Czy dyrekcja szkoły może informować w e-dzienniku, że nauczyciel ma Covid-19?

Nie, ponieważ przepisy regulujące prowadzenie dziennika elektronicznego nie przewidują takiej możliwości.

Zakres informacji (w tym zawierających dane osobowe), które można gromadzić w dzienniku lekcyjnym określa rozporządzenie ministra edukacji narodowejz 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Przepisy ww. aktu prawnego nie przewidują wskazywania w dzienniku lekcyjnym (w tym jego elektronicznej wersji) danych dotyczących przyczyn nieobecności nauczyciela w pracy (w szczególności informowania, że przyczyną nieobecności jest choroba).

Przetwarzanie danych dot. zdrowia dopuszczalne jest wyłącznie w okolicznościach określonych w art. 9 ust. 2 RODO. Zatem przetwarzanie tego rodzaju danych jest dopuszczalne jeśli przepisy szczególne to przewidują.

Udostępnienie zatem takiej informacji w ww. dokumencie może zatem stanowić naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych, w tym zasadny legalności, określonej w art. 5 ust. 1 lit a) RODO.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-03-23
Wprowadził informację:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-23 14:03:58
Ostatnio modyfikował:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-23 14:48:14