Czym jest system informatyczny Schengen (SIS)

CZYM JEST SYSTEM INFORMACYJNY SCHENGEN (SIS)

SIS jest wielkoskalowym systemem informatycznym, utworzonym jako narzędzie rekompensujące zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych i mającym na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa na terytoriach państw członkowskich. SIS jest już wdrożony we wszystkich państwach członkowskich UE, z wyjątkiem Cypru[1], oraz w czterech państwach stowarzyszonych: Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

SIS jest systemem informacyjnym, który umożliwia krajowym organom ścigania, organom sądowym i administracyjnym wykonywanie ich zadań prawnych poprzez wymianę odpowiednich danych. W przypadku agencji europejskich, mają one dostęp tylko do odczytu, tj. możliwość wyszukiwania i konsultowania SIS, ale nie mogą aktualizować ani usuwać danych lub wpisów. EUROPOL ma dostęp do wszystkich kategorii wpisów przechowywanych w SIS[2], natomiast EUROJUST[3] ma dostęp do określonych wpisów w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej, a Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna (FRONTEX)[4] ma ograniczony dostęp do SIS dla określonych zespołów i do określonych celów.

Podstawa prawna

W 2018 r. ramy prawne SIS zostały poddane znaczącej rewizji, głównie w celu rozszerzenia ich celów, dodania kolejnych kategorii wpisów oraz rozszerzenia zakresu organów mających dostęp do danych SIS. Nowe ramy prawne zostały przyjęte 28 listopada 2018 r. i opublikowane 7 grudnia 2018 r.[5] .

Składają się na nie trzy nowe rozporządzenia, obejmujące trzy obszary kompetencji:

W niedalekiej przyszłości SIS stanie się interoperacyjny z pięcioma innymi wielkoskalowymi systemami informatycznymi UE[12], zgodnie z pełnym zastosowaniem rozporządzeń w sprawie interoperacyjności[13]. Fakt ten, między innymi, będzie miał wpływ na wykonywanie praw osób, których dane dotyczą, w tym kontekście.

Kategorie przetwarzanych informacji (wpisy)

SIS zawiera dwie szerokie kategorie informacji: wpisy dotyczące osób i wpisy dotyczące przedmiotów. W odniesieniu do wpisów dotyczących osób, SIS obejmuje następujące kategorie osób, których dane dotyczą:

  • obywatele państw trzecich podlegający odmowie wjazdu lub pobytu w strefie Schengen lub podlegający procedurom powrotu,
  • osoby poszukiwane w celu aresztowania, wydania lub ekstradycji (w przypadku państw stowarzyszonych),
  • osoby zaginione (w tym osoby narażone na niebezpieczeństwo, którym należy uniemożliwić podróżowanie, np. dzieci zagrożone uprowadzeniem przez rodzica, w przypadku których istnieje ryzyko, że staną się ofiarami handlu ludźmi lub zostaną zwerbowane jako zagraniczni, terrorystyczni bojownicy),
  • osoby poszukiwane, których obecność jest wymagana do celów postępowania prowadzonego przez organy wymiaru sprawiedliwości,
  • osoby objęte kontrolą niejawną, rozpytaniami kontrolnymi lub kontrolą szczególną,
  • poszukiwane nieznane osoby powiązane z przestępstwem (np. osoby, których odciski palców znaleziono na broni użytej w przestępstwie),
  • informacje o obywatelach państw trzecich w będących w zainteresowaniu Unii (tzw. "wpisy informacyjne").

Te dwa ostatnie wpisy są zupełnie nowe w SIS. Pozostałe wpisy zostały znacznie zmodyfikowane przez nowe ramy prawne, takie jak wpis dotyczący osób zaginionych lub wpis dotyczący kontroli niejawnych lub szczególnych.

Jeśli chodzi o wpisy dotyczące przedmiotów, SIS przechowuje dane o przedmiotach poszukiwanych podlegających zajęciu lub przeznaczonych do wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym lub podlegających kontrolom niejawnym lub szczegółowym. Takie przedmioty obejmują pojazdy, jednostki pływające, broń palną, dokumenty tożsamości, które zostały skradzione, przywłaszczone, utracone lub unieważnione, banknoty, karty kredytowe, blankiety dokumentów, a także nową kategorię "przedmioty o znacznej wartości" (np. sprzęt informatyczny, możliwy do zidentyfikowania i wyszukania po niepowtarzalnym numerze identyfikacyjnym).

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Jeżeli wpis dotyczy osoby (z wyjątkiem nieznanej osoby poszukiwanej), informacje muszą zawsze zawierać: nazwisko, datę urodzenia, powód dokonania wpisu, płeć, odesłanie do decyzji będącej podstawą wpisu, podstawę decyzji o odmowie wjazdu i pobytu (w stosownych przypadkach), działania, które należy podjąć, ostatnią datę okresu dobrowolnego wyjazdu, w stosownych przypadkach, informację, czy powrotowi towarzyszy zakaz wjazdu. Wpis, o ile jest dostępny, może również zawierać informacje takie jak: wszelkie szczególne, obiektywne cechy fizyczne niepodlegające zmianom; miejsce urodzenia; fotografie; odciski palców; obywatelstwo (obywatelstwa); informacje, czy dana osoba jest uzbrojona, agresywna lub czy zbiegła; organ dokonujący wpisu; odsyłacze do innych wpisów dokonanych w SIS zgodnie z art. 48 rozporządzenia (UE) 2018/1861 lub art. 63 rozporządzenia (UE) 2018/1862.

Jeżeli wpis dotyczy nieznanych osób poszukiwanych, przetwarzane mogą być wyłącznie dane daktyloskopijne, tj. kompletne lub niekompletne zestawy odcisków linii papilarnych palców lub dłoni, które z powodu ich niepowtarzalnego charakteru i układu cech szczególnych umożliwiają przeprowadzenie dokładnych i dających jednoznaczne wyniki porównań odnośnie do tożsamości danej osoby[14].


 [1] Informacje pochodzą z października 2022 r. Chorwacja jest podłączona do SIS z pewnymi ograniczeniami, które mają zostać przezwyciężone w 2024 r. Irlandia obsługuje SIS wyłącznie do celów egzekwowania prawa.

[2] Art. 35 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1861 i art. 48 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1862.

[3] Art. 49 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1862.

[4] Art. 36 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1861 i art. 50 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1862.

[5] Początkowo miały one zacząć w pełni obowiązywać do 28 grudnia 2021 r. (art. 20 rozporządzenia 2018/1860, art. 66 ust. 2 rozporządzenia 2018/1861 i art. 79 rozporządzenia 2018/1862), jednak ze względu na opóźnienia we wdrażaniu nowych funkcjonalności systemu nowe rozporządzenia zaczęły w pełni obowiązywać dopiero od 7 marca 2023 r.

[6] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1860 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE. L 312 z 07.12.2018 r., str. 1)

[7] Rozporządzenie SIS do celów powrotów ma zastosowanie do wszystkich państw członkowskich i stowarzyszonych państw Schengen, z wyjątkiem Irlandii.

[8] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1861 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmiany konwencji wykonawczej do układu z Schengen oraz zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 (Dz. Urz. UE. L 312 z 07.12.2018 r., str. 14)

[9] Rozporządzenie SIS w dziedzinie odpraw granicznych ma zastosowanie do wszystkich państw Schengen.

[10] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1862 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmiany i uchylenia decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1986/2006 i decyzji Komisji 2010/261/UE (Dz. Urz. UE. L 312 z 07.12.2018 r., str. 56)

[11] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1190 z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2018/1862 w odniesieniu do wprowadzania do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) wpisów informacyjnych służących interesom Unii i dotyczących obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE. L 185 z 12.07.2022 r., str. 1)

[12] VIS, Eurodac, EES, ETIAS i ECRIS-TCN.

[13] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/817 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności systemów informacyjnych UE w obszarze granic i polityki wizowej oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1861 oraz decyzje Rady 2004/512/WE i 2008/633/WSiSW (Dz. Urz. UE. L 135 z 22.05.2019 r., str. 85)

[14] Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 13 Rozporządzenia (UE) 2018/1862.

Podmiot udostępniający: Departament Kontroli i Naruszeń
Wytworzył informację:
user Jacek Młotkiewicz
date 2023-06-21
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-06-21 10:06:05
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-06-21 13:36:43

Materiały do pobrania

Pobierz plik Przewodnik CSC dotyczący korzystania z praw osób których dane dotyczą (wersja angielska) (PDF, 1.69 MB)
Podmiot udostępniający: Departament Kontroli i Naruszeń
Wytworzył informację:
user Jacek Młotkiewicz
date 2023-06-21 10:20:09
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-06-21 10:20:09