Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Co to jest Eurodac?

Europejski Zautomatyzowany System Rozpoznawania Odcisków Palców (Eurodac) jest systemem informatycznym pierwotnie utworzonym na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2725/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. dotyczące ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej, które zostało zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (rozporządzenie o Eurodac).

Celem tego systemu jest umożliwienie wskazania państwa właściwego do badania wniosków o ochronę międzynarodową wniesionych w Państwie Członkowskim, zgodnie z przepisami Konwencji określającej Państwo właściwe dla rozpatrywania wniosków o udzielenie azylu wniesionych w Państwie Członkowskim, podpisanej w dniu 15 czerwca 1990 r. w Dublinie, oraz w celu ułatwienia stosowania tej Konwencji. Konwencja dublińska została zastąpiona przez rozporządzenie Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiające kryteria i mechanizmy określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela państwa trzeciego, które zostało zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca.

System Eurodac składa się z:

  • skomputeryzowanej centralnej bazy danych, w której dane określone w rozporządzeniu o Eurodac są przetwarzane dla celów porównywania odcisków palców osób ubiegających się o azyl oraz cudzoziemców zatrzymanych w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy zewnętrznej oraz cudzoziemców przebywających nielegalnie w Państwie Członkowskim;
  • jednostki centralnej wyposażonej w skomputeryzowany system rozpoznawania odcisków palców ustanowionej w ramach Komisji Europejskiej;
  • planu i systemu zachowania ciągłości działania
  • infrastruktury łączności między systemem centralnym a państwami członkowskimi, zapewniająca szyfrowaną wirtualną sieć służącą do przekazywania danych Eurodac.
2018-05-21 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Tomasz Soczyński 2018-05-21
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-21 17:05:35
Ostatnio modyfikował: Łukasz Kuligowski 2019-02-28 15:46:29