47. posiedzenie Biura Komitetu Konwencji 108

Biuro Komitetu Konwencji 108 odbyło swoje 47. posiedzenie w Paryżu w dniach 20-22 marca 2019 r. Udział w spotkaniu wzięła Urszula Góral, Dyrektor Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Program pierwszego w tym roku posiedzenia Biura był urozmaicony. Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z kandydatami na stanowisko Sekretarza Generalnego i terminami dotyczącymi wyborów na to stanowisko. Przedstawiona im została sytuacja budżetowa organizacji oraz propozycja planu awaryjnego autorstwa Sekretarza Generalnego. Ponadto mieli okazję powziąć informacje w zakresie przyjęcia w dniu 13 lutego 2019 r. przez Komitet Ministrów deklaracji o potencjale manipulacyjnym procesów algorytmicznych oraz wynikach konferencji wysokiego szczebla „Zarządzanie przełomem – wpływ rozwoju sztucznej inteligencji na prawa człowieka, demokrację oraz rządy prawa” (Governing the Game Changer – Impacts of artificial intelligence development on human rights, democracy and the rule of law”), współorganizowanej przez fińską prezydencję Komitetu Ministrów. Wydarzenie to odbyło się w dniach 26-27 lutego 2019 r. w Helsinkach.

Zgromadzeni zapoznali się także ze stanem akcesji do Konwencji 108, w szczególności z dołączeniem do niej – jako 54 członka, ze skutkiem na 1 czerwca 2019 r. – Argentyny oraz z podpisaniem Konwencji 108+ przez Chorwację (22 marca 2019 r.), Włochy (5 marca 2019 r.), a także Cypr i Węgry (9 stycznia 2019 r.), co zwiększyło liczbę jej sygnatariuszy do 27. W dniu 13 marca 2019 r. Parlament Europejski zgodził się z projektem decyzji upoważaniającym państwa członkowskie Unii Europejskiej do ratyfikowania Protokołu zmieniającego Konwencję.

Uczestnicy zebrania zapoznali się ponadto z ewaluacją oraz mechanizmem kontrolnym Konwencji 108+, a także wymienili się opiniami z ekspertem. Finalizacja prac nad wstępną wersją tych zadań nastąpi podczas 38. posiedzenia plenarnego Komitetu.

Pojawił się również temat aspektów technicznych i prawnych związanych z wykorzystaniem technologii rozpoznawania twarzy. Ta forma przetwarzania danych ma znaleźć się w projekcie kolejnego dwuletniego programu prac na lata 2020-2021, który zostanie złożony na 38. posiedzeniu plenarnym Komitetu. Projekt ten ma również zawierać nową analizę Rekomendacji CM/Rec(2010)13 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie ochrony osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych w kontekście profilowania w świetle zatrudnienia oraz dokumentów wytworzonych przez Komitet w ostatnich dziesięciu latach. W perspektywie 2020-21 Komitet ma również poświęcić uwagę kwestii ochrony danych i związanych z nimi wyzwaniom w sektorze edukacji.

Na posiedzeniu pojawiły się również kwestie ochrony danych w kontekście pomocy humanitarnej: technologii blockchain, tożsamości cyfrowej, sztucznej inteligencji i in. Omówiono także Rekomendację Rady Europy w sprawie danych związanych ze stanem zdrowia, przedłożoną do przyjęcia Komitetowi Ministrów w dniu 27 marca.

Kolejne posiedzenie plenarne ma również zająć się wymogami ochrony danych w kontekście wdrażania Konwencji z Macolin w sprawie manipulacji rozgrywkami sportowymi.

Omawiano także stan prac nad zarysem negocjacyjnym w sprawie Drugiego Protokołu Dodatkowego do Konwencji Budapeszteńskiej, w szczególności kwestię nieformalnej wymiany „modeli dostępu bezpośredniego”. W kontekście eksperckiego raportu pt. „Warunki otrzymania informacji dotyczących subskrybentów w stosunku do dynamicznych kontra statycznych adresów IP: przegląd właściwych orzeczeń sądowych oraz spraw bieżących” dyskutowano na temat większej transparentności prac T-CY i grupy roboczej zajmującej się kwestiami związanymi z danymi osobowymi. Uczestnicy spotkania zapoznali się również z informacji dotyczącymi ICANN

(ang. The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Internetowa Korporacja ds. Nadanych Nazw i Numerów).

Podczas posiedzenia dokonano przeglądu bieżących wydarzeń związanych z ochroną danych osobowych.

Biuro przyjęło także zwycięzców pierwszej nagrody Stefano Rodotà.

Nagroda Stefano Rodoty przyznana została w tym roku przez Komitet Konwencji 108 po raz pierwszy i ma być nadawana corocznie z okazji Dnia Ochrony Danych. Stanowi ona wyraz uznania dla innowacyjnych i oryginalnych projektów badań naukowych w dziedzinie ochrony danych. Nagroda przyznawana jest na cześć i pamięć Stefano Rodoty, wybitnego włoskiego prawnika i polityka, który poświęcił znaczną część swojego życia promowaniu dobrych praktyk w tym zakresie.

Nagroda Stefano Rodoty trafiła do Ingridy Milkaite i Evy Lievens za projekt, którego przedmiotem były badania prywatności i ochrony danych z perspektywy praw dziecka. Szczególną uwagę poświęcono Jefowi Ausloosowi za jego wybitne badania „Prawo do wymazania - ochrona informacji w samostanowieniu w społeczeństwie cyfrowym”.

47. posiedzenie Biura potwierdziło termin 38. posiedzenia plenarnego, które odbędzie się w Strasbourgu w dniach 13-14 czerwca 2019 r. (które, w dniach 11-12 czerwca, poprzedzi wydarzenie z udziałem Specjalnego Sprawozdawcy ONZ dotyczące prawa do prywatności odnośnie konsultacji dotyczących danych związanych ze stanem zdrowia oraz międzynarodowa konferencja w sprawie Konwencji 108+ popołudniem dnia 12 czerwca). Następne z kolei (39.) posiedzenie plenarne planowane jest na 19-21 listopada 2019 r.

Kolejne posiedzenia Biura Komitetu planowane są na 25-27 września 2019 r. w Paryżu (48.) oraz na 11-13 grudnia 2019 r. w Strasbourgu (49.).

Więcej informacji, porządek obrad i lista uczestników dostępne są na stronie: https://rm.coe.int/t-pd-bur-47th-meeting-repor-eng/168093ab45

 

 

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2019-04-03
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2019-04-03 14:04:47
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2019-05-17 13:20:05