Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Jakie prawa przysługują osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen?

Prawa osób, których dane dotyczą, w rozporządzeniu SIS II i decyzji SIS II

Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SIS II, przysługują następujące prawa wynikające z rozporządzenia SIS II i decyzji SIS II:
- prawo do dostępu do danych;
- prawo do poprawienia lub usunięcia danych;
- prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych osobowych lub do sądu.

Każdy, kto korzysta z dowolnego z tych praw, może złożyć wniosek do właściwego organu w wybranym przez siebie państwie, niezależnie od państwa członkowskiego, w którym dokonano wpisu do SIS II.

Prawo dostępu
Każda osoba, której dane dotyczą, na podstawie art. 41 rozporządzenia SIS II i art. 58 decyzji SIS II ma prawo dostępu do dotyczących jej danych, przetwarzanych w SIS II. Prawo dostępu jest wykonywane zgodnie z przepisami państwa członkowskiego, w którym składany jest wniosek. Procedury różnią się w zależności od kraju oraz przepisów dotyczących przekazywania danych wnioskodawcom.

W przypadku gdy dane państwo członkowskie otrzyma wniosek o dostęp do wpisu, którego samo nie dokonało, musi umożliwić państwu, które dokonało wpisu, zajęcie stanowiska w sprawie możliwości udostępnienia danych wnioskodawcy.

Prawo do poprawienia lub usunięcia danych
Zgodnie z art. 41 ust. 5 rozporządzenia SIS II i 58 ust. 5 decyzji SIS II, gdy przetwarzane dane są nieprawidłowe lub zostały przekazane niezgodnie z prawem, osoba, której dane te dotyczą, ma prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych.

Zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia SIS II i art. 49 ust. 2 decyzji SIS II, do zmiany lub usunięcia wprowadzonych danych uprawnione jest wyłącznie państwo członkowskie, które dokonało wpisu. W związku z tym jeżeli wniosek jest składany w państwie członkowskim, które nie dokonało wpisu, wówczas zainteresowane państwa członkowskie współpracują ze sobą w celu znalezienia rozwiązania poprzez wymianę informacji i dokonanie odpowiednich weryfikacji.

Prawo do złożenia skargi do organu ds. ochrony danych lub wszczęcia postępowania sądowego
Artykuł 43 rozporządzenia SIS II i art. 59 decyzji SIS II przewidują środki odwoławcze przysługujące osobom fizycznym w przypadku nieuwzględnienia ich wniosku. Osoba, której dane dotyczą, może wystąpić do sądów lub organów właściwych na mocy prawa krajowego dowolnego z państw członkowskich z wnioskiem o dostęp do informacji, poprawienie, usunięcie lub o odszkodowanie w związku z dotyczącym go wpisem.

REALIZACJA PRAW OSÓB W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Prawo do informacji
Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpującej informacji o dotyczących jej danych osobowych, które przetwarza się w zbiorach danych. Za wniosek o dostępu nie pobiera się żadnych opłat.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania następujących informacji na temat przetwarzania jej danych osobowych:

- cel i podstawa prawna przetwarzania;

- okres przechowywania danych osobowych lub, gdy nie jest to możliwe, kryteria służące określeniu tego okresu;

- odbiorca lub kategoria odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

- możliwość wniesienia wniosku do administratora o sprostowanie lub usunięcie danych osobowych, lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby;

- prawo wniesienia do Prezesa Urzędu lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia  praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, oraz danych kontaktowych Prezesa Urzędu lub innego organu sprawującego nadzór;

- źródło pochodzenia danych.

Administrator udziela żądanych informacji w terminie 30 dni. Aby informacje te uzyskać, należy złożyć pisemny wniosek.

Odmowa udzielenia informacji o przetwarzanych danych osobowych
W myśl art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych administrator może odmówić ich udostępnienia, jeżeli spowodowałoby to:
1. ujawnienie wiadomości stanowiących tajemnice państwową,
2. zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
3. zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
4. istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

Prawo do żądania sprostowania danych, wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia
Zainteresowany może wystąpić do administratora o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, usunięcie oraz czasowe lub stałe wstrzymanie przetwarzania swoich danych. Niemniej zainteresowany musi wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Administrator SIS II w Polsce
W myśl ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, w Polsce administratorem danych przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen jest Komendant Główny Policji. Wnioski o dostęp do danych lub ich poprawienie należy kierować do niego.
Szczegółowe informacje o wymogach formalnych dotyczących wniosku oraz dane teleadresowe dostępne są na stronie internetowej Komendy Głównej Policji:
http://www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac/57656,Prawo-osob-do-informacji.html

Skarga do Prezesa UODO
Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prawnej osób, których dane są przechowywane w Systemie Informacyjnym Schengen, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych kontroluje, czy wykorzystywanie danych nie narusza praw osób, których one dotyczą. Kontrole te sprawuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Każda osoba, której dane są przetwarzane w Systemie Informacyjnym Schengen, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na wykonywanie przepisów o ochronie danych osobowych.

2018-05-21 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Tomasz Soczyński 2011-08-12
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-21 13:05:57
Ostatnio modyfikował: Łukasz Kuligowski 2019-02-28 15:54:29