Jakie prawa przysługują osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w VIS

Jakie prawa przysługują osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w Wizowym Systemie Informacyjnym?

Osobom, których dane są przetwarzane w VIS, przysługują następujące prawa wynikające z Rozporządzenia VIS:

  • prawo do dostępu do danych, które ich dotyczą;
  • prawo do poprawienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub usunięcia danych wprowadzonych niezgodnie z prawem;
  • prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych osobowych lub do sądu.

Prawo dostępu

Na podstawie art. 38 ust. 1 Rozporządzenia VIS każda osoba posiada prawo do uzyskania informacji na temat danych jej dotyczących, zarejestrowanych w VIS, oraz na temat państwa członkowskiego, które przesłało te dane do VIS. Taki dostęp do danych może być przyznany jedynie przez państwo członkowskie.

Prawo do skorygowania albo usunięcia danych

Na podstawie art. 38 ust. 2 Rozporządzenia VIS każda osoba może wystąpić z wnioskiem o skorygowanie błędnych danych na swój temat i o usunięcie danych zarejestrowanych bezprawnie. Korekta lub usunięcie danych przeprowadzana jest niezwłocznie przez odpowiedzialne państwo członkowskie zgodnie z jego przepisami ustawowymi, przepisami wykonawczymi i procedurami.

Na podstawie art. 38 ust. 3 Rozporządzenia VIS jeżeli wniosek określony w ust. 2 złożony jest do państwa członkowskiego innego niż odpowiedzialne państwo członkowskie, organy państwa członkowskiego, do którego wniosek został złożony, kontaktują się z organami odpowiedzialnego państwa członkowskiego w okresie 14 dni. Odpowiedzialne państwo członkowskie sprawdza dokładność danych oraz zgodność z prawem ich przetwarzania w VIS w okresie jednego miesiąca.

Prawo do złożenia skargi do organu ds. ochrony danych lub wszczęcia postępowania sądowego

Artykuł 40 Rozporządzenia VIS stanowi, że w każdym państwie członkowskim każda osoba ma prawo do wszczęcia postępowania lub złożenia skargi do właściwych władz lub we właściwych sądach w tym państwie członkowskim, które osobie takiej odmówiło prawa do dostępu lub prawa do skorygowania lub usunięcia danych jej dotyczących.

 

Podmiot udostępniający: Departament Kontroli i Naruszeń
Wytworzył informację:
user Jacek Młotkiewicz
date 2023-06-21
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-06-21 12:06:12
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-11-15 11:14:19