Realizacja w Polsce praw osób, których dane dotyczą w SIS

REALIZACJA W POLSCE PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ W SIS

W Polsce prawa osób, których dane dotyczą są wykonywane w sposób bezpośredni. Oznacza to, że osoby, których dane dotyczą muszą kierować swoje wnioski do administratora danych. W myśl art. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, w Polsce administratorem danych przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen jest Komendant Główny Policji.

Administrator SIS w Polsce

Oficjalna nazwa organu, do którego należy kierować wniosek o dostęp

Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego - Komendant Główny Policji

Adres

Centralny Organ Techniczny KSI

Komenda Główna Policji

ul. Puławska 148/150

02-624 Warszawa

Polska

Telefon

(+ 48) 47 72 148 79

(+ 48) 47 72 131 45

Faks

+48 47 72 129 21

Adres e-mail

Komenda Główna Policji uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Głównej Policji konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to ogólnopolska platforma służąca do komunikacji obywateli z administracją publiczną w jednolity i ustandaryzowany sposób. Dostawcami usług są jednostki administracji publicznej oraz instytucje publiczne. Obecnie wszystkie usługi administracji dostępne są wyłącznie w języku polskim.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie Elaktronicznej Skrzynki Podawczej.

Jak złożyć indywidualny wniosek i co w nim zawrzeć?

Kto może złożyć wniosek

Każda osoba ma prawo do:

 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 • sprostowania nieprawidłowych danych osobowych jej dotyczących,
 • usunięcia danych osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem.

Osoba może być reprezentowana przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).

Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego określa art. 33 k.p.a., tj:

 • pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych,
 • pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie,
 • pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

W jaki sposób należy złożyć wniosek

Po pierwsze, należy wypełnić formularz załączony poniżej oraz dostępny na stronie Komendy Głównej Policji.

Wniosek do Centralnego Organu Technicznego Krajowego Systemu Informatycznego (COT KSI) - Komendanta Głównego Policji można kierować:

 • pocztą tradycyjną na adres:

Centralny Organ Techniczny KSI

Komenda Główna Policji

ul. Puławska 148/150

02-624 Warszawa

Polska

 • przez dostępną na stronie elektroniczną skrzynkę podawczą.

 

Niezbędne informacje, które powinien zawierać wniosek

Pisemny wniosek w języku polskim powinien obowiązkowo zawierać:

a)    imię/imiona i nazwisko składającego wniosek,

b)    obywatelstwo,

c)    datę i miejsce urodzenia (miejscowość i kraj),

d)    adres do korespondencji zwrotnej (kraj, miejscowość, kod pocztowy, powiat/rejon, województwo/obwód, ulica i numeru domu/mieszkania) - w przypadku wniosku kierowanego drogą pocztową,

e)    przedmiot wniosku,

f)     własnoręczny podpis osoby składającej wniosek.

Dodatkowo, w celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może we wniosku podać:

a)    nazwisko poprzednie/rodowe,

b)    numer PESEL (jeżeli osoba posiada),

c)    płeć,

d)    dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości osoby, która złożyła wniosek, administrator może żądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby[1] (art. 28 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz art. 12 ust. 6 RODO).

Wymagane dokumenty

 • Pisemny wniosek
 • Kopia ważnego dokumentu tożsamości w rozumieniu prawa krajowego państwa Schengen (paszport/dowód osobisty/prawo jazdy (inny ważny dokument tożsamości)
 • Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku upoważnienia do reprezentacji przez osobę trzecią)

Język

W Polsce językiem urzędowym jest język polski, dlatego wszystkie wnioski muszą być składane w języku polskim.

Szczegółowe informacje o wymogach formalnych wniosku dostępne są na stronie internetowej Komendy Głównej Policji.

 [1] Zob. 28 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz art. 12 ust. 6 Rozporządzenia 2016/679

Podmiot udostępniający: Departament Kontroli i Naruszeń
Wytworzył informację:
user Jacek Młotkiewicz
date 2023-06-21
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-06-21 10:06:45
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-11-15 14:17:15

Materiały do pobrania

Pobierz plik Wzór wniosku do KGP o dostep, sprostowanie albo usunięcie danych w SIS (PDF, 102 KB)
Podmiot udostępniający: Departament Kontroli i Naruszeń
Wytworzył informację:
user Jacek Młotkiewicz
date 2023-06-21 10:25:47
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-06-21 10:25:47
Pobierz plik Wzór wniosku do KGP o dostep, sprostowanie albo usunięcie danych w SIS (wersja angielska) (PDF, 63,3 KB)
Podmiot udostępniający: Departament Kontroli i Naruszeń
Wytworzył informację:
user Jacek Młotkiewicz
date 2023-09-25 10:18:03
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-09-25 10:18:03