photo
10.06.2024

Po wyroku TSUE należy zmienić przepisy o Krajowym Systemie Informacyjnym Policji

Wyrok TSUE C- 118/22 pociąga za sobą konieczność rozważenia zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie przepisów regulujących działanie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.

Opinię tę Mirosław Wróblewski, prezes UODO, przedstawił w odpowiedzi na pytanie ministra ds. Unii Europejskiej Adama Szłapki.

30 stycznia 2024 r. w sprawie o sygn. C- 118/22 dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości TSUE uznał, że RODO w związku z Kartą Praw Podstawowych UE stoi na przeszkodzie ustawodawstwu krajowemu przewidującemu przechowywanie przez organy policji danych biometrycznych osób prawomocnie skazanych za przestępstwa umyślne aż do ich śmierci.

Dane takie służby policyjne wykorzystują do zapobiegania przestępczości, postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar. TSUE orzekł, że administratorzy takich danych powinni dokonywać okresowego przeglądu, czy takie przechowywanie jest nadal niezbędne. Osoby, których dane dotyczą, muszą uzyskać prawo wystąpienia o usunięcie tych danych, gdy ich przechowywanie nie jest już niezbędne.

W polskim prawie przetwarzanie danych przez organy Policji dotyczących skazania odbywa się na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych oraz ustawy o Policji, regulującej funkcjonowanie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP). Ta ostatnia ustawa powinna zostać zmieniona ponieważ przepisy dotyczące KSIP nie zobowiązują Komendanta Głównego Policji do przeprowadzania okresowego przeglądu danych zawartych w KSIP pod kątem potrzeby ich dalszego przetwarzania. Nie przyznają też podmiotowi danych prawa do ich usunięcia. Brak przyjęcia transparentnych procedur usuwania danych z KSIP oraz przesłanek stanowiących o ich przydatności do dalszego przetwarzania stoją w sprzeczności z poglądem wyrażonym przez TSUE w omawianym orzeczeniu.

Opinia Prezesa UODO dotycząca wyroku TSUE C- 118/22 dostępna jest w załączonym poniżej pliku.

DOL.0623.10.2022

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Karol Witowski
date 2024-06-10
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-06-07 13:06:14
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-06-10 13:17:48

Materiały do pobrania

Pobierz plik DOL.0623.10.2022 - C-118/22 Ocena skutków wyroku (plik PDF, 8.58 MB)
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Karol Witowski
date 2024-06-07 13:57:07
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-06-07 13:57:07