Informacje ogólne

Europejski Inspektor Danych Osobowych (EIOD) został ustanowiony na mocy rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych.

Obecne ramy funkcjonowania EIOD reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (zwane dalej “rozporządzeniem”).

EIOD odpowiedzialny jest za:

  • zapewnienie, że podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych, będą przestrzegane przez instytucje i organy Unii w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych;
  • monitorowanie i zapewnienie stosowania przepisów rozporządzenia i każdego innego aktu Unii odnoszącego się do podstawowych praw i wolności osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez instytucje i organy Unii;
  • doradzanie instytucjom i organom Unii i osobom, których dane dotyczą, we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

EIOD jest powoływany przez Parlament Europejski oraz Radę w drodze wspólnego porozumienia na okres pięciu lat, na podstawie listy ustalonej przez Komisję, po ogłoszeniu publicznego naboru dla kandydatów. Na ponowną kadencję można być powołanym tylko raz.

EIOD podczas wypełniania swoich zadań i wykonywania swoich uprawnień zgodnie z rozporządzeniem, działa w sposób niezależny; pozostaje wolny od bezpośrednich i pośrednich wpływów zewnętrznych, nie zwraca się do nikogo o instrukcje ani ich od nikogo nie przyjmuje; powstrzymuje się od wszelkich czynności sprzecznych ze swoimi obowiązkami i podczas swojej kadencji i nie podejmuje żadnego innego zajęcia zarobkowego ani niezarobkowego.

 

Adres do korespondencji: Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels

Adres biura: Rue Montoyer 30, B-1000 Brussels

https://edps.europa.eu/

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Tomasz Soczyński
date 2018-05-15
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-15 14:05:48
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-12-29 09:08:42