Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Jak długo dane zebrane na potrzeby systemu Eurodac mogą być przetwarzane?

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr  603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, okres przechowywania danych zebranych na potrzeby systemu Eurodac uzależniony jest od kategorii osób, których dane dotyczą.

W odniesieniu do osób ubiegających się o azyl okres przechowywania danych w centralnej bazie danych został ograniczony do 10 lat od daty pobrania odcisków palców (art. 12 rozporządzenia). Po upływie tego okresu system centralny automatycznie usuwa te dane z sytemu centralnego.
Jednakże dane dotyczące osoby, która uzyskała obywatelstwo któregokolwiek z Państw Członkowskich przed upływem wskazanego powyżej okresu usuwa się z centralnej bazy danych zaraz po tym, gdy Państwo Członkowskie, które przesyła dane osobowe do jednostki centralnej, zostanie powiadomione, że osoba ta uzyskała obywatelstwo.

Dane o cudzoziemcach, którzy nielegalnie przekroczyli granicę lądowa, morską lub powietrzną i nie zostali zawróceni na terytorium państwa trzeciego, z którego przybyli, są przechowywane przez 18 miesięcy od daty pobrania odcisków linii papilarnych cudzoziemca (art. 16 rozporządzenia). Po upływie tego okresu dane usuwane są automatycznie z centralnej bazy danych. Przed upływem tego okresu dane mogą zostać usunięte przez Państwo Członkowskie przesyłające dane do jednostki centralnej jeżeli:

  1. cudzoziemcowi wydano dokument pobytowy,
  2. cudzoziemiec opuścił terytorium Państw Członkowskich,
  3. uzyskał obywatelstwo któregokolwiek z Państw Członkowskich.

Dane o odciskach palców cudzoziemca przebywającego nielegalnie na terytorium Państwa Członkowskiego przesyłanych w celu sprawdzenia, czy ten cudzoziemiec złożył wcześniej wniosek o udzieleniu azylu nie są zapisywane w centralnej bazie danych. Po przesłaniu wyników porównania do Państwa Członkowskiego przesyłającego dane osobowe do jednostki centralnej, jednostka ta bezzwłocznie usuwa dane o odciskach linii papilarnych oraz inne przesłane do niej dane i niszczy nośniki wykorzystywane przez Państwo Członkowskie przesyłające dane, chyba że państwo to wystąpiło o ich zwrot.

W systemie oznaczane są dodatkowo dane osób, którym jedno z państw członkowskich UE przyznało ochronę międzynarodową przez okres trzech lat po dniu udzielenia osobie, której dane dotyczą, ochrony międzynarodowej.

2018-05-21 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Tomasz Soczyński 2018-05-21
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-21 18:05:41
Ostatnio modyfikował: Łukasz Kuligowski 2019-02-28 15:38:40