Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Informacje ogólne

Wspólny Organ Nadzorczy ds. Celnych (Joint Supervisory Authority Customs), dalej zwany WON ds. Celnych, to organ nadzoru ustanowiony na podstawie art. 18 Konwencji o zastosowaniu technologii informatycznych dla celów celnych jako organ właściwy w sprawach nadzoru nad działaniem Systemu Informacji Celnej (CIS).

W skład Wspólnego Organu Nadzorczego ds. Celnych wchodzi po dwóch przedstawicieli organu bądź organów ochrony danych każdego z Państw Członkowskich będących stronami wskazanej powyżej Konwencji.

Zadania WON ds. Celnych wykonywane są w zgodności z postanowieniami wskazanej powyżej Konwencji oraz Konwencji Nr 108 Rady Europy dotyczącą ochrony osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych z uwzględnieniem Zalecenia R (87)15 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 17 września 1987 r. w sprawie wykorzystania danych osobowych w sektorze policyjnym.

Do zadań Wspólnego Organu Nadzorczego ds. Celnych należy: 

  • nadzór nad działaniem Systemu Informacji Celnej;
  • badanie wszelkich problemów, które mogą wyniknąć w związku z działaniem CIS, związanych ze stosowaniem bądź wykładnią;
  • badanie problemów, które mogą wyniknąć w zakresie wykonywania niezależnego nadzoru przez krajowe organy nadzoru Państw Członkowskich;
  • badanie wszelkich problemów, które mogą pojawić się w związku z wykonywaniem przez jednostki prawa dostępu do Systemu;
  • sporządzanie propozycji zmierzających do ustalenia wspólnych rozwiązań problemów;
  • sporządzanie opinii w zakresie adekwatności prawnych środków ochrony danych.

Ponadto, wskazana powyżej Konwencja przewiduje obowiązek przekazywania WON ds. Celnych informacji na temat nadzwyczajnych środków podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przekazywanych bądź dostarczanych organom krajowym Państwa Członkowskiego niewłaściwym ze względu na cele wskazanej powyżej Konwencji, państwom niebędącym Państwami Członkowskimi oraz organizacjom międzynarodowym albo regionalnym zlokalizowanym poza terytorium Państwa Członkowskiego.

Adres Sekretariatu Wspólnego Organu Nadzorczego ds. Celnych:

Secretariat of the JSA Customs
Council of the European Union
175, Rue de la Loi
B-1048 Bruksela
Belgia

2018-05-21 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2009-09-15
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-21 11:05:22
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2018-05-21 11:33:49