Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Jakie dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby systemu Eurodac?

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, zakres danych przetwarzanych na potrzeby systemu Eurodac jest zróżnicowany w zależności od kategorii osób, których dane wprowadzane są do centralnej bazy danych.

W odniesieniu do osób ubiegających się o azyl w centralnej bazie danych zapisuje się następujące dane (art. 11 rozporządzenia):

 1. Państwo Członkowskie pochodzenia (państwo, które przesyła dane osobowe do jednostki centralnej i otrzymuje wynik porównania) miejsce i data złożenia wniosku o azyl;
 2. dane o odciskach (wszystkich ) palców;
 3. płeć;
 4. numer referencyjny użyty przez Państwo Członkowskie pochodzenia;
 5. data pobrania odcisków palców;
 6. data przesłania danych do jednostki centralnej;
 7. data wprowadzeni danych do centralnej bazy danych;
 8. szczegóły dotyczące odbiorcy (odbiorców) przesłanych danych oraz datę (daty) przesłania;
 9. numer identyfikacyjny operatora;
 10. w stosownych przypadkach dodatkowo: data przybycia danej osoby po jej udanym przekazaniu, data opuszczenia przez daną osobę terytorium państwa członkowskiego lub jej wydalenia z jego terytorium lub data podjęcia decyzji o rozpatrzeniu wniosku.

W odniesieniu do cudzoziemców zatrzymanych w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy lądowej, morskiej lub powietrznej, którzy nie zostali zawróceni na terytorium państwa trzeciego, z którego przybyli, w centralnej bazie danych zapisuje się następujące dane (art. 14 rozporządzenia):

 1. Państwo Członkowskie pochodzenia (państwo, które przesyła dane osobowe do jednostki centralnej), miejsce i data zatrzymania,
 2. dane o odciskach (wszystkich) palców,
 3. płeć;
 4. numer referencyjny użyty przez Państwo Członkowskie pochodzenia;
 5. data pobrania odcisków palców,
 6. data przesłania danych do jednostki centralnej;
 7. numer identyfikacyjny operatora.

Dane te są zapisywane wyłącznie w celu porównania z danymi dotyczącymi osób ubiegających się o azyl, przesyłanymi kolejno do jednostki centralnej.

Państwo członkowskie zamierzające dokonać sprawdzenia czy przybywający nielegalnie na jego terytorium cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie azylu przesyła do jednostki centralnej dane o odciskach wszystkich palców lub przynajmniej palców wskazujących, a w przypadku ich braku dane o odciskach wszystkich pozostałych palców. Dane te nie są zapisywane w centralnej bazie danych (art. 17 rozporządzenia).

Dodatkowo zgodnie z art. 18 rozporządzenia w przypadku przyznania osobie ochrony międzynarodowej, której dane zostały uprzednio zapisane w systemie Eurodac, państwo członkowskie UE, które udzieliło takiej ochrony  oznacza takie dane w systemie. Oznaczenie to zapisywane jest w systemie na potrzeby przekazywania danych.

Rozporządzenie Eurodac ustanawia ponadto warunki, na jakich wyznaczone organy państw członkowskich oraz Europejski Urząd Policji (Europol) mogą występować z wnioskiem o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi przechowywanymi w systemie centralnym na potrzeby ochrony porządku publicznego.

2018-05-21 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Tomasz Soczyński 2018-05-21
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-21 18:05:23
Ostatnio modyfikował: Łukasz Kuligowski 2019-02-28 15:41:45