Submitted draft codes

Draft codes of conduct that have been submitted to the supervisory authority for approval:

  • Polska Federacja Szpitali (Polish Hospital Fedaration) - http://www.rodowzdrowiu.pl/
  • Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP (Revisional Association of Housing Cooperatives of the Republic of Poland) - http://zrsmrp.com.pl/kodeks-dobrych-praktyk-w-zakresie-przetwarzania-danych-osobowych-przez-spoldzielnie-mieszkaniowe/
  • Krajowa Izba Doradców Podatkowych (National Chamber of Tax Advisors) - https://kidp.pl/
  • Związek Pracodawców Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku (Employers' Union Polish Association of Public Opinion and Marketing Research Firms) - http://rodowbranzybadawczej.pl/
  • Polska Rada Centrów Handlowych (Polish Council of Shopping Centers) -https://prch.org.pl/pl/aktualnosci/711-projekt-kodeksu-rodo-dla-branzy-retail-trafil-do-prezesa-uodo
  •  Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii (Łukasiewicz Research Network - PORT Polish Center for Technology Development) -http://bbmri.pl/pl/elsi/166-kodeksu-postepowania-w-sprawie-przetwarzania-danych-osobowych-dla-celow-badan-naukowych-przez-biobanki-w-polsce
  •  Code of Conduct and Good Practices for the Protection of Personal Data in Direct Marketing Activities (KODO)

- code owner: Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB (Polish Marketing Association SMB)
- contact details: 11 Konstruktorska St., 02-673 Warsaw, tel. 601 971 336, e-mail address: info@smb.pl, website: www.kodo.smb.pl

Attached below are the draft codes submitted for approval. They are subject to evaluation by the President of the Office. Other drafts are available on the applicants' websites.