Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Czy rzecznik praw konsumentów jest administratorem danych osobowych?

Czy rzecznik praw konsumentów jest administratorem przetwarzanych przez siebie danych osobowych czy takim administratorem jest starosta? Moja wątpliwość wynika z faktu, że ustawa o samorządzie powiatowym w art. 4 ust. 1 pkt 18 wskazuje, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie ochrony praw konsumenta, z kolei art. 42 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów szczegółowo określa jakie zadania ma realizować w zakresie ochrony praw konsumenta rzecznik.

Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest osoba fizyczna, prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W przypadku podmiotów z sektora publicznego cele i środki przetwarzania przez te podmioty danych osobowych będą co do zasady wynikały z przepisów prawa, które określają zadania i kompetencje tych podmiotów.

Rozstrzygając więc, który podmiot jest w danej sytuacji administratorem w odniesieniu do konkretnych danych osobowych, należy dokonać analizy przepisów prawa określających zadania podmiotów lub organów publicznych, dla których realizacji niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych.

Z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), zwanej dalej u.o.k.i.k, wynika, że rzecznika konsumentów wyodrębnia się organizacyjnie w strukturze starostwa powiatowego (urzędu miasta), a w powiatach powyżej 100 tys. mieszkańców i w miastach na prawach powiatu rzecznik konsumentów może wykonywać swoje zadania przy pomocy wyodrębnionego biura.

Powyższa ustawa wskazuje na liczne zadania rzecznika praw konsumenta, dla przykładu można wymienić: zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów; występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów; współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi (art.  42.  ust. 1 u.o.k.i.k).

Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów może również wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów oraz być oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, ze zm.) w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów (art. 42 ust. 2 u.o.k.i.k i art. 42 ust. 3 u.o.k.i.k.)

Powyższe przepisy określające zadania rzecznika - dla których realizacji konieczne jest przetwarzanie danych osobowych  - pozwalają przyjąć, że rzecznik jest administratorem przetwarzanych w tych celach  danych, niezależnie od tego, czy jest umiejscowiony w strukturze powiatu, czy nie.

 

2019-11-07 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2019-11-07
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-11-07 14:11:30
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-11-07 14:28:26