photo
13.12.2023

#ODOlekcje: podróż przez ochronę danych

W ramach programu "Twoje dane – Twoja sprawa" organizowany jest cykl webinariów #ODOlekcje, służący upowszechnieniu wiedzy o ochronie prywatności i danych osobowych wśród młodych ludzi. Podczas drugiej #ODOlekcji (8.12.2023 r.), organizowanej w ramach XIV edycji "Twoje dane – Twoja sprawa", Roman Sobotka z Departamentu Orzecznictwa i Legislacji UODO przedstawił ważne zagadnienia związane z prawem do ochrony danych osobowych jako jednym z podstawowych praw człowieka.

Prezentacja rozpoczęła się od odniesienia do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ z 1948 roku, która, choć pierwotnie nie miała mocy wiążącej, obecnie uznawana jest za źródło prawa zwyczajowego. Następnie omówiona została historia praw człowieka, zaczynając od prawa naturalnego, aż po prawa pozytywne. Prelegent przedstawił różnice między prawami człowieka a wolnościami, a także podkreślił istotę ścisłej współzależności między rządami prawa, a ochroną praw człowieka. Przedstawione zostały także kwestie związane z ochroną prywatności, odwołując się do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Rady Europy i Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się z pojęciem zasady ochrony danych osobowych zawartych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz rozporządzeniu RODO. Znaczący nacisk położony został na prawo jednostki do ochrony swoich danych osobowych oraz kontrolę nad nimi. Przywołano też artykuły z Konstytucji RP dotyczące ochrony życia prywatnego i prawa dostępu do informacji. Podkreślono kluczową rolę jaką w nadzorze i ochronie praw człowieka odgrywają organy, takie jak Europejski Trybunał Praw Człowieka, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunał Konstytucyjny, sądy powszechne i administracyjne, oraz Rzecznik Praw Obywatelskich czy Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Omówione zostały wybrane wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, których przedmiotem kwestie związane z ochroną danych osobowych, jako prawem do prywatności.

Na zakończenie, Roman Sobotka podsumował kluczowe aspekty związane z ochroną danych osobowych, podkreślając rolę prawa do poszanowania prywatności jednostek.

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2023-12-13
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-12-13 08:12:02
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-12-13 08:56:43