Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Czy prywatny numer telefonu sołtysa stanowi informację publiczną?

W jednostce samorządu terytorialnego, w której pełnię funkcję inspektora ochrony danych, pojawiło się zagadnienie budzące moją wątpliwość. Urząd Gminy w celu kontaktu z sołtysami z terenu gminy, zbiera ich prywatne numery telefonów. Sołtysi nie posiadają służbowych telefonów ani służbowych kont poczty elektronicznej. Wobec tego czy prywatny numer telefonu sołtysa stanowi informację publiczną i może być udostępniany w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej?

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie. Na mocy ust. 3 powołanego przepisu korzysta on z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Pojęcie funkcjonariusza publicznego zostało zdefiniowane w art. 115 § 13 pkt 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.) i stanowi, że funkcjonariuszem publicznym jest osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wykonywania decyzji administracyjnych. Przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) precyzują natomiast wyrażone w art. 61 Konstytucji RP ogólne zasady korzystania z prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne poprzez określenie zasad i trybu udostępniania, informacji publicznej oraz wskazanie właściwych w tym zakresie organów. Pojęcie informacji publicznej określone zostało w art. 1 ust. 1 oraz art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W świetle ww. przepisów informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych. Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, udostępnieniu podlega m.in. informacja o organach władzy publicznej, w tym o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, na zasadach i w trybie określonym w jej przepisach, każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu jedynie w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, jak również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania tych funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

W związku z powyższym dane osobowe sołtysa, o ile ściśle wiążą się z pełnioną przez sołtysa rolą publiczną i nie wkraczają w jego prywatność, podlegają ograniczonej ochronie prawnej. Nie budzi zatem wątpliwości ujawnianie przez urząd gminy takich danych sołtysa jak jego imię i nazwisko, adres, pod którym urzęduje, czy też służbowy numer telefonu i służbowy adres poczty elektronicznej. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku prywatnego numeru telefonu sołtysa. Bowiem jak wyżej zaznaczono każda osoba, również sprawująca funkcję publiczną, posiada prawo do prywatności, w tym do nierozpowszechniania swojego prywatnego numeru telefonu. Wskazać należy, iż w polskim systemie prawnym nie ma generalnego obowiązku posiadania telefonu, taki obowiązek nie został również nałożony na sołtysa na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Konkludując – prywatnego numeru telefonu nie można uznać za informację publiczną podlegającą udostępnieniu.

2019-07-31 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2019-07-30
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-07-31 08:07:43
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-07-31 08:42:09