Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

"Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych" – już wkrótce kolejne szkolenie dla IOD

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa zaprasza na szkolenie adresowane do inspektorów ochrony danych (IOD). Wydarzenie, którego tematem będzie „Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych”, odbędzie się 14 stycznia 2019 r. w Warszawie. Będzie to już 13. z cyklu spotkanie przedstawicieli Urzędu z osobami pełniącymi funkcję IOD.

Naruszenia ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa, które prowadzi do przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych osobowych przekazywanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych, w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorcę.

W każdym przypadku, w którym występuje ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych, czyli zawsze kiedy naruszenie może skutkować fizyczną, materialną lub niematerialną szkodą dla osób fizycznych, których dane naruszono (np. dyskryminacja, kradzież tożsamości lub oszustwo dotyczące tożsamości, nadużycia finansowe, straty finansowe, utrata poufności danych osobowych chronionych tajemnicą zawodową, naruszenie dobrego imienia itp.), administrator danych ma obowiązek, zgłaszania naruszeń do właściwego organu nadzorczego (art. 33 RODO). Powinien to zrobić bez zbędnej zwłoki, w miarę możliwości nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia.

Inspektor ochrony danych kluczowym partnerem administratora

W wielu przypadkach to powołany przez administratora danych inspektor ochrony danych będzie instruował administratora i jego pracowników co do działań, które powinny zostać podjęte w związku z naruszeniem. On też będzie informował osoby poszkodowane danym naruszeniem o ich prawach i obowiązkach. Takie osoby powinny więc być w stanie ocenić sytuację i doradzić administratorowi, czy istnieje konieczność powiadamiania o naruszeniu zarówno UODO, jak i osób, których dotyczy dane zdarzenie.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem inspektor ochrony danych jest ważnym wsparciem dla administratora we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych – także w sytuacji, gdy dojdzie do naruszenia. Kluczową rolę w tej misji odgrywa jego fachowa wiedza. Wiedza, którą inspektor będzie upowszechniać w organizacji, w której został powołany, oraz wśród osób zaangażowanych w proces przetwarzania danych osobowych. 

Dlatego właśnie inspektorom ochrony danych Prezes UODO dedykuje szkolenia dotyczące przepisów o ochronie danych osobowych. Dają one szansę na wymianę dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy IOD, jak również na omówienie najważniejszych problemów pojawiających się w praktyce wykonywania funkcji inspektora ochrony danych.

Warunki udziału

Szkolenie jest bezpłatne, lecz do udziału w nim uprawnieni są wyłącznie inspektorzy ochrony danych poszczególnych podmiotów. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tym wydarzeniem limit miejsc został już wyczerpany.

Potwierdzeniem pozytywnie zakończonej rejestracji jest fakt otrzymania wiadomości na podany w formularzu adres mailowy.

Uwaga!

Zarejestrowanie się na szkolenie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na to wydarzenie. Do osób zarejestrowanych 7 stycznia 2019 r. zostanie przesłana informacja potwierdzająca bądź nie udział w szkoleniu. Szczegółowe informacje (w tym plan i miejsca szkolenia) zostaną doręczone zakwalifikowanym uczestnikom drogą elektroniczną również 7 stycznia 2019 r.

2019-01-03 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Prasowy
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek 2019-01-03
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2019-01-03 09:01:57
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-01-10 09:20:47

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2019-01-10
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-01-10 09:19:50