Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzane są na potrzeby systemu Eurodac?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (wersja przekształcona), stanowiące podstawę utworzenia systemu Eurodac przyznaje osobom, których dane dotyczą szereg uprawnień.

Obowiązek informacyjny

Osoby, których dane są przetwarzane na podstawie rozporządzenia powinny zostać poinformowane o tożsamości administratora i jego przedstawiciela, jeśli istnieje, celu dla którego dane będą przetwarzane w systemie Eurodac, sposobu przetwarzania danych, odbiorcach danych, obowiązku pobrania odcisków palców od tej osoby oraz prawie do dostępu do danych dotyczących tej osoby oraz do ich sprostowania lub usunięcia danych przetwarzanych niezgodnie z prawem.

Informacje te należy podać osobom ubiegającym się o azyl oraz osobom zatrzymanym przez właściwe organy kontrolne w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy lądowej, morskiej lub powietrznej Państwa Członkowskiego przybywającym z terytorium państwa trzeciego i nie podlegającym zawróceniu w momencie pobierania odcisków linii papilarnych. W odniesieniu do cudzoziemców nielegalnie przebywających na terytorium Państwa Członkowskiego, których odciski linii papilarnych pobierane są w celu sprawdzenia czy nie złożyli wcześniej wniosku o udzielenie azylu w innym Państwie Członkowskim powyższych informacji udziela się najpóźniej przy przesyłaniu danych do systemu centralnego. W stosunku do ostatniej grupy osób informacji nie udziela się, gdy ich dostarczenie jest niemożliwe lub wymagałoby nieproporcjonalnie dużego nakładu sił.

Prawo dostępu do treści danych

Każda osoba, której dane są przetwarzane na potrzeby systemu Eurodac, może w każdym Państwie Członkowskim zgodnie z prawem tego kraju wykonywać prawa przyznane na podstawie art. 15 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Osoby, których dane dotyczą, mają również prawo do uzyskania informacji o treści ich danych, które zostały zapisane systemie centralnym danych oraz o Państwie Członkowskim, które przesłało je do systemu centralnego. Taki dostęp do danych może być przyznany jedynie przez Państwo Członkowskie.

Prawo do poprawienia i usunięcia danych

Osoby, których dane są przetwarzane na potrzeby systemu Eurodac mogą występować w Państwach Członkowskich z wnioskiem o poprawienie danych niedokładnych oraz usunięcie danych bezprawnie zapisanych w systemie.

Takie czynności powinny zostać wykonane przez Państwo Członkowskie, które przekazało dane, bez nadmiernych opóźnień. W przypadku wykonywania tego prawa w innym Państwie Członkowskim, niż to, które przesłało dane organy Państwa Członkowskiego, w którym wykonywane jest prawo do poprawienia bądź usunięcia danych mają obowiązek skontaktować się z organami Państwa Członkowskiego, które przekazało dane do systemu w celu umożliwienia im sprawdzenia prawidłowości danych oraz zgodności z prawem  przesłania ich do systemu centralnego i zapisania ich w tym systemie.

Państwo członkowskie dokonujące korekty bądź usunięcia danych jest zobowiązane do poinformowania pisemnie bez nadmiernej zwłoki osoby, której dane te dotyczą o podjętych działaniach bądź o powodach nieusunięcia danych. W tym ostatnim przypadku Państwo Członkowskie jest również zobowiązane poinformować osobę, której dane dotyczą, o działaniach jakie może ona podjąć, jeśli nie akceptuje udzielonych wyjaśnień. Obejmuje to informacje, jak wnieść powództwo lub, w stosownych przypadkach, skargę do właściwego organu lub sądu tego państwa członkowskiego, oraz informacje o wszelkiej pomocy finansowej lub innego rodzaju pomocy dostępnej zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz procedurami tego państwa członkowskiego.

Wniosek o poprawienie bądź usuniecie danych oraz o zapewnienie dostępu do nich musi zawierać szczegółowe informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby, której dotyczy, włącznie z odciskami palców. Dane te mogą być wykorzystane jedynie do umożliwienia skorzystania z prawa dostępu do danych, ich poprawiania bądź usuwania i podlegają niezwłocznemu zniszczeniu po wykorzystaniu. Państwa Członkowskie zobowiązane są do aktywnej współpracy w celu umożliwienia szybkiego wykonania prawa do poprawiania danych bądź ich usunięcia.

W przypadku odmowy dostępu do przetwarzanych danych osoba, której one dotyczą, może stosownie do przepisów Państwa Członkowskiego odmawiającego realizacji tego prawa wnieść powództwo lub  w stosownych wypadkach, skargę do właściwych organów lub sądów tego Państwa Członkowskiego.

Prawo do złożenia skargi i pomoc organów nadzorczych

Osobie której dane dotyczą, przysługuje również zgodnie z przepisami Państwa Członkowskiego, które przesłało dane, prawo do wytoczenia powództwa lub złożenia skargi do właściwych organów lub sądów w związku z dotyczącymi jej danymi zapisanymi w systemie centralnym. W takiej sytuacji krajowe organy nadzorcze mają, przez cały czas toczącego się postępowania pomagać, a na wniosek osoby, której dane dotyczą, również zapewnić doradztwo tej osobie.

Krajowe organy nadzorcze mają obowiązek pomagania osobie, której dane dotyczą w wykonywaniu przysługujących jej praw. Ponadto, krajowe organy nadzorcze Państwa Członkowskiego, które przesłało dane, oraz Państwa Członkowskie, w którym osoba, której dane dotyczą przebywa, mają obowiązek doradzać i pomagać osobie, której dane dotyczą, w wykonywaniu przysługujących jej prawa do poprawiania lub usuwania danych. Wniosek o pomoc złożony w Państwie Członkowskim, w którym przebywa osoba, której dane dotyczą, przesyłany jest do krajowego organu nadzorczego Państwa Członkowskiego, które przekazało dane.

Prawo do odszkodowania

Niezależnie od powyższych uprawnień osoba, która poniesie szkodę w wyniku niezgodnego z prawem przetwarzania danych lub działania niezgodnego z przepisami rozporządzenia jest uprawniona do uzyskania od Państwa Członkowskiego odpowiedzialnego za wyrządzone szkody stosownego odszkodowania. Dochodzenie odszkodowania odbywa się na podstawie przepisów pozwanego Państwa Członkowskiego.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców: http://udsc.gov.pl/uchodzcy-2/uchodzcy/prawa-i-obowiazki/prawa/

2018-05-21 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Tomasz Soczyński 2018-05-21
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-21 18:05:58
Ostatnio modyfikował: Łukasz Kuligowski 2019-02-28 15:34:34