DKE.561.4.2021

Na podstawie art. 104 § l Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 60 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), oraz na podstawie art. 31, art. 58 ust. 1 lit. a) i e) oraz art. 58 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na W. sp. z o. o. z siedzibą w W. przy ul. (…), Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

udziela upomnienia W. sp. z o. o. z siedzibą w W. przy ul. (…), za naruszenie przepisów art. 31 oraz art. 58 ust. 1 lit. a) i e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu dostępu do informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań w postępowaniu DKN.5101.192.2020.

 Uzasadnienie

Stan faktyczny

 1. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwany dalej także „Prezesem UODO” lub „Organem”) podjął postępowanie o sygn. DKN.5101.192.2020 w związku z informacją, że W. Sp. z o. o. z siedzibą w W. (zwana dalej także „Spółką”) nie zanonimizowała danych osobowych osoby fizycznej w treści wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 6 marca 2019 r., sygn. akt: I Sa/Po 914/18, opublikowanego w systemie informacji prawnej LEX, pod numerem LEX 2638214.
 2. Pismem z 30 listopada 2020 roku, doręczonym 3 grudnia 2020 roku, Prezes UODO wezwał W. Sp. z o. o. do złożenia wyjaśnień w podjętym postępowaniu, w terminie 5 dni od daty doręczenia wezwania. Pismo zawierało w swojej treści pouczenie o tym, że brak odpowiedzi na wezwanie Prezesa UODO może skutkować nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej zgodnie z art. 83 ust. 5 lit. e), tj. kary w wysokości do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4% jego całkowitego rocznego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa. Spółka nie udzieliła odpowiedzi na to wezwanie.
 3. Wobec braku odpowiedzi Spółki, Prezes UODO, pismem z 18 stycznia 2021 roku, doręczonym 22 stycznia 2021 roku, ponownie wezwał Spółkę do niezwłocznego złożenia wyjaśnień w postępowaniu o sygn. DKN.5101.192.2020. Pismo ponownie zawierało w swojej treści pouczenie o tym, że brak odpowiedzi na to wezwanie Prezesa UODO może skutkować nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej zgodnie z art. 83 ust. 5 lit. e).
 4. Wyżej opisany brak odpowiedzi na wezwania Prezesa UODO do udzielenia wyjaśnień w postępowaniu o sygn. DKN.5101.192.2020 skutkował wszczęciem niniejszego postępowania administracyjnego o sygn. DKE.561.4.2021 - w przedmiocie nałożenia na Spółkę administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie art. 31 oraz art. 58 ust. 1 lit. a) i e) Rozporządzenia 2016/679 w związku z nieudzieleniem informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań. Pismo z informacją o wszczęciu przedmiotowego postępowania administracyjnego i zebraniu materiału dowodowego w sprawie, została doręczona Spółce 3 marca 2021 roku. W treści pisma Spółka została pouczona, że brak współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnienie dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań, skutkujące naruszeniem art. 31 oraz art. 58 ust. 1 lit. a) i lit. e) Rozporządzenia 2016/679, podlegają administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4% jego całkowitego rocznego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa. Jednocześnie Prezes UODO poinformował, że jeżeli Spółka udzieli pisemnie wyczerpujących wyjaśnień w postępowaniu o sygn. DKN.5101.192.2020, do udzielenia których wezwał Prezes UODO oraz uzasadni wcześniejszy brak odpowiedzi na te wezwania, okoliczność ta może wpłynąć łagodząco na wymiar administracyjnej kary pieniężnej orzeczonej w niniejszym postępowaniu lub też może spowodować odstąpienie od jej nałożenia.
 5. W rezultacie wszczęcia niniejszego postępowania o sygn. DKE.561.4.2021, w dniu 3 marca 2021 do organu wpłynęło pismo pełnomocnika Spółki wraz z załącznikami. Z treści pisma wynikało, że w ocenie Spółki, nadesłane przez nią dokumenty stanowią wyjaśnienia w postępowaniu o sygn. DKN.5101.192.2020. Spółka zadeklarowała jednocześnie wolę i gotowość do współpracy z organem w celu wyjaśnienia sprawy, z uwzględnieniem kontaktu bezpośredniego w formie telefonicznej oraz formie wiadomości email. W ocenie Prezesa UODO nadesłane przez Spółkę dokumenty nie zawierały jednak odpowiedzi na pytania zadane Spółce w postępowaniu o sygn. DKN.5101.192.2020.
 6. Pismem z 26 kwietnia 2021 roku, doręczonym Spółce 28 kwietnia 2021 roku, Prezes UODO poinformował Spółkę, że ani pismo pełnomocnika Spółki, które wpłynęło do organu 3 marca 2021 roku, ani załączniki do tego pisma, nie zawierają odpowiedzi na pytania zadane Spółce przez Prezesa UODO w postępowaniu o sygn. DKN.5101.192.2020. Prezes UODO zaznaczył, że pliki procedur i inne dokumenty, załączone do pisma, były niezwiązane ze sprawą DKN.5101.192.2020. Prezes UODO wskazał, że w jego ocenie zapewnienia ze strony Spółki, odnośnie priorytetu współpracy z Prezesem UODO oraz woli sprawnego wyjaśnienia przedmiotowej sprawy, przekazane w piśmie z 3 marca 2021 roku, nie znalazły potwierdzenia w działaniach Spółki. Prezes UODO przypomniał jednocześnie, że w niniejszej sprawie (sygn. DKE.561.4.2021.) materiał dowodowy jest wystarczający do wydania decyzji administracyjnej w przedmiocie nałożenia na Spółkę administracyjnej kary pieniężnej. Ponownie Prezes UODO pouczył Spółkę, że brak współpracy z Organem w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnienie dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań, skutkujące naruszeniem art. 31 oraz art. 58 ust. 1 lit. a) i lit. e) Rozporządzenia 2016/679, podlegają administracyjnej karze pieniężnej. Jednocześnie Prezes UODO ponownie poinformował, że jeżeli Spółka udzieli pisemnie wyczerpujących wyjaśnień w postępowaniu o sygn. DKN.5101.192.2020, do udzielenia których wezwał Prezes UODO oraz uzasadni wcześniejszy brak odpowiedzi na te wezwania, okoliczność ta może wpłynąć łagodząco na wymiar administracyjnej kary pieniężnej orzeczonej w niniejszym postępowaniu lub też może spowodować odstąpienie od jej nałożenia.
 7. W dniach 24 maja 2021 roku oraz 31 maja 2021 roku do Organu wpłynęły pisma Spółki wraz z załącznikami, stanowiącymi wyjaśnienia w postępowaniu o sygn. DKN.5101.192.2020, pozwalającymi Prezesowi UODO na dalsze prowadzenie tamtego postępowania.
 8. W dniu 1 lipca 2021 roku do Prezesa UODO wpłynęło pismo Spółki, w którym Spółka przedstawiła przyczyny braku wcześniejszych odpowiedzi na wezwania Prezesa UODO w postępowaniu o sygn. DKN.5101.192.2020, których brak spowodował wszczęcie niniejszego postępowania o sygn. DKE.561.4.2021. Spółka w pierwszej kolejności zapewniła, że wedle najlepszej wiedzy i podjętych starań, w tym osobistego doręczania pism w siedzibie Urzędu przez pełnomocnika Spółki, Urząd powinien być w posiadaniu wyjaśnień Spółki i odpowiedzi udzielonych do sprawy DKN.5101.192.2020 kolejno z:

- 11 grudnia 2020 r. – takie pismo nie wpłynęło do Urzędu

- 6 lutego 2021 r. – takie pismo nie wpłynęło do Urzędu

- 3 marca 2021 r. - pismo wpłynęło, ale nie zawierało odpowiedzi na pytania Prezesa UODO

- 24 maja 2021 r. - pismo wpłynęło do Urzędu

- 31 maja 2021 r. - pismo wpłynęło do Urzędu

W piśmie Spółki zapewniono też, że wyjaśnienia przyczyn braku wcześniejszych odpowiedzi, stanowiących przedmiot niniejszego postępowania DKE.561.4.2021, zostały złożone w dniu 27 maja 2021 roku w siedzibie Urzędu, na recepcji – takie pismo nie wpłynęło do Urzędu.

Spółka wyjaśniła, że sposób nadawania korespondencji do klientów i do urzędów czy sądów, przyjęty w Spółce wzorem również innych przedsiębiorstw czy nawet kancelarii, nie przewiduje zachowywania dowodów nadania. Korespondencja jest odnotowywana jedynie w wewnętrznych systemach informatycznych. Spółka przyznała, że spotkała się już z przypadkami niedoręczenia pism. Były to w ocenie Spółki przypadki pojedyncze, w skali całej komunikacji prowadzonej w ten sposób - jako standardowy na rynku - nie uzasadniające zmiany praktyki obiegu korespondencji. Spółka podniosła, że ma podobne doświadczenia z doręczaniem elektronicznym i elektronicznym odbiorem poczty, przez skrzynkę ePUAP. Dalej w treści pisma Spółka zapewniła, że jej celem nie było utrudnianie postępowania, zwlekanie z odpowiedzią czy ignorowanie wezwań. Nadto Spółka wskazała, że zależy jej na wyjaśnieniu toczącego się postępowania i wniosła o uwzględnienie wszystkich dowodów i starań poczynionych w toku komunikacji z Urzędem, a także trudnych okoliczności towarzyszących komunikacji, w miarę możliwości w sposób przychylny.

 1. W dniu 11 października 2021 roku, w odpowiedzi na wezwanie Prezesa UODO w postępowaniu o sygn. DKN.5101.192.2020, do organu wpłynęło kolejne pismo Spółki wraz z załącznikami w postępowaniu o sygn. DKN.5101.192.2020, uzupełniające złożone wcześniej wyjaśnienia.

Uzasadnienie prawne

 1. Po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego zebranego w sprawie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje.
 2. Zgodnie z art. 57 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679, Prezes UODO, jako organ nadzorczy w rozumieniu art. 51 Rozporządzenia 2016/679, na swoim terytorium monitoruje i egzekwuje stosowanie tego rozporządzenia. W ramach swoich kompetencji Prezes UODO uprawniony jest m. in. do prowadzenia postępowań w sprawie stosowania przepisów omawianego aktu prawnego (art. 57 ust. 1 lit. h)), w tym postępowań związanych z oceną naruszeń ochrony danych osobowych, zgłaszanych Prezesowi UODO przez administratorów danych stosownie do treści art. 33 Rozporządzenia 2016/679.
 3. Dla umożliwienia realizacji tak określonych zadań, Prezesowi UODO przysługuje szereg określonych w art. 58 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679 uprawnień w zakresie prowadzonych postępowań, w tym uprawnienie do nakazania administratorowi i podmiotowi przetwarzającemu dostarczenia wszelkich informacji potrzebnych do realizacji jego zadań (art. 58 ust. 1 lit. a) oraz uprawnienie do uzyskania od administratora i podmiotu przetwarzającego dostępu do wszelkich danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań (art. 58 ust. 1 lit. e).
 4. Naruszenie przepisów Rozporządzenia 2016/679, polegające na niezapewnieniu przez administratora lub podmiot przetwarzający dostępu do danych i informacji, o których mowa powyżej, skutkujące naruszeniem uprawnień organu określonych w art. 58 ust. 1, podlega zaś – zgodnie z art. 83 ust. 5 lit. e) in fine Rozporządzenia 2016/679 – administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa.
 5. Dodatkowo zarówno administrator jak i podmiot przetwarzający obowiązani są na żądanie organu nadzorczego współpracować z nim w ramach wykonywania przez niego jego zadań, o czym stanowi art. 31 Rozporządzenia 2016/679. Niewywiązanie się z tego obowiązku zagrożone jest - zgodnie z art. 83 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 – administracyjną karą pieniężną w wysokości do 10 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa.
 6. Prezesowi UODO przysługuje ponadto szereg określonych w art. 58 ust. 2 uprawnień naprawczych, w tym udzielanie upomnień administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu w przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia 2016/679 przez operacje przetwarzania. Prezes UODO, działając na podstawie art. 58 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia 2016/679, może uznać za uzasadnione udzielenie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu upomnienia w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów Rozporządzenia 2016/679, w tym przepisów art. 31 i art. 58 ust. 1 lit. e) tego aktu prawnego.
 7. Zgodnie z motywem 148 Rozporządzenia 2016/679, aby egzekwowanie przepisów rozporządzenia było skuteczniejsze, należy za jego naruszenie nakładać sankcje, w tym administracyjne kary pieniężne – oprócz lub zamiast odpowiednich środków nakładanych na mocy niniejszego rozporządzenia przez organ nadzorczy. Jeżeli naruszenie jest niewielkie, karę pieniężną można zastąpić upomnieniem. Powinno się jednak zwrócić należytą uwagę na charakter, wagę oraz czas trwania naruszenia, na to, czy naruszenie nie było umyślne, na działania podjęte przez administratora dla zminimalizowania szkody, na stopień odpowiedzialności lub wszelkie mające znaczenie wcześniejsze naruszenia, na sposób, w jaki organ nadzorczy dowiedział się o naruszeniu, na przestrzeganie środków nałożonych na administratora lub podmiot przetwarzający, na stosowanie kodeksów postępowania oraz wszelkie inne czynniki obciążające lub łagodzące.
 8. Odnosząc przytoczone powyżej przepisy Rozporządzenia 2016/679 do ustalonego w niniejszej sprawie stanu faktycznego, stwierdzić należy, że Spółka jako administrator danych osobowych, będący stroną postępowania o sygn. DKN.5101.192.2020, nie udzielając odpowiedzi na wezwania do złożenia wyjaśnień, naruszyła przepis art. 31 Rozporządzenia 2016/679 - poprzez brak współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań, a także przepis art. 58 ust. 1 lit. a) i e) Rozporządzenia 2016/679 - poprzez brak zapewnienia Prezesowi UODO dostępu do informacji niezbędnych do realizacji jego zadań. Prezes UODO dwukrotnie bowiem wezwał Spółkę do złożenia wyjaśnień (pkt 2. i 3. uzasadnienia). Żadne z wezwań nie doczekało się odpowiedzi w zakreślonych terminach. To zaniechanie Spółki spowodowało konieczność wszczęcia niniejszego postępowania w przedmiocie nałożenia na Spółkę administracyjnej kary pieniężnej.
 9. Stwierdzone w niniejszej sprawie naruszenie trwało od 9 grudnia 2020 r., tj. od upływu terminu 5 dni na udzielenie odpowiedzi na pierwsze wezwanie Prezesa UODO w postępowaniu o sygn. DKN.5101.192.2020, doręczone 3 grudnia 2020 roku. Pismo pełnomocnika Spółki, które wpłynęło do organu 3 marca 2021 roku, ani załączniki do tego pisma, nie zawierały odpowiedzi na pytania zadane Spółce przez Prezesa UODO w sprawie DKN.5101.192.2020, zatem nie przerwały czasu trwania naruszenia. Tym samym należało uznać, że naruszenie, mimo wpływu w/w pisma, trwało aż do 24 maja 2021 r.. tj. do dnia wpływu do Urzędu pisma Spółki, które zawierało pierwsze istotne wyjaśnienia w postępowaniu o sygn. DKN.5101.192.2020 (pkt 7. uzasadnienia).
 10. W ocenie Prezesa UODO przedstawione przez Spółkę uzasadnienie braku wcześniejszej odpowiedzi na jego wezwania (pkt 8. uzasadnienia) nie zdejmuje odpowiedzialności ze Spółki za stwierdzone naruszenie. W orzecznictwie sądowym ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym pocztowy dowód nadania przesyłki jest dokumentem urzędowym, potwierdzającym fakt i datę nadania pisma. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnegoz dnia 25 września 2019 r., sygn.. I OSK 2927/17, stwierdzono, że: „(…) termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (art. 57 § 5 pkt 2 k.p.a.). Należy jednak podkreślić, iż zasadą jest, że podmiot, który nadał pismo powinien dysponować dowodem nadania pisma, bowiem to na nim spoczywa ciężar dowodu w tej kwestii, a także z jego sytuacją prawną wiąże się ryzyko braku możliwości udowodnienia daty nadania pisma (por. G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. I., Warszawa 2010, s. 496). Wybór sposobu wniesienia odwołania należy do strony, względnie jej pełnomocnika. Może ona je złożyć bezpośrednio w urzędzie, uzyskując potwierdzenie daty złożenia pisma przez prezentatę na jego odpisie, ale może też nadać pismo zawierające odwołanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Nadawca przesyłki może ją nadać jako przesyłkę rejestrowaną, cechującą się pewnością co do daty nadania i pewnością dowodzenia tego faktu dokumentem urzędowym, albo też jako przesyłkę nierejestrowaną i niewymagającą przeprowadzania procedury nadania przesyłki - pozbawiając się jednak wspomnianej pewności dowodzenia daty nadania. Należy podkreślić, iż nadający przesyłkę nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie poczty. Jednakże korzystając z prostszej formy wysyłki (listem zwykłym) strona podejmuje ryzyko wynikające z pozbawienia się możliwości dowodzenia daty nadania w sposób pewny. Pewnym dowodem oddania pisma jest bowiem potwierdzenie nadania przesyłki listem poleconym. Wprawdzie z przepisów nie wynika bezpośrednio obowiązek nadania pisma w  sposób umożliwiający uzyskanie dowodu jego nadania, niemniej w sytuacji braku takiego dowodu, powstaje ryzyko wiążące się z ciężarem dowodu nadania pisma w terminie oraz z kwalifikacją zachowania strony jako podjętego w warunkach braku dbałości o własne interesy. Dodatkowo z linii orzeczniczej sądów administracyjnych, wynika, iż to na stronie spoczywa ciężar udowodnienia zachowania terminu do dokonania czynności w terminie. Uznaje się nawet, że dowodem takim nie może być oświadczenie strony, że dopełnia czynności w terminie (por. postanowienia NSA: z 12 grudnia 2012 r., sygn. akt II OZ 1103/12 oraz z 31 marca 2005 r., II OZ 133/05).” Należy zatem podkreślić, że przyjęty w Spółce model wysyłki pism, według którego nadawca nie dba o urzędowe potwierdzenie nadania pism procesowych (pkt 8. uzasadnienia), może wpływać co do zasady niekorzystnie na sytuację procesową takiego nadawcy. Twierdzenia Spółki, dotyczące nadania pism z 11 grudnia 2020 r., 6 lutego 2021 r. czy też osobistego złożenia w Urzędzie pisma w dniu 27 maja 2021 r., nie znalazły potwierdzenia w toku postępowania. Pisma takie nie wpłynęły do Organu. Spółka nie przedstawiła ani żadnego dowodu ich nadania u operatora pocztowego (w zakresie pism z 11 grudnia 2020 r. oraz 6 lutego 2021 r.) ani prezentaty (w zakresie pisma złożonego rzekomo 27 maja 2021 roku w siedzibie Urzędu). Spółka nie wykazała zatem, że do nadania tych pism w ogóle doszło.
 11. W przedmiotowym stanie faktycznym, oprócz braku odpowiedzi na wezwania Prezesa UODO do złożenia wyjaśnień, nie stwierdzono jednak innych przesłanek wskazujących na brak woli współpracy Spółki z Prezesem UODO. Okoliczności sprawy pozwalają wnioskować, że brak odpowiedzi Spółki na wezwania Prezesa UODO w postępowaniu o sygn. DKN.5101.192.2020, który to brak został uzupełniony przez Spółkę (pkt 7. i 9. uzasadnienia) w rezultacie wszczęcia niniejszego postępowania, nie miał charakteru umyślnego.
 12.  W związku z powyższym, działając na podstawie art. 58 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia 2016/679, zgodnie z którym każdemu organowi nadzorczemu przysługuje w zakresie prowadzonych postępowań uprawnienie do udzielania upomnienia administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu, w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia przez operacje przetwarzania, Prezes UODO uznaje za uzasadnione udzielenie W. Sp. z o. o. z siedzibą w W. upomnienia w zakresie stwierdzonego naruszenia przepisów art. 31 oraz art. 58 ust. 1 lit. a) i e) Rozporządzenia 2016/679.
 13. Dopuszczalność zastąpienia kary pieniężnej upomnieniem uzasadnia także motyw 148 Rozporządzenia 2016/679 stanowiący, że sankcje, w tym administracyjne kary pieniężne należy nakładać, „aby egzekwowanie przepisów niniejszego rozporządzenia było skuteczniejsze”. Prezes UODO uznał, że w przedmiotowej sprawie, w świetle kryteriów określonych w art. 83 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679 wystarczające będzie udzielenie upomnienia.
 14. Należy jednakże zauważyć, że w przypadku zaistnienia podobnego zdarzenia w przyszłości, każde upomnienie wydane przez Prezesa UODO wobec Spółki będzie brane pod uwagę przy ocenie przesłanek ewentualnego wymierzenia kary administracyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 83 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679.

W tym stanie faktycznym i prawnym Prezes UODO rozstrzygnął, jak w sentencji niniejszej decyzji.

 

Pouczenie

Decyzja jest ostateczna. Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Od skargi należy wnieść wpis stały w wysokości 200 zł, zgodnie z art. 231 w związku z art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 poz. 2325, ze zm.). Strona (osoba fizyczna, osoba prawna, inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) ma prawo ubiegać się o prawo pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy może być przyznane na wniosek strony złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek jest wolny od opłat sądowych.

 

Podmiot udostępniający: Departament Kar i Egzekucji
Wytworzył informację:
user Jan Nowak
date 2022-01-26
Wprowadził informację:
user Mathias Proch
date 2023-10-17 10:49:19
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-10-30 08:19:53