezpieczenia przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewaniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych oraz do zachowania w tajemnicy danych osobowych otrzymanych od administratora. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych została zawarta na czas nieokreślony do momentu trwania umowy o współpracy w zakresie realizacji usług związanych z kontrolą dotyczącą absencji chorobowych pracowników i doradztwa w tym zakresie.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że obowiązujące przepisy prawne nie ograniczają możliwości powierzenia przez pracodawcę przeprowadzenia kontroli wykorzystania zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem podmiotowi zewnętrznemu, co też miało miejsce w niniejszej sprawie. Wskazania również wymaga, że ww. podmiot, zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO, był uprawniony do przetwarzania danych osobowych Skarżącej na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej ze Spółką w dniu […] sierpnia 2018 r. Ponadto przedmiotowa kontrola została przeprowadzona przez osoby posiadające do tego imienne upoważnienia, które są zgodne ze wzorem upoważnienia stanowiącego załącznik do 1 do Rozporządzenia. Na podstawie ww. upoważnień osoby przeprowadzające kontrolę były uprawnione do jej przeprowadzenia w miejscu zamieszkania Skarżącej. Ponadto Spółka przekazała ww. osobom dane osobowe Skarżącej w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz informacji o przebywaniu na zwolnieniu lekarskim, a więc dane w zakresie wynikającym z umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, które były niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

Wskazać należy, że Spółka przeprowadzając w dniu […] września 2018 r. kontrolę zasadności wykorzystania zwolnienia lekarskiego przez Skarżącą skorzystała z przysługującego jej uprawnienia określonego w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz w § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich, co stanowi wypełnienie przesłanki legalizującej proces przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w zakresie zwykłych danych osobowych Skarżącej oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zakresie danych dot. stanu zdrowia.

Ocena dokonywana przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w każdym przypadku służy zbadaniu zasadności skierowania pod adresem określonego podmiotu nakazu, odpowiadającego dyspozycji art. 58 ust. 2 RODO, służącego przywróceniu stanu zgodnego z prawem, w procesie przetwarzania danych - jest więc ona uzasadniona i potrzebna tylko o tyle, o ile nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych istnieją. W ocenie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie ma podstaw do stwierdzenia, iż dane osobowe Skarżącej były przetwarzane przez Spółkę w sposób niezgodny z RODO. Skarżony proces znajdował bowiem oparcie w art. 28 RODO w zw. z przesłankami określonymi w art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w zakresie tzw. zwykłych danych tj. imienia, nazwiska i adresu zamieszkania oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zakresie danych dot. stanu zdrowia Skarżącej.

 W tym stanie faktycznym i prawnym, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, jak w sentencji.

Decyzja jest ostateczna. Na podstawie art. 7 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) w zw. z art. 13 § 2, art. 53 § 1 oraz art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1302), stronie niezadowolonej z niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Wpis od skargi wynosi 200 złotych. Strona ma prawo ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych lub prawo pomocy.

Podmiot udostępniający: Zespół ds. Sektora Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa
Wytworzył informację:
user dr Edyta Bielak–Jomaa
date 2019-03-20
Wprowadził informację:
user Mateusz Wnuk
date 2019-03-29 12:55:23
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2019-04-25 10:00:00