photo
16.04.2024

Misja Ewaluacyjna Schengen w UODO

15 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych rozpoczęła się misja ewaluacyjna Schengen. Urząd gościł zespół ekspertów wyznaczonych przez państwa członkowskie i Komisję Europejską.

Wizyta odbywa się w związku z realizacją mechanizmu oceny prawidłowego wdrażania i stosowania wymogów w zakresie ochrony danych w ramach dorobku Schengen, któremu w tym roku podlega Polska.

Mechanizm zapewnia skuteczne, efektywne i prawidłowe stosowanie przez państwa członkowskie dorobku Schengen, przyczyniając się do utrzymania wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi. Pozwala na szybkie stwierdzenie niedociągnięć w stosowaniu dorobku Schengen, które mogłyby zakłócać prawidłowe funkcjonowanie strefy Schengen, zapewnić szybkie ich wyeliminowanie oraz podstawy do dialogu na temat funkcjonowania strefy Schengen jako całości.

„Poważnie podchodzimy do zadań związanych z ewaluacją Schengen i systemu wizowego, dlatego wizyta ewaluatorów w naszym kraju i urzędzie jest bardzo istotna” – powiedział podczas spotkania Mirosław Wróblewski, Prezes UODO. „Oczekujemy raportu i wniosków z niego płynących, które pozwolą nam usprawnić i skutecznie egzekwować ochronę danych osobowych. Każda taka wizyta stanowi dla nas nowe wyzwanie” - dodał Prezes UODO. Mirosław Wróblewski zapewnił też, że UODO zrobi wszystko, aby dostarczyć eweluatorom informacji potrzebnych do przeprowadzenia oceny.

Po wizycie w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, a także w pozostałych organach polskiej administracji publicznej, zespół sporządzi sprawozdanie z oceny. Dokument ten będzie zawierał zalecenia dotyczące działań naprawczych, mających na celu wyeliminowanie ewentualnych niedociągnięć i wprowadzenie wymaganych usprawnień zidentyfikowanych podczas oceny. Określi też priorytety realizacji tych działań. Sprawozdanie z oceny zostanie przyjęte w formie aktu wykonawczego Komisji Europejskiej. Komisja zaś przekaże sprawozdanie z oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

W kolejnym etapie strona polska ustali z Komisją plan działań w celu wdrożenia wszystkich zaleceń przedstawionych w sprawozdaniu. Ponadto, jak każde oceniane państwo członkowskie, strona polska będzie przedstawiać Komisji i Radzie cykliczne raporty z realizacji swojego planu działań do momentu, gdy Komisja uzna, że plan działań został w pełni zrealizowany.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2024-04-16
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-04-16 12:04:14
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-04-17 10:00:28