Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Czy w przypadku PPE pracodawca powinien zawrzeć umowę powierzenia

Czy pracodawca powinien zawrzeć umowę powierzenia z instytucją finansową oferującą PPE (pracowniczy program emerytalny)?

Jak zwykle w takich sytuacjach, aby określić status danego podmiotu w procesie przetwarzania danych osobowych, należy przede wszystkim kierować się definicjami administratora i podmiotu przetwarzającego zawartymi w RODO. Ponadto jeśli dane są przetwarzane przez podmioty realizujące zadania określone przepisami prawa, należy sięgnąć do takich przepisów.

Zasady tworzenia i działania pracowniczych programów emerytalnych, warunki, które powinny spełniać podmioty realizujące programy, oraz warunki uczestnictwa w tych programach określone zostały w szczególności w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (ustawa o PPE).

Zgodnie z jej art. 10 ust. 1, program emerytalny tworzy się:

1) przez zawarcie umowy zakładowej albo umowy międzyzakładowej;

2) następnie przez zawarcie umowy z instytucją finansową, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3, albo utworzenie towarzystwa emerytalnego i funduszu emerytalnego albo nabycie przez pracodawcę akcji istniejącego towarzystwa emerytalnego;

3) następnie przez rejestrację programu przez organ nadzoru.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o PPE, pracodawca zawiera umowę z instytucją finansową, która określa warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi. W przypadku programu w formie funduszu emerytalnego, warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi określa statut funduszu.

Kwestie dotyczące deklaracji o przystąpieniu do programu uregulowane zostały w art. 18 powyższej ustawy. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, przystąpienie pracownika do programu na warunkach określonych w umowie zakładowej następuje na podstawie deklaracji o przystąpieniu do programu złożonej w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku informacji lub w innej postaci, jeżeli w umowie zakładowej tak określono, po upływie miesiąca od dnia jej złożenia, chyba że pracodawca potwierdzi w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie treści na trwałym nośniku informacji lub w innej postaci, jeżeli w umowie zakładowej tak określono, przystąpienie do programu w terminie wcześniejszym.

Deklaracja zawiera oświadczenie pracownika, że otrzymał kopię umowy zakładowej i zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki, oraz może zawierać rozrządzenie na wypadek śmierci pracownika (art. 18 ust. 2).

Pracodawca przyjmuje deklarację i potwierdza uczestnikowi jej przyjęcie w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie treści na trwałym nośniku informacji lub w innej postaci, jeżeli w umowie zakładowej tak określono (art. 18 ust. 4).Jeżeli pracownikowi nie przysługuje prawo do uczestnictwa w programie, pracodawca zwraca deklarację wraz z uzasadnieniem odmowy jej przyjęcia w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie treści na trwałym nośniku informacji lub w innej postaci, jeżeli w umowie zakładowej tak określono (art. 18 ust. 5).

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PPE, w sprawach dotyczących programu uczestnik składa oświadczenie woli pracodawcy lub za jego pośrednictwem w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jego treści na trwałym nośniku informacji lub w innej postaci, jeżeli w umowie zakładowej tak określono.

Powyższe przepisy określają zadania każdego z podmiotów zaangażowanych w realizację programu, w tym zadania pracodawcy. W takiej sytuacji zawieranie umowy powierzenia nie jest konieczne, ponieważ pracodawca realizuje tutaj swoje - określone przez ustawodawcę zadania - i w tym zakresie jest odrębnym administratorem.

Oczywiście niezależnie od tego w każdej konkretnej sytuacji trzeba analizować, czy w określonych procesach przetwarzania (w konkretnej relacji między pracodawcą a instytucją finansową) realizowane są tylko takie zadania (operacje na danych). Jeśli dane osobowe przetwarzane są również w innych celach, np. marketingowych, wówczas należy dokonać dodatkowo analizy w tym zakresie. Należy w szczególności ustalić, jakie dane są w tym celu przetwarzane, przez które podmioty, a także którego z tych podmiotów cele są realizowane, a w związku z tym który podmiot decyduje o celach i sposobach przetwarzania tych danych.

2021-02-01 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2021-02-01
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2021-02-01 08:02:44
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2021-02-01 08:29:50