photo
13.10.2022

70. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 10.10.2022

EROD przyjęła wykaz aspektów krajowego prawa proceduralnego, które chciałaby zharmonizować na szczeblu UE w celu ułatwienia egzekwowania RODO. Ta „lista życzeń” jest jednym z kluczowych działań określonych w deklaracji wiedeńskiej EROD w sprawie współpracy w zakresie egzekwowania prawa. Wykaz ten został przesłany do rozpatrzenia Komisji Europejskiej.

Przewodnicząca EROD, Andrea Jelinek, powiedziała: „Europejska Rada Ochrony Danych podjęła istotne kroki w celu promowania skutecznej współpracy w celu zdecydowanego i szybkiego egzekwowania RODO. Zidentyfikowaliśmy pewne przeszkody wykraczające poza zakres naszych kompetencji, które mogą wymagać inicjatywy ustawodawczej. Obecna mozaika krajowych procedur i praktyk ma szkodliwy wpływ na współpracę między organami ochrony danych”.

Wykaz dotyczy m.in. statusu i praw stron postępowania administracyjnego; terminów proceduralnych; wymogów dotyczących dopuszczalności lub oddalenia skarg; uprawnień wyjaśniających organów ochrony danych; oraz praktycznego wdrożenia procedury współpracy.

Następnie EROD przyjęła opinię w sprawie zatwierdzenia przez Radę kryteriów certyfikacji Europrivacy przedłożonych przez luksemburski organ ochrony danych. Niniejsza opinia oznacza zatwierdzenie przez EROD pierwszego  europejskiego znaku jakości ochrony danych zgodnie z art. 42 ust. 5 RODO.

Mechanizm certyfikacji Europrivacy jest ogólnym systemem, który dotyczy wielu różnych operacji przetwarzania wykonywanych zarówno przez administratorów, jak i podmioty przetwarzające z różnych sektorów. Mechanizm ten zawiera szczegółowe kryteria, które sprawiają, że jest skalowalny i może mieć zastosowanie do określonych operacji przetwarzania lub sektorów działalności.

Zgoda na przyjęcie tych kryteriów jest kolejnym krokiem w kierunku większej zgodności z RODO. Certyfikacja w ramach znaku jakości ochrony danych jest ważna we wszystkich państwach członkowskich UE. Pozwala ona różnym administratorom i podmiotom przetwarzającym w różnych krajach osiągnąć ten sam poziom zgodności dla podobnych operacji przetwarzania.

Na koniec EROD przyjęła oświadczenie w sprawie cyfrowego euro. W swoim oświadczeniu EROD ponownie podkreśla znaczenie zapewnienia w tym projekcie uwzględnienia ochrony prywatności i ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych.

EROD ostrzega przed stosowaniem systematycznej walidacji i śledzenia wszystkich transakcji dokonywanych przy użyciu cyfrowego euro. W związku z tym EROD zaleca udostępnienie cyfrowego euro zarówno w Internecie, jak i poza nim, przy zachowaniu progu, poniżej którego śledzenie transakcji nie jest możliwe, aby umożliwić pełną anonimowość codziennych transakcji. Ponadto EROD wzywa Europejski Bank Centralny i Komisję Europejską do zintensyfikowania debaty publicznej na temat projektu cyfrowego euro w celu zapewnienia, że spełnia on najwyższe standardy prywatności i ochrony danych.

Agenda 70. posiedzenia plenarnego EROD.

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2022-10-13
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-10-13 10:10:42
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-10-13 11:18:43