Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Czy izba wytrzeźwień musi wypełniać obowiązek informacyjny z art. 14 RODO?

Izba wytrzeźwień może przyjąć do wytrzeźwienia osoby doprowadzone przez właściwe służby, tj. policję oraz straż miejską. Funkcjonariusz doprowadzający ma obowiązek sporządzenia „protokołu doprowadzenia w celu wytrzeźwienia”, który zawiera dane osobowe osoby doprowadzonej. Dodatkowo wiele innych danych izba pozyskuje już bezpośrednio od doprowadzonej osoby, np. bada zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu w celu podjęcia decyzji zarówno o przyjęciu do izby, jak i zwolnieniu z izby po wytrzeźwieniu. W związku z tym, czy oprócz elementów przewidzianych przez art. 13 RODO, izba powinna poinformować o dodatkowych elementach przewidzianych w art. 14 RODO (kategorie odnośnych danych osobowych, źródło pochodzenia danych osobowych)? Czy zachodzi tutaj może wyłączenie przewidziane przez art. 14. ust. 5 lit. c RODO?

Jednym z przewidzianych w RODO obowiązków administratora jest obowiązek informacyjny, tj. obowiązek przekazania przez administratora osobie, której dane dotyczą, określonych informacji. W świetle przepisów RODO obowiązek informacyjny należy spełniać, chyba że zachodzi jedna z przesłanek, która z niego zwalnia. Kwestia ta została odmiennie uregulowana w zależności od tego, czy mamy do czynienia z pierwotnym (art. 13 RODO) czy z wtórnym pozyskiwaniem danych (art. 14 RODO).

Artykuł 14 RODO stanowi o obowiązku informacyjnym w przypadku, gdy dane są pozyskiwane z innych źródeł niż od osoby, której one dotyczą, a jednym z wyjątków zwalniających od dopełniania tego obowiązku jest przypadek, gdy pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem (przepisami prawa UE lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator), przewidującym odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą (art. 14 ust. 5 lit. c RODO). Wskazane zwolnienie obejmuje sytuacje, w których przepisy zawierają wyraźne regulacje dotyczące przetwarzania (pozyskiwania lub ujawniania) danych. Ma ono szczególne znaczenie dla podmiotów publicznych (zwłaszcza administracji publicznej), które – zgodnie z zasadą legalizmu – opierają swoje działania na przepisach prawa. Zwrócić należy jednak uwagę, że obejmuje ono jedynie gromadzenie danych z innych źródeł, natomiast nie przewidziano go w odniesieniu do gromadzenia przez administrację publiczną danych od osób, których one dotyczą.

Inspektor ochrony danych wskazał w pytaniu, że dane osób przebywających w izbie wytrzeźwień pozyskiwane są przez izbę zarówno od osoby, której dotyczą, jak i z innych źródeł, tj. z protokołu przekazanego przez doprowadzającego tę osobę do izby.

Jeśli izba przetwarzałaby jedynie dane pozyskane z ww. innych źródeł, wówczas zasadnie można rozważać zastosowanie przesłanki zwolnienia wskazanej w art. 14 ust. 5 lit. c RODO. Jednak w tej sytuacji izba pozyskuje część danych również bezpośrednio od osoby. Z tego względu należy przyjąć, że rozwiązaniem gwarantującym zachowanie przejrzystości będzie - zaproponowane przez przesyłającego powyższe pytanie inspektora - rozwiązanie, aby w informacji kierowanej do osoby, której dane dotyczą, oprócz elementów przewidzianych przez art. 13 RODO, informować o dodatkowych źródłach pochodzenia danych osobowych.

Warto przy tym przypomnieć, że wiele wskazówek oraz przykładów w jaki sposób spełniać obowiązek informacyjny znaleźć można w szczególności w Wytycznych w sprawie przejrzystości na podstawie rozporządzenia 2016/679, WP260 rev.01 dostępnych pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/3/1343, a także w prezentacjach ze szkoleń oraz webinariach dot. obowiązku informacyjnego dostępnych na stronie internetowej UODO (np.: https://uodo.gov.pl/pl/189/727, https://uodo.gov.pl/pl/213/930).

2020-11-12 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2020-11-12
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2020-11-12 08:11:28
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2020-11-12 09:00:54