Czy dopuszczalne jest przekazywanie informacji o naruszeniu po upływie 72 godzin?

Administratorzy nie zawsze będą dysponować wszystkimi wymaganymi informacjami dotyczącymi naruszenia w ciągu 72 godzin od jego stwierdzenia. W związku z tym, zgodnie z art. 33 ust. 4 rozporządzenia 2016/679, administrator może udzielać informacji sukcesywnie. Zawiadamianie „sukcesywne” jest dopuszczalne, pod warunkiem że administrator poda organowi nadzorczemu przyczyny opóźnienia. W takim przypadku administrator powinien przekazać brakujące informacje, jak tylko wejdzie w ich posiadanie. Zgodnie z art. 33 ust. 4 rozporządzenia 2016/679, administrator powinien przekazać brakujące informacje po ich uzyskaniu, bez zbędnej zwłoki. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie wyżej wymienionych terminów dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.

Podmiot udostępniający: Departament Kontroli i Naruszeń
Wytworzył informację:
user Jacek Młotkiewicz
date 2022-12-20
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-12-20 12:12:08
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-12-20 13:13:23