Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Czyje dane osobowe są przetwarzane w systemie Eurodac?

W systemie Eurodac odnotowuje się odciski palców następujących kategorii osób, które mają co najmniej 14 lat życia:

  1. cudzoziemców ubiegających się o azyl,
  2. osób zatrzymanych przez właściwe organy kontrolne w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy lądowej, morskiej lub powietrznej Państwa Członkowskiego przybywającej z terytorium państwa trzeciego i nie podlegających zawróceniu,
  3. cudzoziemców nielegalnie przebywających na terytorium Państwa Członkowskiego, w celu sprawdzenia czy cudzoziemiec ten nie złożył wcześniej wniosku o udzielenie azylu w innym Państwie Członkowskim,

W systemie oznaczane są dodatkowo dane osób, którym jedno z państw członkowskich UE przyznało ochronę międzynarodową.

Rozporządzenie Eurodac ustanawia ponadto warunki, na jakich wyznaczone organy państw członkowskich oraz Europejski Urząd Policji (Europol) mogą występować z wnioskiem o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi przechowywanymi w systemie centralnym na potrzeby ochrony porządku publicznego.

2018-05-21 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO 2018-05-21
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-21 17:05:34
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2018-05-21 17:59:16